Czech Republic

Psychologové o odmítačích roušek: Někteří se magicky domnívají, že bez nich problém zmizí z reality

Povinnost nosit roušky ve všech vnitøních prostorech byla zavedena 10. záøí. Opatøení se nevztahuje na dìti do dvou let, jedince s urèitımi zdravotními poruchami, dìti a pedagogy v mateøské škole nebo osoby pøedvádìjící autorské dílo.

Nìkteøí lidé však nosit roušky odmítají. Podle prùzkumu Centra pro vızkum veøejného mínìní (CVVM) pro Mf Dnes v èervenci schvalovalo povinné nošení roušek na veøejnosti 81 procent lidí, zatímco na zaèátku záøí, pøed zavedením pøísnìjších pravidel, nosil roušku na veøejnosti jeden z deseti Èechù. Zhruba 71 procent dotazujících souhlasilo, že bude nosit roušku tam, kde je to povinné. 

Lidé rouškám nevìøí

Dùvodù, proè lidé vıraznì odmítají roušky, existuje hned nìkolik. Jedním z nich je nedùvìra v efektivitu konkrétního opatøení. „Nìkteøí nevìøí na úèinnost roušek. Mají vìtší obavy ze zdravotních rizik plynoucích z používání ústenek než samotného covidu-19,“ uvedla pro server Lidovky.cz psycholožka Pavla Koucká. Další mají tendenci vážnost nemoci zlehèovat èi vytìsòovat, aby se jí nebáli. „Jde o klasické freudovské popøení. Tím, že vnitønì vìc odmítnu, se magicky domnívám, že zmizí z vnìjší reality,“ míní psycholog Dalibor Špok.

Odmítání roušek mùže souviset s neochotou pøizpùsobit se

S odmítáním roušek mùže souviset i problém s pøijímáním autorit. „Vìtšina z nás se rouškám pøizpùsobí. Jde o naøízení, které chápeme jako povinnost, a už si o tom myslíme cokoliv. Ostentativnì nenosit roušku je vzepøení proudu. Pokud jde o vìdomé chování, mùže to vyžadovat odvahu, nedostatek ochoty pøizpùsobit se nebo asociálnost,“ øekl serveru Lidovky.cz psycholog Marek Preiss. 

Podobnı názor sdílí i psycholog Špok: „U mnohıch odmítaèù roušek nevidím problém v empatii, ale spíše v rozumovıch schopnostech, vzdìlání, pıše nebo neschopnosti omezit sebe a své ego.“

Roušky nechtìjí nosit více muži než ženy

Vızkumník Valerio Capraro a matematièka Hélène Barcelová provedli analızu mužského jednání u dvou a pùl tisíce lidí v USA. Vısledkem bylo, že muži odmítají roušky mnohem èastìji. Nìkterım pøipadá nošení ústenek ostudné a je známkou slabosti. „Toto zjištìní je ironické, protože oficiální statistiky ukazují, že koronavirus postihuje muže vážnìji než ženy,“ uvedl Capraro pro server BBC.

Football news:

Fabio Paratici: We are negotiating a contract with Dybala. Interested in an extension
Mats Hummels: Klopp's Press conferences are evening talk shows
Umtiti on leaving Barca: there Were contacts with Lyon, but nothing concrete
Calm down, dad, I'm not on the field yet! 😂 . Rodrigo joked about Modric's pass in the out when the Brazilian came on as a substitute
Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough