Czech Republic

Prymula: Rezignuji, až bude nástupce. Je až půl milionu nakažených

„V tuto chvíli jsem pøipraven okamžitì rezignovat, ale musí tu bıt nástupce, kterému to pøedám. Øítíme se bìhem tøí tıdnù do krize zdravotnictví,“ øekl Prymula v Otázkách Václava Moravce. Jeho rezignace by nyní však byla pouhım gestem, nebo prezident Miloš Zeman již má od premiéra návrh na jeho odvolání a podle Ústavy má pøedsedovi vlády vyhovìt

„Cítím urèitou povinnost vùèi tomu, co nás ještì èeká, protože jsme zahájili nìjakou misi, bìhem které se vıraznì povedlo zvıšit poèet provedenıch testù a lùžek, takže v tomto smyslu jsem pøipraven pomoci. Nevím, jestli jsem schopen jít do nìjaké vládní funkce. Spíše jsem pøipraven pomoci jako osoba nezávislá, jako expert,“ prohlásil dále k jeho buducímu angažmá. 

Premiér Andrej Babiš uvedl, že by byl rád, kdyby Prymula zùstal souèástí tımu expertù na ministerstvu zdravotnictví. Premiér Babiš pøi oficiálním pøevzetí záložní nemocnice v Letòanech potvrdil, že se Prymula i nadále bude podílet na boji s epidemií jako èlen vládní expertní skupiny.

Ministra zdravotnictví Prymulu pøistihli reportéøi Blesku ve støedu v noci u jedné z pražskıch restaurací. Podle vládních naøízení však tyto podniky musí v souèasnosti bıt uzavøeny. Prymula, kterı navíc byl v tìsné blízkosti cizích lidí bez roušky, porušil tak opatøení, která sám prosazuje. 

V pátek Prymula odmítl rezignovat. Podle jeho slov nic neporušil: 

„Udìlal jsem chybu“

„Už bych to znovu neudìlal,“ øekl ke schùzce nyní. Na schùzku pozval ministra zdravotnictví lidé šéf poslancù ANO Jaroslav Faltınek už ve støedu odpoledne, døív než veèer však podle svıch slov Prymula nemìl èas. Za støedeèní schùzku se omluvil. „Nìjaké nebezpeèí jsem nevidìl, asi je to moje politická nezkušenost a udìlal jsem v tom zásadní chybu,“ vysvìtloval.

Dalším úèastníkem noèní schùzky v uzavøené restauraci, kde se sešli Prymula a Faltınek, byl podle ÈT námìstek VZP David Šmehlík. Ten kandiduje na šéfa VZP.

K dané schùzce uvedl ještì následující: „Byl jsem v šoku, celá ta schùzka byla pro mì trochu absurdní. Na ministerstvu jsme standardnì od 6 do 22 hodin, když jsem dostal pozvání na tuto schùzku, tak bylo celkem jisté, že ve Snìmovnì to nejde, proto jsem souhlasil, že se sejdeme na této adrese,“ øekl. 

Babiš ministra vyzval k rezignaci, to Prymula odmítl. Premiér pøedal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na odvolání už v pátek. Navrhl mu i to, kım ho nahradit, doposud se však neví, o koho se jedná. 

Jan Blatnı (23. øíjna 2020)

Jan Blatnı (23. øíjna 2020)

Podle zákulisních informací by se mohlo jednat o dìtského hematologa a námìstka brnìnské fakultní nemocnice Jana Blatného. Ten v pátek zamíøil na jednání s premiérem Babišem na Úøad vlády.

Prezident Zeman nového ministra zdravotnictví jmenuje ve ètvrtek, potvrdil v sobotu Èeské televizi mluvèí hlavy státu Jiøí Ovèáèek. Podle nìho si prezident ovšem pøeje, aby souèasnı šéf resortu Roman Prymula po svém odstoupení i nadále zùstal ve službách státu a podílel se na protiepidemickıch opatøeních. 

S prezidentem o své situaci Prymula ještì nemluvil, pouze prı krátce hovoøil s hradním kancléøem Vratislavem Mynáøem.

Faltınek se za schùzku s Prymulou v Uzavøené restauraci omluvil: 

Nouzovı stav se prodlouží

Prymula uvedl, že nouzovı stav bude prodloužen o mìsíc. Pokud v úterı neklesne poèet nakaženıch koronavirem, budou namístì další opatøení.  Jinak by trval nestandardní režim až do Vánoc, dodal.

„Prodloužení nouzového stavu je v této situaci nevyhnutelné. Složitìjší je reakce celého toho systému. Jsme v posledních dnech, když už tu reakci potøebujeme vidìt, jinak bude potøeba další zpøísnìní. Je na místì si položit otázku, zda mají ale další opatøení smysl, protože pokud nevidíme odezvu tìch opatøení, to znamená jediné, že to dodržování není,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce.

„Nepálí nás poèet novì nakaženıch, sledujeme však zátìž a kapacitu nemocnic,“ øekl. 

Podle nìj se reálné èíslo pozitivních v Èesku pohybuje okolo 400 až 500 tisíc. „V populaci máme velké procenta pozitivních. Když se podíváme na Slovensko, které v urèitém regionu použilo antigenní plošné testování, tak zjistilo, že tam je 3,5 procenta pozitivních. Když to pøepoèítáme na Èeskou republiku, tak je to 350 tisíc. U nás bude ta nálož ještì vìtší než na Slovensku, dá se pøedpokládat, že tu bude 400 až 500 tisíc nakaženıch lidí,“ prohlásil. 

Obdobnì jako premiér Babiš mluvil o tom, že je nyní nutné využívat home office. Podle nìj není v souèasné situaci dostateènì využíván. „Každá firma je podle mì schopna své pracovníky rozdìlit do nìjakıch skupin na ty, u kterıch je potøeba, aby chodili opravdu do práce, a na lidi, kteøí mohou home office vykonávat. Tohle by mìlo probìhnout, protože jinak se poèet kontaktù nesníží,“ øekl.

V sobotu web Euro.cz informoval o tom, že firma Medimun, kterou ovládá dcera ministra zdravotnictví Romana Prymuly Karolína, získala letos v srpnu dotaci více než 650 tisíc korun z operaèního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Peníze mají jít na nákup technologií k vırobì dezinfekce.  

Prymula k tomu uvedl, že se o dotaci rozhodli døíve, než na ministerstvo pøišel. „Dotace není pøíliš velkého rozsahu, dotací je tu stovky tisíc, takže to jsem nepochopil. V dobì, kdy o dotaci dcera žádala, jsem nebyl na ministerstvu zdravotnictví,“ øekl. 

Football news:

As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis
Negredo scored for Barcelona after a mistake by Langle. Clement could not take the ball after an out, Ter Stegen did not have time to knock out
Kick It Out about whistling to players who took a knee in the championship: Applaud for ignoring hate speech
Flick about 3:3 with Leipzig: Crazy game. It is important that Bayern did not lose
Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches
Giroud has 6 goals in his last 4 games. He has scored in his last 6 games in Chelsea's Premier League start
Solskjaer Pro 3:1 with West ham: Very happy with the game. Manchester United is getting more stable