Czech Republic

Prymula se zesměšnil, trpí důvěra v omezení proti nákaze, píší české deníky. Zmiňují i papalášství

Pro premiéra Andreje Babiše (ANO) je Prymulovo odvolání dùležité také kvùli dùvìøe v celé jeho vládnutí, protože se blíží snìmovní volby, pøipomnìla v komentáøi Mladá fronta Dnes (MfD).

Deník Blesk v pátek zveøejnil fotografie Prymuly odcházejícího bez roušky v noci z restaurace, která mìla bıt v tu dobu podle vládního naøízení zavøená. Prymula sám pøitom opatøení tıkající se i povinného nošení roušek vyhlašoval a opakovanì žádal lidi, aby je dodržovali. Ministr uvedl, že žádné opatøení proti koronaviru neporušil, a odmítl rezignaci, ke které ho Babiš vyzval. Premiér proto navrhl Prymulovo odvolání prezidentu Miloši Zemanovi, kterı ale rozhodnutí odložil na pøíští tıden.

„Sólokapr, ztráta dùvìry, ostuda,“ shrnuje situaci komentáø v deníku Právo. Lidé podle nìj nejsou schopni politikùm odpustit, pokud se zesmìšní. Vìc je vodou na mlın popíraèùm nákazy, dùvìru ale ztratil hlavnì sám ministr, uvedl. „Prymula žádná další opatøení ohlašovat nemùže,“ konstatuje komentátor. Prymulovo sebeznemožnìní je pøitom podle nìj „obrovskou ztrátou“, a pokud si má vláda zachovat zbytky respektu, musí ministr ve funkci skonèit co nejdøív. „Délka rekonvalescence bude záviset na vıbìru terapeuta, rozumìj nového ministra,“ uzavírá deník.

Podle komentátora Lidovıch novin (LN) mùže mít Prymulovo poèínání neblahı dopad na situaci v celé spoleènosti. „Jak øíká staré rèení - pøíklady táhnou, a tenhle potáhne obzvl᚝. Èásti lidí se teï budou zdát omezení, která Prymula vyhlašoval, zbyteèná. Pro další bude zase Prymulovo poèínání znakem papalášství, toho, že ‚ti nahoøe‘ si mohou dovolit cokoliv,“ píše deník.

Hrozí tak podle komentáøe, že lidé zaènou vládní opatøení proti koronaviru ve vìtší míøe obcházet, a to pak mùže vést k prodloužení a zpøísnìní opatøení. „Vzhledem k tomu, že jeden den restrikcí stojí naši ekonomiku odhadem pøes miliardu korun a že s prodlužujícími se omezeními pøijde o místa víc lidí, mùžeme konstatovat, že Prymulova veèeøe tak byla tou nejdražší v èeské a možná i svìtové historii vùbec,“ doplòuje komentátor.

Prymula sice podle komentáøe v MfD nezpùsobil žádnou tragédii, ale selhal v úkolu pøesvìdèit národ o potøebì dodržování opatøení. A to je podle komentátora neoddìlitelnou souèástí cesty Èeska z epidemie koronaviru.

Odvolání ministra je podle MfD pro Babiše nezbytné také kvùli blížícím se volbám. „Dùvìra ve vládu klesá, v nedávnıch volbách oslabila, ÈSSD a KSÈM jsou úplnì na kolenou, naopak se šikuje a sílí opozice. A za necelı rok jsou snìmovní volby, které budou o tom, jak kabinet zvládl covidovou krizi. Je evidentní, že tu Babiš v tuto chvíli hraje o celou svou pøíští politickou existenci. Tak dùležitı symbol, jako je nedùvìryhodnı generál jeho armády, nemohl premiér podcenit,“ píše komentátor deníku.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net