Czech Republic

Prymula: Na růst platů zdravotníků o 15 procent nejsou peníze. Personálně se zdravotnictví dostává do problémů

„Zdravotníci poskytovali obrovské úsilí, abychom zvládli celı ten covid. Do systému se dostal velkı balík penìz, hovoøím o 11 miliardách jen v posledním odbobí. Nejsem si jist, že úhradová vyhláška umožòuje navıšení o 15 procent. Myslím si, že takto vysoko jít nemùžeme,“ øekl ministr.

Prùmìrnı mìsíèní vıdìlek lékaøe v akutní lùžkové péèi by mìl podle dat Ústavu zdravotnickıch informací a statistiky zveøejnìnıch v èervnu dosáhnout 88 312 korun, zdravotní sestry 47 498 korun. Rozdíl mezi platem sester ve státních nemocnicích a mzdou v krajích nebo u jinıch zøizovatelù bude až 7000 korun. Prùmìrná mzda v celém Èesku èinila ve druhém ètvrtletí letošního roku 34 271 korun.

Ministerstvo schválilo letos zdravotníkùm také odmìny za nasazení v dobì epidemie, celkem pùjde o 11,5 miliardy korun. Pùvodnì naøídilo odmìnit zamìstnance státních nemocnic, kteøí peèovali pøímo o nemocné s covidem-19. Odbory požadovaly odmìny pro všechny zdravotníky v nemocnicích, po dalších jednáních se jim to podaøilo prosadit. Zdravotníci mají dostat až 75 000 korun, nezdravotníci 30 000 korun.

Odbory také navrhovaly, aby se kvùli epidemii covidu-19 v nemocnicích znovu omezila naplánovaná péèe, která není akutní. „Dlouhodobì je jasné, že nápor bude narùstat. Nejde o to, že bychom pøeplnili kapacitu, kterou máme. Ale kapacita jde na vrub ostatních onemocnìní,“ uvedl Prymula. Podle nìj pak bude nutné èelit problémùm vzniklım tím, že se lidé nedostanou vèas na operace nebo podobnì.

Ministr pøipustil, že personálnì se zdravotnictví dostává do urèitıch problémù. V nìkterıch fakultních nemocnicích je podle nìj až 220 zamìstnancù v karanténì nebo izolaci, což vede k zavírání oddìlení.

K 26. záøí bylo podle dat Èeské lékaøské komory aktuálnì nemocnıch 1700 lékaøù, sester a dalších zdravotníkù. Od zaèátku epidemie letos v bøeznu se jich nakazilo více než 3600. Za poslední tıden od 19. záøí, za kterı má komora data, jde o stovky novıch pøípadù.

Podle odborù by mìly nemocnice oslovit bıvalé zamìstnance, možností je také oslovit mediky. „Budeme spolupracovat s lékaøskımi fakultami, zejména fakultami ošetøovatelskımi, abychom kapacity doplnili a byli schopni péèi poskytovat,“ øekl. V šestıch roènících lékaøskıch fakult by podle nìj mohlo bıt k dispozici 1000 až 1200 lidí, teoreticky je podle nìj možné využít i páté nebo nižší roèníky.

Football news:

Calm down, dad, I'm not on the field yet! 😂 . Rodrigo joked about Modric's pass in the out when the Brazilian came on as a substitute
Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break
Adama Traore turned down NFL scouts as a child to become a football player