Czech Republic

Řidiče auta z Trevíru umístili do vazby, nikoli na psychiatrii

„Mluví s námi,“ øekl ve støedu agentuøe DPA mluvèí trevírské policie. Co muž pøesnì u vıslechu øekl, ale komentovat nechtìl.

Muž, kterı se v Trevíru narodil a žil v jeho okolí, najel v úterı odpoledne podle dosavadních poznatkù úmyslnì na pìší zónu v centru mìsta, klièkoval po ní a mohutnım vozem typu SUV srážel kolemjdoucí. Jeho èin si vyžádal pìt obìtí a podle aktualizovanıch informací také 18 zranìnıch. Pøedchozí údaje z úterního veèera hovoøily o 14 zranìnıch. Šest lidí bylo zranìno tìžce.

Mezi mrtvımi je i devìt a pùl tıdne staré dítì. Pùvodnì policie mylnì uvádìla, že mìl kojenec devìt mìsícù. 

Další obìtí šílené jízdy se stal i 45letı otec dìvèátka. Jeho matka a její další rok a pùl staré dítì skonèily se zranìním v nemocnici. Zemøely také tøi ženy ve vìku 25, 52 a 73 let. Všechny obìti pocházely z Trevíru.

Øidièe se policistùm podaøilo zadržet zhruba ètyøi minuty po prvním nouzovém volání.

Státní zastupitelství pøípad vyšetøuje jako nìkolikanásobnou vraždu, pokus o vraždu a vážné ublížení na zdraví. Podle prvních informací muž trpí psychickou nemocí. Soudce se nicménì rozhodl, že ho nepošle do psychiatrického detenèního zaøízení, ale uvalí na nìj vazbu.

Podle vyšetøovatelù zatím nejsou k dispozice žádné indicie, že by byl èin motivován politicky èi nábožensky. V dobì èinu byl muž opilı. V krvi mìl 1,4 promile alkoholu.

Podle nìmeckıch médií nemìl 51letı Nìmec stálou adresu a v poslední dobì pøespával ve voze, kterı mu zapùjèil pøítel. Právì s ním vjel v úterı na pìší zónu.

„Podobnému èinu se dá stìží zabránit“

Zajišování stop v centru Trevíru ve støedu skonèilo. Policie už zrušila uzávìru. Podle Rogera Lewentze, ministra vnitra spolkové zemì Porıní-Falc, v níž mìsto leží, se ve automobilu ani jinde nenašel žádnı dopis, v nìmž by se muž k èinu hlásil a vysvìtloval motiv. Ministr také uvedl, že se podobnému èinu jednotlivce dá jen stìží zabránit.

Pokud by se letos konaly vánoèní trhy, byly by nyní u vjezdu na pìší zónu podle trevírského primátora Wolframa Leibeho protiteroristické betonové bloky. Kvùli pandemii covidu-19 se ale trhy letos nekonají.

I kdyby na místì ale zábrany byly, mohl by si ale øidiè podle Leibeho najít jinı cíl. „Absolutní bezpeènost neexistuje,“ uvedl.

U øímské brány Porta Nigra, která je památkou UNESCO a symbolem mìsta, se ve støedu uskuteèní pietní akt. Už od úterı lidé chodí uctívat obìti také do místního dómu, kterı stojí nedaleko místa èinu.

Football news:

Conte on 2:0 with Juve: Inter learned to feel the blood and kill the game
Vidal about 2:0 with Juve: Inter beat the best team in Italy. We believe that we can win the Scudetto
Pirlo about 0:2 with Inter: Juve could not have played worse, the team just did not come out on the field
Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange