Czech Republic

Půlbilionová „sekyra“ nestačí. Ministerstvo chce další miliardy pro hotely

S návrhem na státní pomoc formou pøímé dotace pøišla Asociace hotelù a restaurací ÈR. „Fungovala by mnohem lépe než úvìry a rovnou bychom tím vyøešili náhradu škody za tìch 72 dní, kdy byla ubytovací zaøízení uzavøena,“ uvádí prezident asociace Václav Stárek.

Hotely èi penziony mají dle návrhu dostat 100 až 400 korun za každı pokoj a den mezi 14. bøeznem a 24. kvìtnem. „V rámci vyplácení podpory bude zohlednìna i sezonnost zaøízení, to znamená pokud v pøedchozích dvou letech bylo zaøízení uzavøeno, na podporu nárok mít nebude, popøípadì bude pomìrnì krácena,“ vysvìtluje øeditelka odboru komunikace ministerstva Veronika Vároši.

Státní kasu má program dle propoètù stát 4,1 miliardy korun. Vıše pøíspìvku na jeden pokoj bude záležet na typu ubytovacího zaøízení. „Po dohodì s ministerstvem je to nastavené zvl᚝ pro hotely, penziony, kempy a ostatní,“ øíká Stárek.

Návrh poèítá pouze s podporou hromadnıch ubytovacích zaøízení, pøíspìvek nedostanou napøíklad poskytovatelé krátkodobıch pronájmù. Vızvu k pøedkládání žádostí o dotaci chce ministerstvo vyhlásit v srpnu. „Žadatel vyplní online formuláø žádosti, která bude zpøístupnìna zároveò s vyhlášením vızvy, a písemnì doruèí na Státní fond podpory investic, kterı bude žádosti administrovat,“ popisuje Vároši.

Nad rámec vládních stimulaèních opatøení, jako jsou programy COVID èi Antivirus, stát podpoøil sektor cestovního ruchu snížením DPH u ubytovacích služeb z 15 na 10 procent. „Podle posledních studií letos klesne vıkon cestovního ruchu o polovinu. Odhad propadu spotøeby je jen v letošním roce 157 miliard, což pro veøejné rozpoèty znamená propad o 66 miliard. Zároveò je ohroženo témìø 100 tisíc pracovních míst,“ zdùvodòuje mluvèí.

Football news:

Daniel Sturridge: Returning to the Premier League is my priority. I'm more hungry for football than ever
In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season