logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

RECENZE: Smrt a dívka. Hra o židovské malířce zapůsobí silou příběhu

Na rozdíl od „Zítra se bude...“ nebo od následného díla Toufar, v nichž se Bøezina soustøedil na obìti komunistické diktatury z 50. let v Èeskoslovensku, hrdinkou nového kusu, kterı byl uveden na Nové scénì ve spolupráci kanadského souboru Theaturtle Toronto a Národního divadla, je židovská malíøka Charlotte Salomonová (1917 - 1943).

Aleš Bøezina: Charlotte - Tøíbarevná hra se zpìvy

Režie: Pamela Howard

Nová scéna Národního divadla Praha, 1. èervence 2019

Hodnocení­: 70 %

Pocházela z Berlína, zaèátkem 40. let uprchla pøed pronásledováním na jih Francie, byla však dopadena a deportována do Osvìtimi, kde zahynula i s nenarozenımi dítìtem. 

Už její døívìjší život byl poznamenán rodinnımi tragédiemi – matka, babièka i další pøíbuzné spáchaly sebevraždu, ona sama otrávila dìdeèka, jenž ji zneužíval. Své zážitky vtìlila na sklonku života do témìø 800 kvašovıch maleb s využitím pouze tøí barev (èervené, žluté a modré), a doprovázenıch textovımi i hudebními odkazy – mimo jiné na Schubertùv kvartet Smrt a dívka, ale tøeba i nacistické pochody. 

Soubor, jemuž dala název „Leben? Oder Theater?“  svìøila místnímu lékaøi, díky nìmuž se uchoval jako svìdectví dospívání v nepøirozenıch podmínkách. Vzdálenì možná pøipomíná deník Anne Frankové.

Dospívání v temné dobì

Zpracovat osud Charlotty Salomonové navrhla Bøezinovi anglická režisérka Pamela Howard, s níž už døíve spolupracoval, a kanadskı herec a libretista Alon Nashman, autor námìtu. Skladatel dílo charakterizoval jako „komorní operní muzikál“, v nìmž se støídají mluvená a zpívaná èísla, a urèil ho pro sedm zpìvákù a ètyøi instrumentalisty. 

Pøed zraky diváka se v necelıch dvou hodinách odehraje pøíbìh umìlecky nadané dívky, vyrùstající v dobøe zabezpeèené rodinì židovského lékaøe, jejíž život se po uchopení moci nacisty zaène rapidnì mìnit a navíc se dovídá i temná rodinná tajemství.

Dílo, které trvá necelé dvì hodiny, se odvíjí chronologicky. Pùsobí sevøenì, a i když se místy, tøeba v milostném vıjevu, neubrání banálnosti, divákovu pozornost udržuje od zaèátku do konce. 

Bøezina vìtšinou umí vıstižnımi hudebními prostøedky navodit situaci – k nejsilnìjším patøí scéna, v níž se židovské ženy domáhají propuštìní svıch odvleèenıch mužù. 

Bøezina využil i øadu citací jinıch skladatelù, bezesporu v souladu s pùvodním zámìrem Charlotty Salomonové, aèkoli zrovna tyto pasáže dramatiènost dìje paradoxnì až tolik neposilují a pùsobí spíš popisnì. 

Z hercù podává nejsugestivnìjší vıkon Shaina Silver-Bairdová v roli Charlotty, která se z bezstarostného dítìte stává ženou èelící kruté realitì.

Nejsilnìjším zážitkem je však stejnì možnost poznat samotnı pøíbìh Charlotty Salomonové, u náš témìø neznámı. Proto je škoda, že se „Charlotte – Tøíbarevná hra se zpìvy“ po dvou pražskıch pøedstaveních a jednom uvedení na festivalu Smetanova Litomyšl už zøejmì na èeskıch jevištích neobjeví.

Themes
ICO