Czech Republic

QAnon v Kongresu. Trump potře satanisty a zneužívače dětí, věří politička

Greeneová vyhrála úterní republikánské primární volby ve ètrnáctém okrsku ve státu Georgia a získala tak kandidaturu své strany do voleb do Snìmovny reprezentantù. O køeslo se utká se svım demokratickım soupeøem v listopadu, kdy se bude rozhodovat o složení celé této komory a tøetiny Senátu.

Okrsek, kde Greeneová zvítìzila, je pøitom konzervativnì založenı a tradiènì tam s velkımi náskoky vítìzí republikánští kandidáti. Greeneová v minulosti vychvalovala postavu zvanou Q, která stojí ve støedu konspiraèní teorie QAnon, jako vlastence a „nìkoho, kdo velmi miluje svou zemi“. 

Q je podle teorie pøíslušníkem zpravodajské a vojenské komunity a pøedkládá na obskurních fórech na internetu údajnì dùkazy o tom, že politici v èele s Hillary Clintonovou a zástupci dalších elit po celém svìtì tajnì muèí a zneužívají dìti. Prezident Trump je pak vùdcem snahy toto jednání zastavit.

Tuto teorii, pro kterou neexistují žádné dùkazy, podpoøilo již nìkolik pøíslušníkù republikánské strany, žádnı z nich se ovšem dosud nedostal tak blízko tomu bıt zvolen do Kongresu jako Greenová. 

Proti šíøení teorie pøitom v poslední dobì stále silnìji zasahují hlavní sociální sítì v rámci své kampanì proti nepravdivım informacím, skupiny s touto tématikou mají totiž napøíklad na Facebooku již miliony fanouškù.

„Nové i zavedené skupiny QAnon na Facebooku rostou rychlım tempem a napomáhají šíøení nepodložené a nebezpeèné konspiraèní teorie do novıch zemí po celém svìtì,“ napsal The Guardian. Zmapoval pøes 170 skupin, stránek a úètù na Facebooku a Instagramu s celkovım poètem 4,5 milionu fanouškù.

Greenová je proti potratùm i regulaci držení zbraní

Greenová je horlivou stoupenkyní Donalda Trumpa, vystupuje proti regulaci prodeje a držení zbraní, podporuje vıstavbu zdi na hranicích s Mexikem a brojí proti dobrovolnım potratùm. 

Nìkolik èinitelù Republikánské strany proti ní v minulosti vystoupilo kvùli jejím pøedchozím komentáøùm, které považovali za urážlivé vùèi èernochùm, muslimùm a židùm.

Primární volby do Kongresu se konaly rovnìž v nìkolika dalších státech. Napøíklad v Minnesotì obhájila svou kandidaturu demokratická èlenka Snìmovny reprezentantù Ilhan Omarová, která èelila dobøe financované kampani právníka Antoneho Melton-Meauxa. 

Ten tvrdil, že se Omarová pøíliš soustøedí na svou kariéru ve Washingtonu a dostateènì nehájí zájmy volièù ve svém volebním okrsku. 

Podobnım útokùm èelily i další èlenky neformální skupiny nazıvané The Squad (skupina), do níž patøí kromì Omarové další tøi zákonodárkynì s menšinovım etnickım pùvodem, jež se øadí k levicovìjšímu, v USA nazıvanému progresivnímu, køídlu Demokratické strany. 

Svoje vyzyvatele však již porazily také dvì další èlenky uskupení Alexandria Ocasiová-Cortezová a Rashida Tlaibová a podle televize CNN se oèekává, že všechny svoje mandáty obhájí.

Podle zjištìní The Guardian už QAnon není jen fenoménem USA, nebo na Facebooku už vznikly speciální komunity pro stoupence QAnon z více než desítky zemí.

„Tyto nové skupiny zahrnují skupiny vìnované následovníkùm QAnon ve Spojeném království, Kanadì, Austrálii, Mexiku, Brazílii, Nìmecku, Polsku, Nizozemsku, Bulharsku, Maïarsku, Èeské republice, Rumunsku, Srbsku a Slovinsku,“ uvádí deník.

Konspiraèní hnutí je spojováno s vícero bezpeènostními incidenty nebo také s cílenım obtìžováním novináøù a v hledáèku jej kromì Facebooku má i spoleènost Twitter. 

Ta v èervenci oznámila sadu pomìrnì agresivních krokù proti úètùm spojenım s QAnon a obsahu na toto téma, a to kvùli aktivitì porušující více zásad a ohrožující bezpeèí uživatelù.

Nejmenovaní pracovníci Facebooku tehdy øekli deníku The New York Times, že jejich spoleènost chystá podobná opatøení jako Twitter. 

Podle zdrojù NBC News firma zvažuje, že by subjektùm napojenım na QAnon zakázala zadávat reklamy a obsah na dané téma vyøadila z doporuèení a vısledkù vyhledávání, podobnì jako tomu už je v pøípadì obsahu namíøenému proti oèkování.

„Facebook je rozhodnì nejvìtším prvkem infrastruktury (hnutí) QAnon,“ míní analytièka Joan Donovanová z vızkumného centra Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy pøi Harvardovì univerzitì. 

„Jestliže nenastane jistá spolupráce mezi provozovateli platforem ve snaze vytlaèit hlavní osobnosti QAnon, pak se to bude neustále vracet,“ uvedla.

Football news:

Flick won the fourth trophy of his coaching career
Bayern won the UEFA super Cup for the second time
Tottenham's goal was less than the norm by 5 cm. Mourinho on the match with Shkendiya-79
Bayern broke a 22-match winning streak by drawing with Sevilla in regular time
President of Atletico about Suarez: we are happy to have one of the best scorers in Europe with us
Milan has not lost 16 matches in a row - 12 wins and 4 draws. Next in the Europa League - Rio Ave
Alabai pushed Rakitic, but it wasn't enough for a penalty. Ex-referee Andujar Oliver about the European super Cup game