Czech Republic

Psí sádlo za 50 eur. Slováci žijící poblíž osad musí své psy dobře hlídat

Podle informací Televize Markíza je poptávka po mastech tak velká, že nelegální výrobci kradou psy i v okolních vesnicích, tedy v okolí Popradu a Levoèe. Podle jednoho z prodejcù, kterého natoèila televize, totiž není jednoduché najít vhodného psa. „Musí mít na sobì dostatek tuku, jinak se z nìj mast udìlat nedá,“ tvrdí.

Osadníci vìøí, že psí mast má léèivé úèinky pøi zánìtech prùdušek. Obyvatelé z nedaleké obce potvrdili, že osadníci mast z psího sádla bìžnì prodávají. Po masti je velká poptávka a údajnì je o ni zájem také ve Velké Británii. Jedna nádoba, v níž osadníci psí mast prodávají, stojí od 30 do 50 eur, v pøepoètu tedy 800 až 1330 korun. 

Slovenská redakce nìkolik mastí zakoupila a nechala udìlat jejich chemický rozbor. „Analyzoval jsem nìkolik mastí a pøišel jsem na to, že se jedná o velmi zajímavou kombinaci živoèišných druhù. Nacházely se tam prvky pocházející ze zvíøat jako pes, srna èi jelen,“ øekl k obsahu nádob Jaroslav Židek z katedry hygieny a bezpeènosti potravin. 

Reportérka Kristína Kovešová pro Bratislavské noviny.sk popsala, proè je obtížené získat dùkazy o úmyslném usmrcení psa. „Lokalita Chminianských Jakubovian je pro nezvané návštìvníky nebezpeèná. Dìti házejí na auta i lidi menší èi vìtší kameny víceménì pøi každé pøíležitosti. Možná i proto se psí zabijaèky konají právì tady. Nikomu, kdo by jim mohl zabránit, se sem chodit nechce,“ uvedla televizní reportérka. 

Dùkazy mluví jasnì a potvrzují, že k zabíjení psù v Chminianských Jakubovianech dochází. V osadì bylo nalezeno nìkolik koster a dalších pozùstatkù psích tìl. Jenže pokud se policii nepodaøí prokázat, že byli psi utýráni k smrti, osadníkùm, kteøí zvíøata zabili, nic nehrozí. 

„I když vidíte, že mají psa zavìšeného na trojnožce, není to nic platné. Pokud to chcete natoèit, okamžitì pøibìhne sto osadníkù a vlastními tìly vám v tom zabrání,“ vysvìtlila Kovešová. Dodala, že ji nejvíce mrzí, že se veterináøùm pøi natáèení reportáže nepodaøilo odebrat psa z rukou osadníkù a zachránit mu tak život.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points