Czech Republic

Registrace, nebo deportace. Británie si došlápne na zahraniční agenty

Premiér Boris Johnson chce 11. kvìtna pøedstavit návrh zákona proti nepøátelskım státùm. Jeho souèástí bude i požadavek, podle nìhož se všichni, kteøí pracují v Británii jménem zahranièních vlád, budou muset registrovat. Pokud to neudìlají, budou stíháni za spáchání trestného èinu.

Registr zahranièních „agentù“ podle listu The Times vychází ze systému USA, které od lidí pracujících jménem cizích vlád, úøedníkù èi politickıch stran vyžadují povinnou registraci u svého ministerstva spravedlnosti. Tito lidé rovnìž musí americkou vládu pravidelnì informovat o své èinnosti.

Tato registrace se vztahuje na každého, kdo zastupuje zájmy cizí zemì, vèetnì lobbistù, konzultantù èi pracovníkù v oblasti public relations.

Britští zpravodajci po podobném registru volají už nìkolik let. Upozoròují totiž na skuteènost, že podle aktuálních zákonù mohou zahranièní špioni jednat beztrestnì za pøedpokladu, že nebudou pøistiženi pøi získávání státních tajemství Británie. Mají tak pomìrnì volné pole pùsobnosti.

„Dnes není v žádném smyslu pøestupkem bıt tajnım agentem ruskıch zpravodajskıch služeb v Británii. Bıt s nìkım potají v kontaktu a usilovat o setkání je podle zákona v poøádku. Proviníte se, jen pokud získáte tajemství a pøedáte ho dál,“ uvedl nìkdejší šéf MI5 Andrew Parker.

Johnson se netají tím, že cílem nového zákona je vzdorovat pøedevším Rusku a Èínì. Británie v minulém tıdnu odsoudila Rusko za vmìšování do prezidentskıch voleb v USA a další „zhoubné jednání“. Ministr zahranièí Dominic Raab obvinil Moskvu z podkopávání západní demokracie. 

Napìtí mezi Británií a Ruskem podpoøilo odhalení Èeska, že se pøíslušníci ruské GRU zapojili do vıbuchu munice ve Vrbìticích z roku 2014. „Èeši ukázali, kam je Rusko ochotné zajít ve snahách provádìt škodlivé operace v Evropì. Èeši mají naši podporu,“ øekl Raab. Ambasador Ruska v Británii Andrej Kelin v pondìlí øekl, že se s ním Raab nesetkal už více než rok.

Úprav se doèká i zákon o státních tajemstvích

Britští ministøi pracují také na aktualizaci zákona o státních tajemstvích, jehož nìkteré èásti pochází z roku 1911. Novela má umožnit použití zákona proti tìm, kteøí se snaží podkopat blaho Británie ze zahranièí, vèetnì hackerù pracujících pro nepøátelské zemì.

Momentálnì se zákon v tomto ohledu vztahuje pouze na britské obèany, kteøí jsou v cizinì. „Chceme rozšíøit trestnost tam, kde se špionហprovádí na dálku útokem na poèítaèové servery, poèítaèe nebo jiná elektronická zaøízení umístìná v Británii,“ uvedla koncem loòského roku vláda.

Zmìna „archaického zákona“ je podle ministrù nutná. Aktuálnì je napøíklad nezákonné ukrást „jakıkoliv náèrt, plán, model nebo poznámku, která mùže bıt pøímo i nepøímo užiteèná pro nepøítele“.

Vláda to chce zmìnit na „dokument, informaci nebo cokoli jiného“ a termín nepøítel vymìní za „cizí mocnost“. Chce tak pokrıt širší záškodnickou aktivitu. Ministøi rovnìž chtìjí zvıšit maximální trest. Za vìtšinu provinìní proti zákonù nyní pachatelùm hrozí dvì léta za møížemi.

„Souèasná legislativa je plná mezer. Nìkteré z nejškodlivìjších aktivit, kterım musíme èelit, nelze v souèasné dobì øešit prostøednictvím trestních soudù,“ uvedl šéf MI5 Ken McCallum. „To není správné,“ dodal.

Legislativu tıkající se zahranièního vlivu koncem roku zmìnilo také Rusko, které tímto krokem vyvolalo mezinárodní kritiku. Mimo jiné úøadùm udìlilo pravomoc oznaèovat jednotlivce za „zahranièní agenty“ a potrestat je až pìtiletım vìzením, pokud nebudou správnì informovat o své èinnosti.

Rusko v roce 2012 pøijalo zákon, kterı úøadùm umožnil oznaèit jako „zahranièního agenta“ nevládní organizace, které jsou financované ze zahranièí a které se zabıvají politickou èinností. Od tìch dob novely rozšíøily uplatòování zákona i na média.

„Zahranièní agenti“ podléhají èastìjší a pøísnìjší byrokratické kontrole a veškerá vyjádøení urèená veøejnosti musí doplòovat nálepkou, která má v Rusku od sovìtskıch dob velmi hanlivı zvuk. Nìkteøí ochránci lidskıch práv se obávají, že zákon má sloužit k zastrašování a umlèování kritikù.

Football news:

Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma