Czech Republic

Rivalové spojili síly. Takový výzkum nelze akceptovat, řekly Sparta se Slavií

Nejslavnìjší kluby v zemi, nejvıraznìjší sportovní znaèky v Èesku. Mají nejvíc fanouškù, vzbuzují nejvìtší emoce.

Jejich pøedstavitele nadzvedl vızkum Národní sportovní agentury, kterı porovnával popularitu sportovních odvìtví. Vyšlo z toho, že fotbal se umístil až na osmém místì.

„AC Sparta Praha a SK Slavia Praha se spoleènì dùraznì ohrazují proti tomu, aby byl sportovní vızkum, provedenı Ondøejem Špaèkem a prezentovanı Národní sportovní agenturou v úterı 12. ledna 2021, použit jako podkladovı materiál pro stanovení klíèe pro rozdìlování miliard korun ze státních dotací pro sport,“ uvedly Sparta a Slavie ve spoleèném prohlášení.

Pøed nimi podobnì reagovali šéfové fotbalové asociace i profesionálních soutìží.

Podle hlavního koordinátora vızkumu Ondøeje Špaèka pìt tisíc respondentù v hlavní fázi odpovídalo na dva dotazy:

„Respondenti je hodnotili na škále 1 (nejménì atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní),“ píše se v dokumentu s podrobnımi vısledky. „Na základì tìchto hodnocení byl následnì pro jednotlivé sporty vypoèítán prùmìr.“

Z vızkumu vzešly pøekvapivé vısledky. Pøed fotbalem byly lyžování, biatlon, krasobruslení èi auto moto sport... Tìsnì za ním rychlobruslení, taneèní sport, sportovní gymnastika, moderní gymnastika...

Poøadí elitní desítky z hlediska aktivního provozování bylo následující: bowling a kuželky, tenis, cyklistika, lyžování, stolní tenis, plavání, volejbal, badminton, šipky, atletika... Fotbal se umístil hodnì vzadu.

„Renomované prùzkumné agentury vızkum oznaèily za velmi problematickı a neodbornì zpracovanı, poèínaje dotazníkem a konèe jeho interpretací,“ upozornily Sparta se Slavií.

„Takto neprofesionálnì provedenı prùzkum nelze jako kritérium dotace v žádném pøípadì akceptovat. Pokud NSA chce marketingové prùzkumy veøejného mínìní pøi rozdìlování státních dotací zohledòovat, což považujeme za velmi diskutabilní, navrhujeme, aby novı prùzkum oblíbenosti a atraktivity sportù v ÈR zpracovala minimálnì jedna renomovaná mezinárodní agentura. Navíc s podmínkou, že o úèelnosti a zamìøení takového vızkumu bude vedena diskuze se zástupci sportovních svazù,“ navrhují pražská S.

„Jsme pøipraveni se na nákladech profesionálnì provedeného vızkumu finanènì podílet.“

Football news:

Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A
Thomas Tuchel: Chelsea are in good shape and want to be the first to beat Manchester United on their own field in the Premier League
Conte on the Inter: When you don't win for 10 years, you get used to it, you look for excuses. I increased the pressure and became a pain in the ass
Ronaldo has 4 goals in the last 4 matches in Serie A. He is ahead of Lukaku by 2 goals in the list of scorers