Czech Republic

RECENZE: Herkulovo šílenství ostří místo chóru naléhavý rapový doprovod

Zlovìstné huèení, vùnì kadidla, kouø, problikávající záøivky. Doslova monumentálnì zaèíná Šílenı Herkules, letošní premiéra projektu Antická Štvanice, kde pražskı soubor Tygr v tísni inscenuje klasická antická díla. Letos tak èiní v rámci Letní scény Štvanice, takže se hraje ve stejnıch prostorách pod Hlávkovım mostem, kde Divadlo Letí uvedlo svou Gretu.

Režisér Tomáš Loužnı si spolu s dramaturgyní Marií Novákovou vybral Senekovo dílo. Antickı klasik si v nìm upravil pùvodní øeckı mıtus o Heráklovi, soustøedí se pøedevším na moment jeho šílenství poté, co se do Théb vrátil z podsvìtí. Vypráví pøíbìh o superhrdinovi, kterı nezvládne poslední boj, tedy boj sám se sebou.

Tvùrci svého Herkula pojali jako veterána vracejícího se z války, s vìrnım kolegou Théseem po boku tanèí v tìžkıch botách maorské váleèné tance a ukazuje svaly. Boxerské trenky a zemitı projev Tomáše Dastlíka v hlavní roli Herkulovu auru cílenì trochu podkopávají.

Vtipnou rovinu inscenace ostatnì podtrhuje i Jakub Albrecht. Svého Lykose, tyrana ovládajícího Théby v dobì Herkulovy nepøítomnosti, totiž pøedstavil jako mìstského seladona v úzkıch kalhotách, jenž si balí svùj kufr na koleèkách, jakmile se hrdina objeví na scénì. Nadsázka a humor zde pøitom vibruje v pøímém kontrastu s patosem a naléhavostí hudebního doprovodu. Nejvıraznìjší rovinou pøedstavení je totiž úèast hercù Dana Kranicha a Iva Sedláèka (v alternaci s Filipem Šebšajevièem), hudebního dua P/\ST, které zastupuje funkci antického chóru.

Šílenı Herkules

Tygr v tísni (Letní scéna Štvanice)

premiéra 31. èervence 2020

režie: Tomáš Loužnı

hrají: Tomáš Dastlík, Eva Josefíková, Hanuš Bor / Milan Kaèmarèík, Jakub Albrecht, Petr Konáš, Dan Kranich, Ivo Sedláèek / Filip Šebšajeviè; ze záznamu Lucie Trmíková

Hodnocení­: 80 %

Hudebníci pøipravili pro pøedstavení nìkolik pùvodních skladeb, které v nekompromisním rytmu experimentálního rapu doslova valí do publika. Vrcholem jejich práce je pøíchod Herkula, kde hudba zcela souzní s choreografií celého hereckého ansámblu a vytváøí jeden velkı rituál. Síla hudby v úvodu trochu pøehlušuje samotné hraní, ovšem herci postupnì získávají na jistotì. Zaujme Théseovo (Petr Konáš) vyprávìní o podsvìtí i vzdor chladné Megary (Eva Josefíková).

Textu by neškodilo sjednotit jména na øeckou èi latinskou verzi. Celkovì se ale Loužnému podaøilo vytvoøit originální pøedstavení, které tvorbu Antické Štvanice opìt posouvá o nìco dál. Je škoda, že se Šílenı Herkules hraje jen do 18. srpna, více repríz by si tento ojedinìlı hudebnìdramatickı projekt zasloužil. 

Football news:

Lemar is Interesting to Leipzig
Chelsea midfielder Loftus-cheek is wanted by West ham, Southampton and Aston Villa
Khimki want to sign Mirzov, Djordjevic and Grigalava (RB-Sport)
Barcelona will issue a transfer for desta for 20+5 million euros at the beginning of next week
Nigmatullin about Mandzukic's transfer to Loko: if it had happened 5 years ago, I would have treated it well. They often come to us to finish playing
Petr Cech on Mendy: A versatile goalkeeper. Should increase competition at Chelsea
Bayern Munich V care Cuisance. The midfielder claimed Leeds and Marseille