logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Puškaři mají týmové stříbro z ME a Nymburský dobrou šanci na OH

Ve høe budou dvì a Nymburskı je jedním z pouhıch ètyø uchazeèù. Ostatní ètyøi finalisté vèetnì Nepejchala už olympijskı „kvótaplac“ obsadili v minulosti a další získat nemohou.

V tımové soutìži dnes èeské trio po seètení kvalifikaèních vıkonù nestaèilo pouze na suverénní Nory. Ti vytvoøili svìtovı rekord nástøelem 3540 bodù a budou mít ve finále dokonce trojnásobné zastoupení. Simon Claussen, Henrik Larsen ani Jon-Hermann Hegg ale o olympiádu bojovat nemohou, protože v tøípolohové støelbì už Norsko kvótu dvou støelcù naplnilo.

Ètyøiadvacetiletı Nymburskı byl v kvalifikaci ètvrtı a jeho soupeøi v boji o Tokio budou v sobotu Litevec Karolis Girulis, Ital Lorenzo Bacci a Brit Dean Bale. Nepejchal postoupil do finále ze sedmého místa.

Themes
ICO