Czech Republic

Rodina je muž a žena, řekl v Rozstřelu kandidát SPD Žantovský

Hostem dalšího pøedvolebního Rozstøelu je nezávislı kandidát do Senátu novináø a èlen Rady Èeské tiskové kanceláøe Petr Žantovskı. Bìhem debaty v úterı odpovídá na to, proè se rozhodl kandidovat èi jak by chtìl dosáhnout cílù, jež zastává SPD a Žantovskı je se stranou sdílí.

„Kandiduji jako nezávislı s podporou SPD. Dùvod je zøejmı: Jejich programové cíle – od ochrany rodiny po smìøování k czexitu jsou mi blízké, sdílím je. A uvnitø SPD je øada lidí, kteøí jsou pro mne zárukou solidnosti a pøímoèarosti. Typicky Jiøí Kobza, ale i další,“ øekl v rozhovoru pro Parlamentní listy Petr Žantovskı. 

Žantovskı souzní s programem SPD mimo jiné i díky bodu o ochranì rodiny. „Já jsem toho konzervativního názoru, že rodina je muž, žena a dítì nebo dìti. Všechno ostatní toleruji. Nemyslím si ale, že je 71 pohlaví,“ øíká novináø. Dokonce má prı mnoho pøátel mezi stejnopohlavními páry.

Na druhou stranu si nemyslí, že by stejnopohlavním párùm nemìl bıt dán vìtší prostor pro adopci a manželství. Registrované partnerství podle nìj umožòuje vìtšinu podstatnıch záležitostí.

Dlouhodobé téma SPD je také umožnìní referenda o vystoupení Èeské republiky z EU. Dùvodù pro vystoupení má strana hned nìkolik, podle Žantovského je hlavním dùvodem podøízení èeské legislativy. 

„Zákonodársvtí naše je z drtivé vìtšiny podøízeno evropské legislativní praxi. Máme povinnost integrovat do našeho zákonodárství smìrnice EU.“ O jejich kvalitách zároveò není pøesvìdèen. Podle nìj smìrnice nejsou v zájmu „našeho dobra“.

I v pøípadì, že by pøípadné referendum dopadlo ve prospìch EU, názor by novináø nezmìnil. „Tyhle zásadní vìci jsou vždy tìsné. Nejzásadnìjší vìci rozdìlují spoleènost na dvì poloviny,“ øíká. 

Osmapadesátiletı Petr Žantovskı je èeskı novináø, publicista, komentátor a vysokoškolskı pedagog. Svımi kritiky je oznaèován za šiøitele dezinformací.

V roce 1988 absolvoval obor rozhlasová žurnalistika na Fakultì žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získal v oboru teorie a historie žurnalistiky a médií na Katolické univerzitì v Ružomberku. V roce 2015 habilitoval v oboru masmediální studia na Fakultì masmédií Panevropské univerzity v Bratislavì.

V 80. letech pùsobil v normalizaèní hudební žurnalistice, v 90. letech v soukromıch nakladatelstvích. Od nového tisíciletí zastával veøejné funkce v mediální oblasti, vìnoval se moderátorské èi publikaèní èinnosti a literární tvorbì.

V roce 2017 Žantovského prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy v oblasti vìdy a školství. Byl èlenem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Od roku 2018 zastává Žantovskı funkci v radì Èeské tiskové kanceláøe (ÈTK). Na její schùze v poslední dobì však nechodí.

Football news:

Marcus Rashford is the pride of all England, from the Queen to Jurgen Klopp. He again fed children across the country - and received the Order
Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League