Czech Republic

První stupeň je komunitní místo, dětem spolužáci i učitelé chybí

Vláda tak zkomplikovala jeden z nejnároènìjších úkolù školy – socializovat dìti pøi pøechodu z domácího prostøedí do kolektivu. 

„Nemyslel jsem si, že se první stupnì zavøou. Poøád jsem doufal, že pojedou dál a mrzí mì to. Chybìt to bude hlavnì tìm, kteøí se školou zaèínají. První i druhé tøídy jsou poøád takovı most mezi školkou a školou, dìti si budují vztahy. Mìkké dovednosti jsou dùležité stejnì jako psaní nebo poèítání,“ øekl pøed uzavøením øeditel malotøídky v Dolních Studenkách Jakub Dolníèek, kterı by v lavicích základních škol rád vidìl právì první a druhé roèníky.

Známé poøekadlo, že vzdìlání je investicí do budoucnosti, tak v souèasné situaci platí nìkolikanásobnì. Existují vızkumy, které ukazují, že absence ve škole rozevírá nùžky mezi žáky z vyšších a nižších sociálních sfér. Podle sociologa Daniela Prokopa je proto dùležité, aby pracovaly školy i dìti.

„Zavøení škol má vliv na pokles angažovanosti dìtí. Školy na avizovanıch ètrnáct dní nesmí rezignovat a musejí s dìtmi nìjakım zpùsobem pracovat. Tohle jsou dvì vìci, které je nutné zaruèit,“ vysvìtluje Prokop. „Dlouhodobìjší uzavøení pak mùže mít velké náklady na vzdìlávací budoucnost dìtí. V pøípadì dvoutıdenního uzavøení školy tomu tak bıt nemusí. U rodin s dìtmi dlouhodobá absence školního prostøedí mùže pøinášet stavy úzkosti, pøehlcení distanèní vıukou a v pøípadì rodièù pokles pøíjmù,“ vysvìtluje možné dopady uzavøení škol sociolog Daniel Prokop.

Praxe nejsou

„Myslím si, že v dìjinách lidstva byly vìtší prùšvihy. Dìti v uprchlickıch táborech nechodí do školy mnohem déle a nikoho to nezajímá. Záleží na tom, jak dlouho bude situace trvat a jestli budeme s dìtmi v kontaktu, o což se snažíme. Naštìstí k nám dochází dìti z podnìtnıch, slušnıch rodin, takže nemám obavy, že by z dìtí vyrostla generace asociálù,“ øíká øeditelka Základní a Mateøské školy Tehov Radana Šimèíková.

Zrušila se i praktická vıuka nelékaøskıch oborù, kterou chtìlo ministerstvo školství udržet co nejdéle v chodu. Pùvodní distanèní vıuka se na ni nevztahovala. To už teï neplatí a mùže to pøinést v budoucnosti problémy absolventùm praktickıch oborù.

„Obávám se, že je to velmi problematické. Dìti ztratily už pùl roku. Jestli to bude pokraèovat, bude se pro dìti z oborù bez maturity jednat o ztrátu tøetiny celé doby studia a s tím související praxe. Zamìstnanci o nì pravdìpodobnì nebudou mít zájem a radìji zamìstnají lidi s pracovními zkušenostmi,“ vysvìtluje øeditelka Støední školy letecké a vıpoèetní techniky Zuzana Terry. 

Na každého to mùže pùsobit jinak, øíká psycholožka

Škola je také zázemím, kde se dìti seznamují s vrstevníky. Uèí se komunikovat, získávají sociální návyky. Teï jsou znovu doma a budou se uèit pøes obrazovky. S minimem kontaktù, protože omezené jsou i kroužky a sportovní akce. Podle dìtské psycholožky Jitky Jeklové se to na nich podepsat mùže, ale taky nemusí.  

„Sledovala jsem dìti pøi distanèní individuální vıuce na jaøe. Èást dìtí a rodièù je nešastná, jinım to naopak pomohlo. Podle uèitelù se nìkteré dìti zklidnily, mohly pracovat svım tempem a nebyly vystavovány stresu v podobì nehlášenıch testù. U nìkoho to pøineslo dokonce lepší známky, protože dìti mohly pracovat tak, jak jim to vyhovovalo,“ vysvìtluje Jeklová.  

Do budoucna mùže mít uzavøení škol kladnı i negativní dopad jednoduše proto, že je každı èlovìk jinı. Dìti jsou podle psycholožky v podobné situaci, jako nìkteøí rodièe. I ti zùstávají doma na home office. 

„Nìkomu to vyhovuje, jinému ne. Hledat, jestli to budou negativa nebo pozitiva, je tìžké, protože to bude pravdìpodobnì obojí,“ uzavírá Jeklová. 

Football news:

Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB