Czech Republic

Rodinné domy zdražují, průměrné náklady na stavbu loni přesáhly 3,5 milionu

Prùmìrná velikost bytu se v rodinnıch domech zvıšila z 91 na 91,6 metru ètvereèního. V bytovém domì vzrostla zhruba o metr ètvereèní na 52 metrù ètvereèních, uvádí Èeskı statistickı úøad (ÈSÚ).

Zdroj: ÈSÚ

Zdroj: ÈSÚ

Poèet dokonèenıch bytù v rodinnıch domech loni meziroènì vzrostl o ètyøi procenta na 19 229. Celkové náklady na jejich stavbu dosáhly 68,3 miliardy korun. Bytù v bytovıch domech bylo dokonèeno 12 716, meziroènì témìø o ètvrtinu více. Náklady na vıstavbu byly 28,9 miliardy korun. Poèet bytù na jeden dùm meziroènì klesl o 4,3 procenta na 26,4 bytu.

Rodinné domy se nejèastìji stavìly v dispozici 4+1, pøipadala na nì zhruba polovina dokonèenıch bytù. Následovaly pìtipokojové domy se zhruba tøetinovım podílem a tøípokojové s podílem 14 procent. Vıstavba rodinného domu trvala v prùmìru 39,6 mìsíce, meziroènì pøibližnì stejnì.

Byty se staví rychleji

U dokonèenıch bytù v bytovıch domech pøevládaly dvoupokojové s podílem 38 procenta. Následovaly jednopokojové, pøipadalo na nì témìø 30 procent. Tøípokojovım patøila zhruba ètvrtina. Prùmìrná doba vıstavby loni dokonèeného bytu meziroènì klesla o pìtinu na 32,7 mìsíce.

Podle typu nosné konstrukce pøevažovaly cihly a tvárnice. U bytovıch domù mìly podíl tøi ètvrtiny, u rodinnıch domù 83 procent. U bytovıch domù byly na druhém místì panely s podílem 13 procent. U rodinnıch domù následovaly døevostavby s podílem 15 procent.

Èeská republika èelí v posledních letech krizi vıstavby bytù. Podle údajù Svìtové banky je Èesko ve vyøizování stavebního povolení 157. ze 190 porovnávanıch zemí. Situaci má zlepšit novı stavební zákon. Norma, kterou už schválila vláda, má ale øadu kritikù.

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽