Czech Republic

Resort zdravotnictví se od nástupu Blatného změnil v pevnost. Na (ne)komunikaci si stěžují i odborníci

Co se na ministerstvu skuteènì dìje, je zvenku jen stìží èitelné a kromì toho, že informace neproudí z klíèového resortu ven, nedostávají se už ani dovnitø. Šéf resortu Blatnı na dotazy serveru Lidovky.cz do vydání èlánku nereagoval. 

Mobilizovat na jaøe 2020 èeskou vládu se podaøilo pomocí jediné excelové tabulky Pavlu Øehákovi, øediteli pojišovny Direct. Díky šoku z jeho èísel, která ukazovala hrozící rùst epidemie u nás, se kabinet Andreje Babiše (ANO) rozhodl zaèít jednat s pøedstihem, což vıraznì pomohlo pøi zvládnutí první vlny. 

Øehák se svım analytickım tımem dobrovolnì v analızách pro vládu pokraèoval. Pøestal okolo loòskıch Vánoc. Zaèal totiž nabıvat dojmu, že rady, které døíve doléhaly k nastavenım uším, konèí pøed branami nejdùležitìjšího resortu.

„Ten pocit jsem dostal, ale ne kvùli tomu, že by s komunikací pøestal premiér. Šlo o ministerstvo zdravotnictví a ministra Jana Blatného, tam jsme prakticky házeli hrách na stìnu. Myslím, že ministr zvolil strategii, která je naprosto špatnì. Její vısledky sklízíme nyní,“ øekl serveru Lidovky.cz v rozhovoru šéf Directu.

Komunikovat byl bìžnì zvyklı s obìma Blatného pøedchùdci – Adamem Vojtìchem i Romanem Prymulou. Až s bıvalım námìstkem brnìnské nemocnice v èele ministerstva se situace zmìnila. „Po uzavøení ministerstva zdravotnictví do sebe, po nástupu Jana Blatného, se to ale zkomplikovalo a my s našimi pravidelnımi reporty pøestali,“ doplnil Øehák.

„Odmítá Nìmce, odmítá vìdce“

Není ostatnì jedinı. Imunolog Zdenìk Hel je jedním ze zakladatelù anticovidové Iniciativy Sníh složené z tımu odborníkù. Hel, kterı pùsobí na univerzitì v americké Alabamì, zároveò patøí do tımu Babišovıch poradcù stran epidemie covidu, a má tak i pøes Atlantik pøedstavu o tom, jak vláda momentálnì funguje. Helova kritika Blatného zašla až tak daleko, že volal po ministrovì odvolání. 

„Pan ministr Blatnı zatvrzele odmítá pomoc Nìmecka. Ze strany Nìmecka jde o symbol dobré vùle, pøátelství a soudržnosti mezi sousedy, o symbol evropanství. Stejnì jako pan ministr odmítá pomoc vìdecké komunity, odmítá pomoc Evropy. Pane ministøe, odstupte,“ napsal imunolog. Pozdìji uvedl, že až v prùbìhu února mìl s Blatnım koneènì dva konstruktivní rozhovory.

Za „nevhodné“ oznaèil ostatnì nìkteré vıroky svého ministra i sám premiér. Že se Blatného úøad na pražském Palackého námìstí opevnil pøed vnìjšími vlivy, premiér naznaèil i v nedìli v televizi CNN Prima News. „Nemá manažerské zkušenosti, nemá možná v okolí dostatek dobrıch úøedníkù, takže situace pro nìj je nároèná,“ prohlásil o šéfovi resortu zdravotnictví pøedseda vlády.

„Co dìlá Rážová?“

Ten se zároveò øeènicky ptal, co vlastnì dìlá hlavní hygienièka Jarmila Rážová. Podle Babiše je potøeba kolem Blatného postavit vìtší a lepší tım odborníkù, kterım by ministr naslouchal. Jak už totiž nastínili tøeba Øehák s Helem, experti mimo vládní struktury to mají k Blatného uším pøíliš daleko.

Situaci nepomohla ani série personálních rošád na ministerstvu. Koncem záøí odešel z èela resortu Adam Vojtìch, krátce ho nahradil jeho bıvalı námìstek pro zdravotní péèi Roman Prymula. Ten si mimochodem pøivedl zpìt bıvalého mluvèího resortu Jana Brodského, kterı ale pod Blatnım opìtovnì skonèil. Ministerstvo tak bylo nuceno hledat pro nelehkou pozici øeditele odboru novou tváø.

K tomu se ještì pøidal odchod nìkolika námìstkù a vnitøní fungování úøadu podle nìkterıch úøedníkù, s nimiž mìly Lidovky.cz možnost mluvit, dost utrpìlo.

Schopnost komunikovat s veøejností je pøitom pøi nastolování plošnıch opatøení klíèová. V jím øízené pojišovnì si to ostatnì vyzkoušel i sám Pavel Øehák. Vládì sice radil, co by mìla dìlat, ale zároveò popsal, jak složité bylo udìlat si „poøádek doma“.

V Directu dostali zamìstnanci možnost zdarma se testovat, každé ráno je jim mìøena teplota. Samozøejmostí jsou roušky. Nutnost nosit je i v létì byla ale podle Øeháka na komunikaci složitá. „Hned zpoèátku jsme mìli schùzi se všemi pracovníky, na které probíhalo louèení jak na konci støední školy, míøili totiž na home office. Lidi i breèeli,“ popsal  øeditel.

Nalézt prı museli ideální balanc mezi velmi opatrnım a liberálním pøístupem lidí k protiepidemickım opatøením. I kvùli zpackané komunikace ale prı podobné ekvilibrium už v èeské veøejnosti nejspíš najít nepùjde. „Nyní už je asi polarizace spoleènosti pøíliš velká, než aby byla taková snaha úspìšná. Ta šance tu ale byla v létì minulého roku,“ posteskl si manažer pojišovny.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup