Czech Republic

První pes z útulku v Bílem domě. Dorazili Bidenovi psi Champ a Major

Nìmeètí ovèáci pojmenovaní Champ a Major pøijeli do Bílého domu z Bidenova domovského státu Delaware v nedìli, první rodina se totiž podle Bidenovy mluvèí chtìla v novém domovì nejprve nìkolik dní zabydlet. Biden se funkce ujal ve støedu.

Champ patøí rodinì Bidenù od roku 2008, o deset let pozdìji se k nìmu pøipojil Major, kterı se stal prvním psem osvojenım z útulku, kterı kdy bydlel v Bílém domì.

Biden se snažil bìhem své pøedvolební kampanì pøed volièi vystupovat jako vøelı a empatickı èlovìk a pøedevším na sociálních sítích proto svoje psy èasto zmiòoval a fotil se s nimi. Koncem listopadu se do médií také dostala zpráva, že si 78letı Biden pøi høe s jedním ze svıch psù pøivodil nepatrné zlomeniny zánártí a musel krátce nosit ortézu.

Trumpùv nezájem o psy naopak èasto kritizovali jeho odpùrci, kteøí napøíklad vytvoøili trièka s nápisem „On dokonce nemá ani psa“, což považovali za jasnı dùkaz jeho údajné bezcitnosti.

Ve snaze uspokojit další èást chovatelù domácích mazlíèkù oznámili Bidenovi na konci listopadu zámìr adoptovat z útulku také koèku. „Taky mì zajímá, co s tou koèkou bude, protože ta ovládne internet, jakmile o ní uèiní oznámení a až si ji nìkde vyberou,“ øekla v nedìli mluvèí Bílého domu Jen Psakiová, která zodpovídala dotazy volièù.

Football news:

Police conducted searches at the office of Barcelona. This is due to the scandal with criticism of the players in social networks
The modern top-match of the Premier League is a pressing battle (but not a show). Tuhelj and Solskjaer again proved it
Manchester United will ask for Lingard 20+ million pounds. He may be included in the transfer of Rice
Manchester United and Leeds are Interested in 30-year-old defender Torino Nkulu
The only time he got mad at me was when I put the kettle whistle on the tailpipe of his car. English coach Glen Roeder has died
Mark Clattenburg: I am amazed that Manchester United were not allowed to kick a penalty for an obvious play by the hand of Hudson-Odoi. How not appointed after VAR-a mystery
Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%