Czech Republic

První stupeň se 2. listopadu do lavic nejspíše nevrátí, připustil Prymula

Školy kromì mateøskıch a speciálních jsou od 14. øíjna uzavøené a dìti se uèí na dálku. Prymula dosud tvrdil, že 2. listopadu se bezpodmíneènì obnoví prezenèní vıuka dìtí z prvního stupnì základních škol. Ministr školství Robert Plaga naopak už døíve pøipustil, že pokud by se situace nelepšila, tak se ani mladší dìti do škol vrátit nemusí.

„Bude nutné to posoudit v kontextu celé situace. Mùže dojít k tomu, že budou do systému vráceny tøeba jen první, druhá tøída. Uvidíme podle dat, která budou k dispozici. Každopádnì je to první priorita z hlediska otevírání opatøení, která tady budou,“ øekl dnes Prymula.

Pro návrat do škol je stìžejní reprodukèní èíslo

Pro návrat do ostatních škol stanovil ministr už døíve jako klíèovı ukazatel reprodukèní èíslo na úrovni 0,8. Údaj udává prùmìrnı poèet dalších nakaženıch, kteøí se infikují od jednoho pozitivnì testovaného. Pokud je nižší než 1, epidemie zaèíná slábnout. Souèasné je podle ministra asi 1,36.

V úterı pøibylo v Èesku 11 984 potvrzenıch pøípadù koronaviru, což je nejvyšší denní nárùst od zaèátku epidemie. V zemi je nyní více než 113 000 nakaženıch. Vìtšina z nich má mírnı prùbìh nemoci. Pøibıvá ale i hospitalizovanıch a úmrtí. Vláda proto dnes pøedstavila další vırazná omezení života v zemi. Od ètvrtka do konce nouzového stavu, kterı má bıt 3. listopadu, tak bude kromì jiného zavøena i øada maloobchodù a služeb.

Football news:

Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB