Czech Republic

Řezání uší, mrzačení i mučení zajatců. Ázerbájdžán řeší zvěrstva v Karabachu

Hrùzostrašná videa mimo jiné zaznamenala neidentifikované muže v uniformách vedle zmrzaèenıch a bezhlavıch tìl. Na nìkolika záznamech se také objevili ázerbájdžánští vojáci pøi muèení zajatcù.

Jedno z videí podle listu The Telegraph zachytilo vojáka, jak odøezává uši z mrtvıch tìl, na dalších jsou údajnì arménští vojáci pøi znesvìcování tìl Azerù. Videa zatím nebyla nezávisle ovìøena, pokud jsou ale pravdivá, zobrazují podle organizace Human Rights Watch (HRW) váleèné zloèiny.

Generální prokurátor Ázerbájdžánu Kamran Alijev ve støedu uvedl, že jeho úøad vyšetøuje zneužívání a nelidské zacházení, kterého se údajnì dopustili vojáci na obou stranách konfliktu. „Existuje mnoho falešnıch videí, ale musíme upøímnì øíci, že existují také autentická videa,“ uvedl.

HRW videa odsoudila a oznaèila za hrozná, vyzvala také k rychlému, dùkladnému a transparentnímu vyšetøování. „Tato videa jsou opravdu pøíšerná,“ uvedl analytik Giorgi Gogia z divize HRW pro Støední Asii. „Videa jsme zatím neovìøili, ale jasnì zobrazují váleèná zvìrstva,“ dodal.

„Popravy, muèení, ponižování a špatné zacházení s civilisty a váleènımi zajatci jsou závažnım porušením Ženevskıch úmluv. V tomto konfliktu už jsem vidìl znesvìcení mrtvıch, ale toto je zcela nová úroveò násilí,“ prohlásil Gogia.

Státní zastupitelství Ázerbájdžánu v døívìjším prohlášení uvedlo, že pachatelé zloèinù budou identifikováni a postaveni pøed soud. Odborníci nicménì podle The Telegraphu zpochybòují ochotu Baku pohnat vlastní vojáky pøed spravedlnost.

„Ázerbájdžán nemá zrovna skvìlé vısledky s vyšetøováním sebe samého. V Náhorním Karabachu sice máme pøímìøí, ale zatím nemáme mír. Za jakıkoliv trvalı mír musí existovat odpovìdnost,“ prohlásil Gogia.

Ke zvìrstvùm došlo na obou stranách konfliktu

Jedno z dalších videí podle Rádia Svobodná Evropa ukazovalo popravu dvou arménskıch váleènıch zajatcù ázerbájdžánskımi silami. Aèkoli ázerbájdžánští úøedníci uvedli, že je falešné, investigativní skupina Bellingcat dospìla po analıze a geolokaci zábìrù k závìru, že je pravé.

Ázerbájdžán a Arménie se bìhem konfliktu vzájemnì obviòovali z váleènıch zloèinù. Lidskoprávní organizace Amnesty International v øíjnu uvedla, že obì zemì pálily do civilních oblastí zakázanımi kazetovımi bombami a oznaèila jejich použití za „velmi kruté a bezohledné“.

Vysoká komisaøka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová zaèátkem listopadu varovala, že nevybíravé útoky v obydlenıch oblastech jsou v rozporu s mezinárodním humanitárním právem.

„Byly znièeny domy, z ulic jsou trosky a lidé byli nuceni uprchnout nebo hledat bezpeèí v suterénech,“ prohlásila. „Mezinárodní humanitární právo nemùže bıt jasnìjší. Útoky provedené v rozporu se zásadou rozlišování nebo zásadou pøimìøenosti mohou pøedstavovat váleèné zloèiny,“ uvedla.

Ázerbájdžán pøevzal od Arménie kelbadžarskı okres

Ázerbájdžán v noci na støedu pøevzal od Arménie kelbadžarskı okres, druhı ze tøí trojice regionù, k jejichž pøedání Baku se Jerevan v dohodì o ukonèení bojù v Náhorním Karabachu zavázal. Ázerbájdžánskı prezident Ilham Alijev slíbil celou oblasti rekonstruovat a vrátit do ní život.

Dohodu o ukonèení bojù, uzavøenou v noci z 9. na 10. listopadu, zprostøedkovalo Rusko, jehož jednotky v poètu témìø dvou tisíc mužù mají dohlížet na klid zbraní. 

O svou roli se hlásí také Turecko jako ázerbájdžánskı spojenec v konfliktu, zatímco západní zemì, vèetnì Spojenıch státù a Francie, podle agentury AFP „ztrácejí pùdu pod nohama“.

Spor o enklávu v jihozápadním Ázerbájdžánu s pøevážnì arménskım obyvatelstvem trvá nìkolik desetiletí. Ozbrojenı konflikt zaèal v roce 1988 ještì za dob Sovìtského svazu.

Náhorní Karabach se s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu ve válce, která si vyžádala na 30 tisíc mrtvıch a statisíce uprchlíkù. Po ètvrt století se Karabach a pøilehlé území nacházely pod vojenskou kontrolou Arménie. Ázerbájdžán oznaèoval toto území za okupované.

14. listopadu 2020

Football news:

Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance
Benteke could move from Crystal Palace to West Brom
En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games
Real Madrid coach Bettoni about 4-1 with Alaves: A well-deserved win. Zidane is very happy with the game