Czech Republic

Ptačí chřipka je i v dosud nezasažených krajích, mají ji volně žijící ptáci

„Subtyp H5N8 byl detekován u kachen divokıch na Paseckém potoce ve Zlínì, dále pak u labutí na Jesenicku v Olomouckém kraji, v Praze na Císaøské louce a v Žatci v Ústeckém kraji,“ doplnil Vorlíèek.

Podle pøedsedkynì Èeskomoravské drùbežáøské unie Gabriely Dlouhé neznamená novı vıskyt problém pro komerèní chovy. Mají podle ní vysokou míru biologické bezpeènosti. Na pozoru by se ale mìly mít malochovy, zvláštì s volnımi vıbìhy, kdy mùže pøijít krmivo do styku s volnì žijícím ptactvem.

V Èesku je v souèasnosti osm ohnisek choroby v chovech. Poslední bylo potvrzeno v malochovu drùbeže v obci Hnìvnice v Plzeòském kraji. Ohniska v chovech byla zatím zjištìna v Jihoèeském, Støedoèeském, Pardubickém a Plzeòském kraji a v Kraji Vysoèina. U volnì žijících ptákù navíc v Libereckém kraji.

V ÈR se ptaèí chøipka kromì loòska, kdy museli veterináøi vybít kolem 137 tisíc ptákù, objevila po deseti letech v roce 2017. V Èesku se muselo tehdy utratit 98 tisíc ptákù, a to vìtšinou v komerèních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy. 

Choroba je nebezpeèná pro ptáky, dosud se pøedpokládalo, že se choroba na lidi nepøenáší. V únoru ale oznámilo Rusko, že zaznamenalo první pøenos kmene viru ptaèí chøipky A(H5N8) na èlovìka. Podle úøadu na ochranu zdraví spotøebitelù Rospotrebnadzor jde o první zjištìnou nákazu tohoto druhu na svìtì. 

Podle Dlouhé se spotøebitelé nemusí obávat, pøenos choroby nikdy nebyl prokázán z èlovìka na èlovìka, ani ze zpracované drùbeže na lidi. Mìli by ale dodržovat základní hygienická pravidla pøi pøípravì pokrmù, podobnì jako kvùli salmonelóze.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well