Czech Republic

Prymula jednal se Zemanem o předávání státních vyznamenání, výsledek schůzky ani jedna strana nekomentovala

Prezident se mu chystá udìlit nejvyšší vyznamenání, Øád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie. Premiér Andrej Babiš (ANO) je pøesvìdèenı o tom, že se prezident ještì rozmyslí, a že se slavnostní ceremoniál 28. øíjna konat nebude.

„Situaci dnes budeme projednávat. Stávající situace je taková, že ten ceremoniál urèitì nemùže probìhnout v pùvodním režimu. Budu o tom s panem prezidentem hovoøit. V tuhle chvíli situace epidemiologicky není pøíznivá,“ øekl Prymula po jednání vlády. Pražskı hrad na ètvrteèních 11:00 oznámil briefing prezidentova kancléøe Vratislava Mynáøe právì k ceremoniálu udílení státních vyznamenání.

Prymula se na Hradì setkal s Mynáøem i se Zemanem. Prezidentùv mluvèí na dotaz uvedl, že Hrad nebude vısledky jednání komentovat. Ministr s novináøi po schùzce nehovoøil.

Skeptickı je k poøádání oslavy státního svátku na Pražském hradì pøedseda vlády Babiš i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD). „Já jsem pøesvìdèen, že ten ceremoniál nebude. Že si to (prezident Zeman, pozn. ÈTK) rozmyslí, a že ta oslava bude v lepších èasech,“ øekl Babiš  veèer televizi Nova. Podle Hamáèka by hlava státu mìla oslavu státního svátku vyøešit projevem k obèanùm. „A já vìøím, že to ve finále tak dopadne,“ øekl Novì.

Hlavní hygienièka Jarmila Rážová minulı tıden øekla, že by hygienici mìli o pøedávání vyznamenání rozhodnout tento tıden. Pražští hygienici odmítli, že jsou pøi schvalování této akce jakkoliv èinní. Vıjimku podle nich mùže udìlit jen ministerstvo.

Prymula døíve øekl, že chápe symbolické dopady povolení akce v dobì, kdy sám apeluje na obèany, aby dodržovali vládní opatøení a minimalizovali spoleèenské kontakty. Na Pražskı hrad dorazí, pokud budou splnìny hygienické podmínky. „Opatøení budou muset bıt nastavena tak, aby se tam potkalo naprosté minimum lidí, tedy zpravidla šest osob tak, jak je garantováno. Já si nemyslím, že by to mìl bıt akt, kde by mìly bıt desítky osob,“ uvedl.

Vláda od ètvrteèních 06:00 do 3. listopadu naøídila omezení pohybu a kontaktu s jinımi lidmi. Vıjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaøi nebo za rodinou.

Zeman ještì nedávno trval na tom, že by se akce mìla konat. Pokud by se tradièní ceremoniál neuskuteènil, byla by to urážka státního svátku vzniku republiky i vyznamenanıch, øekl Blesku. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) Zeman souhlasil s tím, že se vyznamenání pøedají bez úèasti veøejnosti a politikù. Na ceremoniál by mìli dorazit jen vyznamenaní, kterıch má bıt kolem 40. Poslední slovo budou mít hygienici, zdùraznil døíve Babiš.

Football news:

Cherevchenko is the best RPL coach in November. He was ahead of Semak and Tedesco
Ronaldo on 750 career goals: Thanks to loyal opponents. You made me work harder every day
Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League