Czech Republic

RECENZE: Katie Melua umí sestoupit do hloubky. Nejen v hudbě


Písnièkáøka Katie Melua | foto: Profimedia.cz

Deset skladeb hudebnice, která se v roce 1993 s rodièi pøestìhovala do Velké Británie, na sebe nepoutá pozornost okamžitì, je potøeba se do nich vcítit, naladit se na nì.

Vše se podøizuje ztišené intimní náladì, což je patrné hlavnì ve zpìvaèèinì decentním pøednesu. Mìkce høejivı zvuk tu a tam doprovázejí smyèce, tøeba hned v úvodní A Love Like That. Obèas Melua zabrousí do vod jemného jazzu.

Pøesto by bylo nespravedlivé oznaèit Album No. 8 jen za pøíjemnou kulisu k uplakanım podzimním dnùm. Pozornı poslech totiž odkryje mnoho rafinovanıch detailù, díky nimž má deska dìj i gradaci, jako napøíklad prostøední pasហv English Manner.

Leaving The Mountain má zase až „filmovou“ náladu. Pomocí minimalistického doprovodu Katie Melua vykresluje pùsobivé obrazy zvolna konèícího léta. Hudba køehká jako pírko poletující ve vìtru, zamyšlená, introvertní, pøesto sdìlná a otevøená.

Pøitom zaposloucháme-li se do hloubky, opìt narazíme na spodní proudy, díky nimž má deska jakési zvláštní tajemství. Jako by si Katie Melua pøece jen nìco radìji nechala pro sebe.

Na podobné desky je tøeba mít chu a náladu, nejsou to žádné hitparádové trháky, melodie plynou zcela pøirozenì, aniž na sebe zásadnì upozoròují. Pøi jejich poslechu by nejspíš nenapadlo, že je produkuje zpìvaèka, která v osobním životì velmi ráda vyhledává adrenalinové zážitky.

Hodnocení­: 70 %

S oblibou skáèe bungee jumping, vìnuje se paraglidingu, parašutismu a absolvovala i nìkolik lekcí létání. V roce 2006 si vysloužila zápis do Guinnessovy knihy rekordù za koncert odehranı nejhloubìji pod hladinou moøe – pod vrtnou ropnou plošinou v hloubce 303 metrù.

Energii zøejmì vybíjí mimo pódia a nahrávací studio, zatímco do svìta hudby si chodí odpoèinout a relaxovat.

Album èíslo osm není nijak pøelomovım dílem, nezapomenutelnım zážitkem. Je to vyrovnaná a silná práce písnièkáøky, která ví, èeho a jakımi prostøedky chce dosáhnout. Prostì ideální volba pro ty, kteøí si chtìjí poslechnout v nejlepším slova smyslu pøíjemnou desku a nechce se jim sahat po beztvaré, nevzrušivé muzice.

Football news:

Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches
Giroud has 6 goals in his last 4 games. He has scored in his last 6 games in Chelsea's Premier League start
Solskjaer Pro 3:1 with West ham: Very happy with the game. Manchester United is getting more stable
Marcus Rashford: Manchester United will win more with more dry matches
Pirlo on 2:1 with Torino: after the break, we remembered that giving everything and sacrificing yourself is in the DNA of Juve
Juve have no defeats in the Serie A season: 5 wins, 5 draws
Ronaldo did not score in a Serie A match for the first time in the season. There were 8 goals in 5 games