Czech Republic

Řidiči stále vjíždí na dálnicích do protisměru. Nové značky příliš nepomohly

Jako první se objevily na dálnicích D1, D2 a D6. Øeditelství silnic a dálnic (ØSD) spoleènì s policií vytipovaly celkem 66 dálnièních sjezdù, kam plánovaly znaèku umístit. Správci dálnic je osazovali od èervence 2019, celkem jich øidièi mohou potkat 68. „Nyní už jsou veškeré plánované znaèky Stop, protismìr nainstalované,“ pøiblížil aktuální situaci mluvèí ØSD Jan Studeckı.

Aktuálnì jsou osazené vybrané sjezdy na témìø všech dálnicích. Znaèení chybí jen na D43, D49, D52, D55 a D56. „Naše priorita je, aby tyto znaèky byly postupnì na všech sjezdech a vıjezdech na dálnici,“ øekla policejní mluvèí Hana Rubášová.

Jízdy v protismìru na dálnicích ovšem stále nejsou úplnou vzácností. V roce 2018 policie zaznamenala kolem 300 takovıchto pøípadù. V roce 2019, kdy zaèala instalace vıstraènıch znaèek, to bylo dokonce o témìø sto pøípadù více. Loni pak poèet tìchto øidièskıch prohøeškù klesl na 311, nicménì policie ve statistikách zmiòuje, že celkovì poklesl kvùli koronaviru provoz na všech silnicích vèetnì dálnic. O jednoznaèném efektu znaèek se tak nedá hovoøit. 

Znaèky jsou pøedevším zamìøené na prevenci. Jízdy v protismìru na dálnici totiž èasto skonèí tragicky. „Když se objeví vozidlo v protismìru, zpùsobí vysoké riziko fatálních následkù a velké ohrožení dalších øidièù,“ varoval mluvèí ministerstva dopravy František Jemelka.

Vıstražná znaèení nejsou jedinı prostøedek v boji proti této nebezpeèné jízdì. Ministerstvo dopravy letos navrhlo zvıšení pokuty v rámci bodového systému na 7 až 10 tisíc korun. Návrh nyní míøí na Legislativní radu vlády. Aktuálnì za couvání, otáèení nebo jízdu v protismìru na dálnici je øidièi pøièteno sedm bodù a hrozí mu pokuta od 5 do 10 tisíc korun a dokonce i zákaz èinnosti na 6 mìsícù až 1 rok.

Pøíèina? Nepozornost i zakryté znaèky

Èastá pøíèina jízdy v protismìru je i nepozornost. „Mùže se za špatného poèasí stát, že znaèka bude zasnìžená, tudíž je kladen apel na øidièe, aby pøi své jízdì byli obezøetní a dávali si pozor, kam vjíždí,“ komentuje za policisty Rubášová. 

Podle vedoucího BESIP Tomáše Neøolda si øidièi chybu uvìdomí èasto až po ujetí dlouhé vzdálenosti. „Nejdùležitìjší je, aby øidiè v momentì, kdy si uvìdomí, že je v protismìru, nezmatkoval a nesnažil se na dálnici auto otoèit,“ apeluje Neøold. Otáèení auta na dálnici je vysoce rizikové vzhledem k vysoké rychlosti projíždìjících aut. V momentì, kdy se øidiè na dálnici v protismìru ocitne, je dùležité dodržovat pøedepsaná pravidla.

Co dìlat, když se ocitnete v protismìru

  1. Zastavte na krajnici, ideálnì na levé vedle nejpomalejšího jízdního pruhu, pokud to však možné není, pak neriskujte a zastavte co nejblíže støedovému pásu dálnice.
  2. Zapnìte varovné blinkry, a je vaše auto více vidìt
  3. Uteète z vozidla v reflexní vestì za svodidla. Bohužel i správnì odstavené vozidlo pøedstavuje vysoké riziko srážky.
  4. Volejte linku 158 a informujte Policii o své poloze, vyèkejte do jejího pøíjezdu.

Policie a BESIP se prevenci jízd v protismìru vìnují i na svıch sociálních sítích a apelují na øidièe, aby byli za volantem obezøetní, øídili se danımi pøedpisy a aktuálními podmínkami na silnicích a neøídili pod vlivem alkoholu, což bıvá pøíèina mimo jiné i jízdy v protismìru. „Na sociálních sítích propagujeme rùzné kampanì zamìøené na prevenci, které se tıkají kromì jízdy v protismìru také povolené rychlosti nebo jsou zamìøené na chodce,“ doplnila Rubášová.

V plánu další úpravy

V roce 2021 ØSD plánuje upravovat èeské dálnice komplexnì, a tím také zamezit jízdì v protismìru a zpøehlednit dané úseky. „V letošním roce uskuteèníme další akce pro zvıšení bezpeènosti,“ potvrdil mluvèí Studeckı. 

Na dálnicích pøibude vodorovné a svislé dopravní znaèení, napøíklad šipky ve smìru jízdy, které fungují jako primární oznaèení silnic.

Znaèka protismìr

Znaèka protismìr

„Znaèení Stop, protismìr vždy následuje až jako doplòkové, poslední varování umístìné za znaèením zákaz vjezdu všech vozidel,“ vysvìtlil Neøold z BESIPu. Znaèka Stop–protismìr je zvıraznìna retroreflexním podkladem pro lepší viditelnost.

Tragické následky jízdy

V minulosti vìtšina pøípadù skonèila tragicky. Štìstí mìl starší øidiè, kterı se otoèil na dálnici D3 do protismìru a jel tak dvacet kilometrù. Policistùm se ho podaøilo zastavit, jen zázrakem nikdo neutrpìl zranìní. Podle vıpovìdi si øidiè neuvìdomil, že se nachází na dálnici. Takové štìstí už nemìla øidièka, která v listopadu vjela do protismìru z èerpací stanice. Následnı støet s autem nepøežila.

V nìkterıch evropskıch státech doplòkové znaèení na upozornìní jízdy v protismìru využívají také. „Rakousko, Slovinsko nebo Chorvatsko používají znaèení se symbolem ruky jako v Èesku,“ pøipomnìl Neøold. V Nìmecku naopak øidièe varuje pouze znaèka zákaz vjezdu.

Dostali jste se nìkdy na dálnici do protismìru?

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League