Czech Republic

Řetězce nasazují vozíky s umělou inteligencí, placení bude ve vteřinách

Za nákupním systémem stojí èeská spoleènost Bizerba a izraelskı startup Supersmart. První firma dodává technologie jako kamery, váhy a další komponenty, druhá vyvinula software.

Zákazníci si pøi nakupování užijí skenování. Skennery (mobilní telefony s instalovanou aplikací) používají hned na zaèátku své cesty po obchodì, když autorizují vozík a naèítají zákaznickou kartu. Naskenovat musí každou položku zboží, které vkládají do vozíkù èi košíkù. A skenují i ve finále, pøi placení. 

Právì ta poslední, nejménì zábavná fáze, by se mìla obejít úplnì bez front. Zákazník s vozíkem pøijede na kontrolní váhu, kde systém ovìøí celkovou hmotnost nákupu a srovná ji s nákupním seznamem, kterı si naèetl do aplikace. Nákup navíc kontroluje i kamera.

Hlavním benefitem je úspora èasu. Placení, které podle dat Bizerby trvá v Èesku v prùmìru 7 až 10 minut, bude se systémem Supersmart desetkrát rychlejší a zákazník mùže bıt hotov v øádu sekund nebo nìkolika málo minut. Díky nìkolikafázovému ovìøování a strojovému uèení je podle firmy vıhodou i nízká chybovost. Asistence pokladního (když systém zahlásí chybu) je v øádu 4 až 5 procent, což je nižší èíslo než u samoobslužnıch pokladen.

Systém má však své mouchy. Ti, kteøí si myslí, že za nì váha u pokladní stanice zváží jablka, hrušky nebo rajèata, mají smùlu. Do vozíku totiž musejí dát již zvážené ovoce a zeleninu, protože váha jen kontroluje celkovou zátìž nákupu.

„Pokud ve vozíku bude nìkolik neoznaèenıch a nezváženıch položek, systém to nedokáže rozeznat. U pokladen mùže bıt váha pro tyto pøípady,“ uvedl marketingovı øeditel Ján Bartík.

Systém využívá poèítaèové uèení. Sám se umí zlepšovat v rozpoznávání položek, chybovost se tak mùže èasem snižovat na minimum. Pokud tøeba tisíckrát projede stejné máslo, bude se zvyšovat pøesnost naèítání produktu vzhledem k jeho obalu nebo váze.

Makro systém využívá v osmi prodejnách a nasadí jej do konce pøíštího roku do zbylıch pìti obchodù. Nasadit jej mohou i další tuzemské øetìzce. „Jednáme s dalšími potenciálními zákazníky a brzy se objeví minimálnì v jednom øetìzci v pilotním provozu,“ øekl Bartík bez dalších podrobností. Cena implementace produktu je individuální, ale mùže sahat až k nižším desítkám tisíc eur, tedy ke statisícùm korun.

Systém jde navléknout i na již zavedené skenovací systémy èeskıch obchodníkù jako je Sken&Go hypermarketù Globus nebo podobnı systém Teska Scan&Shop. 

Bezkontaktní nákupy pomocí telefonu nebo skeneru rostou na oblibì. Takto v Globusu podle jeho mluvèí Lutfie Volfové nakupuje ètvrtina zákazníkù, kteøí vytváøejí 40 procent tržeb. „Roste také trend bezkontaktních plateb. Zákazníci, kteøí skenují, a již mobilem s naší aplikací nebo skenery, platí hotovostí pouze v 18 procentech. Na bìžnıch pokladnách je samozøejmì procento s hotovostí vyšší,“ uvedla.

Skenování pøi nákupu je k dispozici také v Kauflandu a konkurenèní øetìzec Albert skenovací službu spustil v prodejnì v Jesenici a na pražské Florenci. Poèítá, že ji bude postupnì rozšiøovat.

Football news:

Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca
Gundogan has scored 4 goals in his last 6 Premier League games. The same number was in the previous 55 games
Lineker after the Liverpool - Manchester United match: Both teams went on the attack. What an exciting fight for the title