Czech Republic

Resort zdravotnictví vybral ředitele komunikace. Kandidát si to rozmyslel

Z vıbìrového øízení vzešel vítìz, kterı mìl v pondìlí nastoupit. „Bohužel jsme vèera obdrželi informaci od dotyèného uchazeèe, že na své místo nenastoupí. Jedná se o osobní rozhodnutí jedince, jež nemáme možnost dále nijak ovlivnit, a ani nám nepøísluší komentovat dùvody, jež dotyèného k tomuto rozhodnutí vedly,“ napsala ÈTK mluvèí ministerstva Barbora Peterová. 

Podle ní je fungování odboru i nadále zajištìno a další kroky, které se tıkají vedení odboru, „budou souèástí interního øešení“.

Novı øeditel mìl podle vypsaného inzerátu vytvoøit a realizovat komunikaèní strategii k nemoci covid-19 a mìl také zpracovat vnìjší i vnitøní komunikaci ministerstva. 

Úøad požadoval napøíklad vysokoškolské vzdìlání, znalost mediálního prostøedí nebo práci s utajovanımi informacemi nejménì ve stupni „dùvìrné“ nebo schopnost vést odbor formou krizového øízení. 

Pracovní místo je zaøazené ve 13. platové tøídì pro zamìstnance ve veøejnıch službách. Podle praxe v oboru je platovı tarif od 28 880 korun hrubého bez praxe do 42 640 korun za praxi delší než 32 let.

Football news:

Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project