Czech Republic

RECENZE: Kapela Druhá tráva na novém albu hojí bolest zjitřených ran

Bolest mùže bıt i povznášející. Podívat se do zvrásnìného oblièeje muže v èerném Johnnyho Cashe v klipu Hurt je stejná síla jako poslouchat èeskou verzi téhle skladby, kterou Robert Køesan otextoval jako Bolest. „Vrazil jsem si dnes/jehlu do tìla/do míst/kde mì døív/ta rána bolela“.

Píseò napsal Trent Reznor, mozek industriálnì-rockové kapely Nine Inch Nails. A že ji o dvacet šest let pozdìji na desku Díl první nahrál bluegrassovı vìrozvìst z vıchodu Robert Køesan s kapelou Druhá tráva, beru jako stvrzení toho, že dobrá muzika nemá potøebu se omezovat žánrovımi dogmaty.

V jedné øadì s Trentem Reznorem stojí v Køesanovì vnímání hudebního svìta Mark Knopfler, Sting, Kris Kristofersson a samozøejmì Bob Dylan. Ještì není tma, jak zní Køesanova èeská verze skladby Not Dark Yet z alba Dylanovky, je ukázkovım pøíkladem toho, jak má vypadat coververze s dokonalım pochopením originálu.

Album Díl první je dalším patníkem na Køesanovì hudební cestì. Základy zùstaly, stále je to muzika vycházející z tradic folku, country a bluegrassu. Je v ní však nìco navíc – pøidaná hodnota, kterou jí dodal britskı producent Eddie Stevens, v jehož portfoliu najdeme jména jako Moloko, Zero 7, Róisín Murphy nebo Jana Kirschner. Pùvodnì mìlo jít o dvojalbum, pøièemž na první desce mìly bıt pøedìlávky písnièek, které Roberta Køesana v mládí ovlivnily, druhé album pak mìlo bıt sestavené z novıch autorskıch skladeb.

Kvùli „koronasituaci“ vše dopadlo jinak, první album z kompletu je složené jak z pùvodních písní, tak z pøedìlávek.

Díl první

Robert Køesan & Druhá tráva

Hodnocení­: 75 %

Pojítkem je jednak Køesanùv civilní projev, jednak Stevensova peèlivá produkèní práce. Ukázkovı pøíklad dává písnièka Na køídlech koní, pro jejíž vyznìní jsem si dovolil vytvoøit vlastní škatulku electrograss. Podobnì pùsobivá je i následující Proè bych mìl naøíkat. Zaèíná, jako bychom byli s kapelou na zkoušce a jednotliví muzikanti jen zvolna nahazovali melodické linky. Po nìkolika minutách však do sebe vše zapadne a vısledkem je hudba ryzí, èistá a osvìžující jako horská bystøina.

Football news:

The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis