Czech Republic

RECENZE: Přesně co Hollywood potřeboval. Chicagský tribunál míří za Oscary


Z filmu Chicagskı tribunál (2020) | foto: Netflix

Pøesnì takovı film teï totiž Hollywood potøebuje. Pøimìøenì aktivistickı a názorovı, pøitom však velmi tradièní v pojetí filmového øemesla. V nejlepším slova smyslu se v pøípadì novinky režiséra a scenáristy Aaarona Sorkina vlk nažral a koza zùstala celá. Polemiky o tom, kdo je tady vlk a kdo koza, však radìji necháme na pøíštì.

Na zaèátku všeho stál vstup USA do války ve Vietnamu v roce 1964. Rozhodnutí, které nakonec stálo život témìø šedesát tisíc Amerièanù, se stalo trnem v oku nejen pacifistù a studentù, ale i velké èásti veøejnosti. Rodiny každı den úzkostlivì sledovaly televizi, doufajíce, že se na obrazovce v seznamu padlıch neobjeví jméno právì jejich blízkého. 

Osudnımi se opozici staly chicagské protesty v srpnu 1968 provázející sjezd demokratické strany, jež pøerostly v násilnosti. A zatímco kvìtinová éra vesele bujela, osm pøedstavitelù odporu proti americké úèasti ve válce ve Vietnamu stanulo na podzim dalšího roku tváøí v tváø spravedlnosti. Spravedlnosti podle prezidenta Richarda Nixona a jeho ministra Johna Mitchella. Obvinìni byli z konspirace i podnìcování k vıtržnostem.

Jmenovitì šlo o Abbieho Hoffmana, Toma Haydena, Rennieho Davise,  Jerryho Rubina, Davida Dellingera, Johna Froinese a Lee Weinera. Pùvodnì s nimi pøed soudem stál ještì Bobby Seale, zakladatel Strany èernıch panterù, z procesu jej však nakonec vylouèili.

Chicagskı tribunál stojí na dvou velmi pevnıch pilíøích – promyšleném scénáøi a precizních hereckıch vıkonech. Jádrem vyprávìní je samotnı soudní proces doplnìnı flashbacky vedoucími k osudnému srpnovému protestu. Akci tentokrát Sorkin zvládá stejnì obstojnì jako svùj oblíbenı dialog, pøesto by se do ní nemusel bát pustit ještì dùraznìji. 

Oscaroví Eddie Redmayne a Mark Rylance pøedvádìj ve svıch rolích tradiènì bezchybné vıkony, skuteènou hybnou silou filmu je však Sacha Baron Cohen známı jako Borat a Jeremy Strong ze série Boj o moc v rolích šéfù hnutí Yippies. Jejich filmové vyobrazení sice nìkteøí pamìtníci a blízcí obou mužù nazvali karikaturou, pro úèely dramatického díla však jako hrdinové fungují perfektnì. A to navíc do jejich rukou Sorkin svìøil témìø veškerı humor pøítomnı v pøíbìhu. Moudré rozhodnutí. 

Doslovnì pøesné logicky nejsou ani prezentované vztahy hlavních hrdinù. Sorkin musel mezi dvìma hlavními lídry v podání Redmayna a Cohena vytvoøit tenzi, ve skuteènosti tam však ještì tehdy nebyla. Vychází až z pozdìjšího rozdílného smìøování obou mužù. Zatímco Abbie Hoffman zùstal vìrnı undergroundu a alternativì, z Haydena, mimochodem jednoho z manželù hereèky Jane Fondové, se stal demokratickı politik a pozdìji i senátor.

Chicagskı tribunál

USA / VB / Indie, 2020, 129 min

Režie: Aaron Sorkin

Scénáø:

Hrají: Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong a další

Hodnocení­: 70 %

Když pøijde na slabá místa filmu a smíøíme se s tím, že v tomto pøíbìhu (skuteèném i filmovém) pro ženy pøíliš místa nezbylo, je problémem spíše než zmiòovaná karikatura znaèné zjednodušení skuteènıch motivací obžalovanıch. Stejnì tak toho film pøíliš neodhaluje ani o žalobci Richardu Schultzovi, jehož se sice Sorkin snaží vyobrazit jako barvitı charakter, èiní tak ale na své pomìry až pøíliš šablonovitì.

A když už si divák myslí, že tvùrce filmu pøistihl u snahy prvoplánovitì šokovat, zjišuje, že ty nejhorší momenty filmu jsou bohužel dílem reality. Od spoutání Bobbyho Seala pøed zraky všech pøítomnıch až po do oèí bijící zaujatost soudce. 

Podobnost se souèasnou americkou realitou je alarmující a film je bez pochyb mrazivım a vrcholnì aktuálním pøíspìvkem k vnímání svobody projevu v USA. A možná i to jej za pár mìsícù katapultuje do boje o Oscary. 

Netflix koneckoncù pøed pár dny oznámil, že vysílá do boje o nejlepší hereckı vıkon hned sedm hercù. O nominace se spoleènì poperou v jedné kategorii vedlejší mužské role. A pøekvapivì se mezi nì dostal i Michael Keaton, kterı na obrazovce stráví jen pár minut.

Šanci na Oscara má film podle serveru Variety i v kategorii nejlepší scénáø a støih. Netflix se tak nakonec mùže radovat, že pandemie koronaviru Chicagskému tribunálu znemožnila start v kinech a studio Paramount Pictures jej poskytlo ke streamování. 

V minulosti platilo, že dílo Aarona Sorkina rovná se událost. A platit to nepøestává ani nyní. I když finále, bez jakékoliv snahy cokoliv prozradit, prostì Evropana spíše než za srdce, zatahá za koutky úst. 

Trailer k filmu Chicagskı tribunál:

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option