Czech Republic

Remdesiviru mají české nemocnice dostatek do konce října. Na pražské letiště dorazila další várka

„V souèasné chvíli máme ve Fakultní nemocnici v Motole remdesivir k dispozici bez omezení. Je pro všechny nemocné, kteøí splní indikaèní kritéria,“ øekl pro Lidovky.cz pøednosta z Motola a Kliniky anesteziologie a resuscitace 2. lékaøské fakulty Karlovy univerzity Tomáš Vymazal. 

Podle nìj byla právì v úterı do Èeska doruèena jedna ze dvou pøislíbenıch zásilek remdesiviru od amerického vırobce Gilead Sciences, druhá by mìla dorazit ve støedu. „Do Èeska bylo dovezeno dalších 960 dávek léku remdesivir,“ potvrdil také ministr zdravotnictví Roman Prymula na úterní tiskové konferenci s tím, že do konce tıdne má pøibıt dalších 1009 dávek.

Jeho slova pak potvrzuje i Vladimír Šrámek, pøednosta Anesteziologicko resuscitaèní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brnì (FNUSA), jejíž lékárna je distribuèním místem remdesiviru pro celou Moravu.

„Ve FNUSA máme v souèasné dobì zásoby pro 20 pacientù. Dnes však na pražském letišti pøistála polovina z daru EU, zhruba tisíc ampulí remdesiviru, které se rozdìlí do naší lékárny a lékárny Všeobecné fakultní nemocnice. Jakmile pøistane druhá polovina, mohli bychom s remdesivirem vystaèit do konce øíjna,“ uvedl Šrámek pro Lidovky.cz a dodal, že dùležité je, aby se ministerstvo zdravotnictví domluvilo s firmou o naplánování zásob pro další pùl rok. Právì tak jak to probíhá i v ostatních evropskıch zemích.

Pøesto, že je remdesivir je jako jedinı oficiálnì schválenı pøípravek k léèbì covidu, kritéria pro nasazení splòují jen jednotky pacientù. 

„Ve støedu jsem schvaloval šest žádanek na remdesivir dohromady pro všechny pražské nemocnice,“ uvedl pøednosta Tomáš Vymazal. V pøípadì nedostatku medikamentu je však Sekce nemocnièních lékárníkù pøipravena i tato kritéria ještì zpøísnit. Podle novì publikovaného postupu bude lék podán pacientovi, kterı není pøipojen na plicní ventilaci a zažívá pøíznaky koronaviru déle než pìt dní.

Remdesivir, u nás distribuovanı pod názvem Veklury, dala v bøeznu Èesku darem v podobì nìkolika tisícù ampulí, zmínìná firma Gilead Sciences, jež na nìj mìla patent. Po vyèerpání tìchto zásob pak Evropská komise od spoleènosti lék koupila a dodala èlenskım státùm zdarma. Od listopadu si jej má Èeská republika kupovat sama. Na dotazy ohlednì objednávek dalších dávek remdesiviru Ministerstvo zdravotnictví neodpovìdìlo.

O to, že remdesivir v nemocnicích dochází, informoval Èeskı rozhlas v pondìlí na základì informací Sekce nemocnièních lékárníkù a vedoucího lékaøe Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Martina Balíka. Mluvèí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štìpanyová v pondìlí na dotaz ÈTK sdìlila, že remdesiviru je dost pro všechny pacienty, kteøí ho potøebují. Ministerstvo podle Štìpanyové provedlo vèas všechny kroky, potøebné pro zajištìní dalších dodávek léku.

Zásoby krevní plazmy se tenèí

Kromì remdesiviru využívají lékaøi v nìkterıch nemocnicích také lék isoprinosine nebo krevní plazmu. Zatímci isoprinosinu je podle nich dostatek, zásoby krevní plazmy se tenèí. Mnoho z nich však právì v ní vidí nadìji. „Má minimální nežádoucí úèinky, umíme s ní dobøe zacházet, a proto má šanci pøinášet pacientùm pouze klinickı benefit, a nikoli potenciální problémy,“ uvedl primáø oddìlení hematologie a krevní transfuze Ústøední vojenské nemocnice (ÚVN) Miloš Bohonìk.

Právì ÚVN a Thomayerova nemocnice tak vyzıvá všechny, kteøí si nemocí prošli, aby pøišli svou krevní plazmu darovat. „Aktuální zásoby, které nemocnice má, vystaèí pouze pro zhruba dalších 15 pozitivních pacientù,“ uvedl tiskovı mluvèí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.

Remdesivir podle Státního ústavu pro kontrolu léèiv

Jedná se o antivirotikum, které bylo pùvodnì vyvinuto k léèbì onemocnìní zpùsobenıch viry Ebola a Marburg. V USA, Asii a v nìkterıch zemích EU nyní probíhá klinické hodnocení na ovìøení úèinnosti remdesiviru k léèbì nemoci COVID-19. Vybranım pacientùm, kteøí mají potvrzenou infekci novım typem koronaviru, jsou hospitalizováni a jejich zdravotní stav vyžaduje umìlou plicní ventilaci, je tato léèba zpøístupnìna i v ÈR, a to na základì vıjimky Ministerstva zdravotnictví ÈR, k níž dal SÚKL souhlasné stanovisko.

Jak již bylo publikováno na stránkách SÚKL, Evropská agentura pro léèivé pøípravky (EMA) vydala doporuèení pro tzv. compassionate use program (program pro soucitné použití) remdesiviru. Toto doporuèení obsahuje kromì informací o cílové skupinì pacientù a zpùsobu podávání remdesiviru také základní informace tıkající se jeho bezpeènosti. EMA zdùrazòuje, že vzhledem ke stále probíhajícím klinickım studiím nelze v tuto chvíli úèinnost remdesiviru k léèbì onemocnìní COVID-19 považovat za prokázanou. Úèinnost remdesiviru není potvrzena klinickou studií, nicménì jsou k momentálnì k dispozici data z tzv. compassionate use programu. Z tìchto dat však nelze dìlat závìry o úèinnosti remdesiviru vzhledem k jejímu malému rozsahu a neuniformitì léèby. Rovnìž bezpeènostní profil remdesiviru není dosud úplnı. 

Stanovisko EMA bylo nyní rozšíøeno také na pacienty, kteøí nejsou závislí na umìlé plicní ventilaci, a uvádí také možné zkrácení léèby remdesivirem na 5 dnù.

Football news:

Arteta about 0:1 with Leicester: I Don't know why the hell our goal was canceled. It is difficult to create space when 10 people are sitting behind the ball line
Rodgers on 1-0 with Arsenal: Leicester deserved to win. Vardy is a world-class player
Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more
15,000 Teddy bears were planted at the Heerenveen match as part of a campaign to fight cancer. Toys sold for 230 thousand euros
Adidas and Pharrell Williams have reinvented the old forms of Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich and Juve. The design is hand-made and celebrates imperfection
Barcelona filed a complaint about the refereeing of the match with Real Madrid to the Spanish football Federation