Czech Republic

RECENZE: Smrt a dívka. Hra o židovské malířce zapůsobí silou příběhu

Na rozdíl od „Zítra se bude...“ nebo od následného díla Toufar, v nichž se Bøezina soustøedil na obìti komunistické diktatury z 50. let v Èeskoslovensku, hrdinkou nového kusu, kterı byl uveden na Nové scénì ve spolupráci kanadského souboru Theaturtle Toronto a Národního divadla, je židovská malíøka Charlotte Salomonová (1917 - 1943).

Aleš Bøezina: Charlotte - Tøíbarevná hra se zpìvy

Režie: Pamela Howard

Nová scéna Národního divadla Praha, 1. èervence 2019

Hodnocení­: 70 %

Pocházela z Berlína, zaèátkem 40. let uprchla pøed pronásledováním na jih Francie, byla však dopadena a deportována do Osvìtimi, kde zahynula i s nenarozenımi dítìtem. 

Už její døívìjší život byl poznamenán rodinnımi tragédiemi – matka, babièka i další pøíbuzné spáchaly sebevraždu, ona sama otrávila dìdeèka, jenž ji zneužíval. Své zážitky vtìlila na sklonku života do témìø 800 kvašovıch maleb s využitím pouze tøí barev (èervené, žluté a modré), a doprovázenıch textovımi i hudebními odkazy – mimo jiné na Schubertùv kvartet Smrt a dívka, ale tøeba i nacistické pochody. 

Soubor, jemuž dala název „Leben? Oder Theater?“  svìøila místnímu lékaøi, díky nìmuž se uchoval jako svìdectví dospívání v nepøirozenıch podmínkách. Vzdálenì možná pøipomíná deník Anne Frankové.

Dospívání v temné dobì

Zpracovat osud Charlotty Salomonové navrhla Bøezinovi anglická režisérka Pamela Howard, s níž už døíve spolupracoval, a kanadskı herec a libretista Alon Nashman, autor námìtu. Skladatel dílo charakterizoval jako „komorní operní muzikál“, v nìmž se støídají mluvená a zpívaná èísla, a urèil ho pro sedm zpìvákù a ètyøi instrumentalisty. 

Pøed zraky diváka se v necelıch dvou hodinách odehraje pøíbìh umìlecky nadané dívky, vyrùstající v dobøe zabezpeèené rodinì židovského lékaøe, jejíž život se po uchopení moci nacisty zaène rapidnì mìnit a navíc se dovídá i temná rodinná tajemství.

Dílo, které trvá necelé dvì hodiny, se odvíjí chronologicky. Pùsobí sevøenì, a i když se místy, tøeba v milostném vıjevu, neubrání banálnosti, divákovu pozornost udržuje od zaèátku do konce. 

Bøezina vìtšinou umí vıstižnımi hudebními prostøedky navodit situaci – k nejsilnìjším patøí scéna, v níž se židovské ženy domáhají propuštìní svıch odvleèenıch mužù. 

Bøezina využil i øadu citací jinıch skladatelù, bezesporu v souladu s pùvodním zámìrem Charlotty Salomonové, aèkoli zrovna tyto pasáže dramatiènost dìje paradoxnì až tolik neposilují a pùsobí spíš popisnì. 

Z hercù podává nejsugestivnìjší vıkon Shaina Silver-Bairdová v roli Charlotty, která se z bezstarostného dítìte stává ženou èelící kruté realitì.

Nejsilnìjším zážitkem je však stejnì možnost poznat samotnı pøíbìh Charlotty Salomonové, u náš témìø neznámı. Proto je škoda, že se „Charlotte – Tøíbarevná hra se zpìvy“ po dvou pražskıch pøedstaveních a jednom uvedení na festivalu Smetanova Litomyšl už zøejmì na èeskıch jevištích neobjeví.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better