Czech Republic

Ráno začne platit omezení pohybu. Smí se jen do práce, obchodu či za rodinou, do přírody či na chatu pouze ve dvou

Vıjimka platí pro pøíslušníky jedné domácnosti. Podle Prymuly je omezení volného pohybu osob nejúèinnìjší forma prevence pøed šíøením epidemie a dosavadní opatøení to úèinnì nezajišovala.

„Pokud nebudeme v kontaktu, nepotøebujeme roušky ani jiné mechanismy, protože k nákaze nedochází,“ øekl Prymula po jednání vlády. Dosavadní opatøení podle nìj nefungovala. Dùvodem bylo mimo jiné to, že èást obyvatel opatøení nedodržovala, nìkteré obchody také lákaly na víkendové akce, což vedlo ke shromažïování lidí. Ministr øekl, že podle prùzkumù asi deset procent obyvatel opatøení vùbec nedodržuje, dalších 20 procent je dodržuje jen èásteènì. Pokud by pohyb lidí nebyl omezen, nestaèila by podle Prymuly kapacita zdravotnického systému.

Vıjimka z omezení pohybu platí pro cesty do práce, nezbytné cesty za rodinou, zajištìní životních potøeb, dobrovolnickou vıpomoc, poskytování zdravotní, sociální nebo duchovní péèe, vyøízení neodkladné úøední záležitosti, úèast na svatbách èi pohøbech nebo vycestování z Èeska. Povolen je také pobyt v parcích nebo na chatách a chalupách, ovšem nanejvıš ve dvou lidech, pokud se nejedná o èleny jedné domácnosti. Prymula na twitteru napsal, že ministerstvo zdravotnictví pobyt na èerstvém vzduchu doporuèuje.

Volnı pohyb lidí byl omezen i v jarní vlnì epidemie. Tehdy omezení trvalo od poloviny bøezna do 24. dubna, lidé se mohli pohybovat pouze ve dvou a z domovù mohli vycházet jen kvùli cestì do zamìstnání, nezbytné cestì za rodinou nebo osobami blízkımi, cestì k obstarávání základních životních potøeb, do zdravotnickıch zaøízení a zaøízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou pomoc. Úøady také doporuèovaly lidem, aby necestovali na své chalupy.

Na jaøe byl souèástí omezení volného pohybu osob i zákaz cest do zahranièí, protože v øadì evropskıch zemí byla tehdy epidemická situace horší než v Èesku a vláda se obávala zavlékání nemoci do zemì. Nyní kabinet k podobnému kroku nepøistoupil. Poèty novì nakaženıch v Èesku v pøepoètu na 100 000 obyvatel jsou nejvyšší v EU.

Football news:

Jurgen Klopp: Maradona is the best player in my life. Meeting him was like meeting the Pope
Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation
Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January
Klopp on the Premier League calendar: No matter what I say, it won't help. Waste of time