Czech Republic

Reklamu u Nuselského mostu nahradila plachta s Miladou Horákovou. Podle Hřiba jde o zneužití političčina odkazu

Plakáty s Horákovou podle nìj byly pøi nedávném vıroèí její popravy vyvìšeny i tam, kde to není povoleno. Primátor Zdenìk Høib (Piráti) vyvìšení plachty odsoudil jako zneužití odkazu popravené politièky v reklamní válce proti mìstu.

Reklama na firmu Samsung z domu zmizela minulı tıden z popudu samotné firmy. Mluvèí Samsungu David Sahula uvedl, že dùvodem bylo rozhodnutí soudu, kterı reklamní plochu oznaèil za nelegální. Samsung reklamní plochu nicménì nevlastní. Odstranit ji naøídil soud vlastníkovi jednoho z domù, firmì Jizera Invest. Na soud se obrátil autor budovy, nebo podle nìj bylo zasaženo do jeho autorskıch práv. Kromì toho je u Nuselského mostu umístìna také velkoformátová obrazovka.

Plakát s Miladou Horákovou, popravenou komunisty v èervnu 1950 na základì vykonstruovaného procesu, nebyl podle Pavlase vybrán náhodou. „Tato akce ze strany provozovatele venkovního poutaèe, pøi veškerém respektu vùèi osobì Milady Horákové, má za úèel poukázat na používání tzv. dvojího metru pøi vıkladu a aplikaci zákona a zejména na problematiènost pøisvojení si role arbitra v mediálnì vytvoøeném sporu, namísto férové komunikace,“ uvedl.

Plakáty s Horákovou byly pøi nedávném vıroèí 70 let od její popravy podle Pavlase po Praze vyvìšeny i tam, kde to zcela jistì povoleno není, napøíklad na budovì Národního muzea. „Když ani v tìchto historicky velmi exponovanıch lokalitách pøipomínka Milady Horákové nevadila, bylo by velmi zarážející, kdyby souèasnı poutaè mìl bıt taky odstranìn,“ míní.

Akce má za cíl kritiku zástupcù vedení mìsta, kteøí podle jeho názoru zvolili „dosti nátlakovou strategii vùèi klientùm, která je v koneèném dùsledku škodlivá a poškozující“. Nikdo z magistrátu podle Pavlase žádného z èlenù SPVR nekontaktoval s tím, že plocha se užívá nelegálnì. „Namísto toho se nìkteøí pøedstavitelé mìsta obracejí s touto nepravdivou rétorikou pøímo na reklamní zadavatele. Reklamní plocha v ulici Boženy Nìmcové se totiž velmi pravdìpodobnì nenachází na území, ve kterém je velkoplošná reklama zakázána, nebo je to minimálnì nejasné, jestli se v nìm nachází,“ uvedl.

Primátor vyvìšení plakátu s Miladou Horákovou na twitteru odsoudil. „Odsuzuji zneužití odkazu Milady Horákové v reklamní válce proti mìstu. Všichni asi tušíme, kdo má tyto naschvály na svìdomí. Autoøi pùvodní kampanì to nejsou. Plachta na domì nemá co dìlat. Hned jsme na místo poslali strážníky a øešíme to. Nenecháme si tyto nekalé praktiky líbit,“ napsal Høib v úterı.

Football news:

Bayern broke a 22-match winning streak by drawing with Sevilla in regular time
President of Atletico about Suarez: we are happy to have one of the best scorers in Europe with us
Milan has not lost 16 matches in a row - 12 wins and 4 draws. Next in the Europa League - Rio Ave
Alabai pushed Rakitic, but it wasn't enough for a penalty. Ex-referee Andujar Oliver about the European super Cup game
The referee cancelled out Bayern's goal against Sevilla after VAR. Lewandowski was out of the game
Mostovoy about the departure of Rostov: Money debauchery plays a cruel joke. Maccabi knocked out the millionaires
Godin moved from Inter to Cagliari