Czech Republic

Prymula: Kapacita nemocnic je naplněna z 80 procent, podle Babiše současná opatření nepomáhají

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to bude mezi 7. až 11. listopadem. Souèasnımi opatøeními se zatím nepodaøilo snížit reprodukèní èíslo, je 1,36. Další pøijatá jako omezení vìtšiny obchodù a služeb jsou proto nezbytná.

„Reprodukèní èíslo se nepodaøilo stabilizovat na hodnotách, které by umožnily opatøení nejen zmírnit, ale i ponechat na úrovni, která tady je. Pøi reprodukèním èísle 1,36 jsme bohužel na úrovni, která vede k vyèerpání kapacit, a jsou ty kapacity jakékoliv,“ uvedl ministr. Reprodukèní èíslo v podstatì udává prùmìrnı poèet dalších osob, které pøímo nakazí jeden pozitivnì testovanı.

Za posledních sedm dní podle ministra pøesahuje prùmìrnı denní pøírùstek 9000 pozitivnì testovanıch dennì. Na 100 000 obyvatel bylo za tıden otestováno pøes 600 lidí, za ètrnáct dní 971.

Hospitalizovanıch je aktuálnì pøes 4400 lidí. „Máme pøipravenı model odsunu pacientù, kteøí nevyžadují urgentní péèi do hotelù,“ uvedl Prymula. Podobnì chce využít i láznì. Podle nìj je takzvanıch sociálních hospitalizací asi 800. Poèítá i s polní nemocnicí v Letòanech. Obsazenıch je 611 z 3942 lùžek na jednotkách intenzivní péèe. Podíl osob v tìžkém stavu je 15 procent z hospitalizovanıch.

Záchyt pozitivních pøípadù mezi testovanımi je podle Prymuly 30 procent. „Znamená to obrovskou zátìž v populaci,“ øekl. Pøibıvá podle nìj nakaženıch seniorù. Nemocnıch ve vìku nad 65 let za øíjen pøibylo pøes 17 000. Jen za øíjen jich témìø 2000 pøibylo v 118 ohniscích, což jsou vìtšinou lùžková zaøízení. „U seniorù vidíme v nìkterıch regionech nárùst až 500 procentní za uplynulé období,“ dodal. Nejvyšší rùst pøípadù je v souèasné dobì v zaøízeních sociálních služeb, zdravotnickıch zaøízeních a ze škol, které už ale byly uzavøeny.

Nakaženıch je podle ministra více než 6600 zdravotníkù, pøes 1600 z nich jsou lékaøi. O další zdravotníky podle Prymuly Èesko požádalo i v zahranièí.

Football news:

Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds
Kiknadze and Meshcheryakov-out! Rabiner after Loko's defeat by Red bull