Czech Republic

První v rodině umím psát. Rusové si utahovali z Obamy, použili blackface

Televizní stanice NTV, kterou vlastní ruská energetická spoleènost Gazprom, odvysílala dvouminutovou scénku ve víkendovém satirickém poøadu. Parodie mìla podobu rozhovoru mezi moderátorem Tigranem Keosajanem a exprezidentem Obamou, jehož ztvárnila ruská hereèka. 

„Nyní žijeme temnou stránku americké historie, Baracku Obamo,“ prohlásil na úvod Keosajan. Na rozdìlené obrazovce se vedle nìj objevila žena uprostøed knih, odìná do volného obleèení, s šátkem na hlavì, øetìzem na krku a tváøí pomalovanou èernou barvou.

„Na èernıch životech záleží,“ zaskandovala. „Mùžete prosím pøestat køièet? V Rusku nemáme rasismus, maximálnì si vás tu spletou s cikánem,“ øekl moderátor. „Považujete svou knihu za úspìch?“ zeptal se pak s odkazem na Obamovu monografii Zaslíbená zemì, která vyšla v listopadu.

„Samozøejmì, že je to úspìch,“ opáèila hereèka. „Protože nikdo z vašich pøíbuznıch ještì nenapsal knihu?“ otázal se Keosajan. „Ne, protože nikdo z mıch pøíbuznıch pøede mnou neumìl psát,“ odpovìdìla žena. „Mìl jste bıt rapperem, ne prezidentem,“ zakonèil rozhovor smìjící se moderátor.

NTV ani Keosajan scénku zatím nekomentovali, moderátorova partnerka Margarita Simonjanová, která je šéfredaktorkou státem financované stanice RT, nicménì skeè vehementnì bránila. Podle listu The Washington Post se partneøi na tvorbì poøadu podílejí.

„Jako nìkdo, kdo patøí v Rusku k etnické menšinì, si Tigran dìlá na obrazovce pravidelnì legraci ze svého velkého nosu a své náležitosti k ,èerné' komunitì,“ napsala Simonjanová. Nìkteøí Rusové používají slovo èernoch pro popsání Arménù a lidí z Kavkazu.

Øada Rusù nicménì scénku kritizovala na sociálních sítích. Satira rozhnìvala také ruského opozièníka Alexandra Navalného, jenž napsal, že „nemùže ignorovat další veledílo páru“. „Chci vám pøipomenout, že Keosajan poslal svou dceru studovat do New Yorku,“ napsal na Twitteru.

Gazprom èelí coby sponzor Ligy mistrù kritice

Dodal, že pár dostává za každou epizodu poøadu asi pìt milionù rublù (1,5 milionu korun). Vıstup pohoršil také Pavla Klymenka z mezinárodní organizace Fare, která spolupracuje sUnií evropskıch fotbalovıch asociací (UEFA) v boji proti rasismu a diskriminaci.

Gazprom je totiž hlavním sponzorem fotbalové Ligy mistrù a vysílání NTV by mohlo UEFU podle listu The Times uvést do rozpakù, protože se v posledních letech snaží zvıšit své protirasistické úsilí.

„Jako sponzor nejvìtší klubové soutìže svìtového fotbalu, soutìže, která si klade za cíl prosazovat pozitivní hodnoty, by mìl Gazprom uèinit prohlášení hned teï a pomoci zajistit, aby se podobné rasistické zobrazení už neopakovalo,“ prohlásil Klymenko.

Také další ruské televizní stanice a bulvární periodika v minulosti o Obamovi informovaly nevhodnì. Jedna moderátorka napøíklad v roce 2016 uvedla, že Donald Trump se na první návštìvì v Bílém domì choval jako „lord z Anglie“, zatímco Obama rozhazoval rukama „jako divoch v džungli“.

Football news:

Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months
Giggs on Bruno and Cantona: There are similarities, but Eric has 4 Premier League titles and a Cup. This is an indicator
Hertha legend Dardai will once again take over as head coach of the team