Czech Republic

První navrátilci po covidové karanténě. Biatlonisté načínají sedmé kolo SP

Ve ètvrtek zaèíná v italské Anterselvì vytrvalostním závodem žen sedmé kolo Svìtového poháru. Èeši pøi nìm nenaplní plnou kvótu pìti mužù a žen, oba tımy se pøedstaví ve ètyøech.

Z mužského kvarteta, jež startovalo v Oberhofu, pøejeli do Anterselvy Ondøej Moravec a Jakub Štvrteckı. Ty doplní Tomáš Krupèík a Milan Žemlièka, které nìmeètí hygienici poslali v Oberhofu do karantény, protože bydleli na pokoji s biatlonisty nakaženımi covidem.

„Skonèila jim povinná desetidenní karanténa a oba po ní mìli negativní PCR test,“ informuje v rozhovoru pro iDNES.cz trenér mužù a sportovní øeditel svazu Ondøej Rybáø.

Junioøi Mikuláš Karlík a Jonáš Mareèek naopak odcestovali z Oberhofu do Arberu na další tıden druholigového IBU Cupu a už ve støedu tam absolvovali zkrácenı vytrvalostní závod.

Karlík v nìm navzdory ètyøem ranám mimo terèe obsadil zásluhou rychlého bìhu coby nejlepší èeskı biatlonista 27. místo.

„V Oberhofu mìl Mikuláš trochu smùlu, že jeho prvním závodem v sezonì byl hned svìák, mìl tam ze sprintu pøehnanı respekt, i proto v nìm byl svázanı a staženı. Zato ve štafetì už jel pìknì,“ hodnotil Rybáø. „I on sám mi øíkal, že jeho štafeta a sprint byly jako nebe a dudy. Èekáme od nìj, že by se mìl postupnì zlepšovat. A IBU Cup je místo, kde bychom ho momentálnì hledali.“

Ženy: Vinklárková radìji zamíøila na IBU Cup

Ženy nastoupí ve ètvrtek do vytrvalostního závodu v Anterselvì, kterı startuje ve 14.15, v klasické základní sestavì. Postupnì do závodu vybìhnou Jessica Jislová (startovní èíslo 22), Eva Puskarèíková (31), Markéta Davidová (48) a Lucie Charvátová (59).

Èeská biatlonistka Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.

ÈESKÁ JEDNIÈKA. Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.

Proè chybí pátá biatlonistka? Rybáø vysvìtluje: „Protože pro Terku Vinklárkovou (v Oberhofu pátou v tımu), která by v Anterselvì dost možná jela jen vytrvalostní závod, bude lepší, aby si tento tıden na IBU Cupu v Arberu zajela tøi závody. Kdyby nám bylo ouvej a nìkdo ze sestavy pro nedìlní ženskou štafetu v Anterselvì vypadl, stále tam ještì mùžeme nìkoho pøevézt z Arberu, i když by to zase bylo trochu na sílu.“

Jihotyrolská Anterselva, neboli nìmecky Antholz, je nejvıše položenım dìjištìm závodù Svìtového poháru a v minulıch letech byla svìdkem èeskıch úspìchù.

Pøedloni zde Markéta Davidová senzaènì vyhrála pohárovı sprint a obsadila 2. místo v hromadném závodì.

Pøi loòském mistrovství svìta se tu o další senzaci postarala bronzem ve sprintu Lucie Charvátová a medaili ze stejného kovu získala i smíšená štafeta Puskarèíková, Davidová, Moravec, Krèmáø.

Trenér žen Egil Gjelland pro webové stránky biatlonového svazu o souèasné vıkonnosti Davidové a Charvátové uvedl: „Makula podává stabilnì dobré vısledky. Je opravdu blízko tìm nejlepším, má motivaci a tvrdì pracuje na tom, aby se dostala na úplnou špièku. V pøípadì Lucky je potøeba støílet, kdykoliv to bude možné. Pokud investuje èas do støelby, vrátí se jí to. Je rychlá a my víme, že když se trefí, mùže bojovat o nejvyšší pøíèky.“ 

Lucie Charvátová pøi tréninku v Anterselvì:

Jak jsou na tom marodi?

Co se tıèe dalších mužù, kteøí v minulıch tıdnech onemocnìli covidem, Michal Krèmáø mìl sice minulou støedu kontrolní PCR test stále pozitivní, ale zaèátkem tohoto tıdne už negativní. Ovšem je otázkou, zda si pøed mistrovstvím svìta v Pokljuce (od 9. února) ještì zazávodí. 

Do Anterselvy se Krèmáø urèitì nechystá, nejistı je i jeho možnı start v polském støedisku Duszniki Zdroj, které pøíští tıden hostí mistrovství Evropy. To bıvá v biatlonu urèené hlavnì pro závodníky z IBU Cupu, ale Krèmáø zvažoval, že by se tu po covidové léèbì mohl rozzávodit.

„Po covidu je teï Michal v první zotavovací fázi,“ øíká Rybáø. „Zatím všechna zdravotní vyšetøení, kterımi prošel, jsou v poøádku. Budeme mu postupnì navyšovat zátìž a uvidíme, jakou paseku zanechalo onemocnìní na jeho svalech.“

Michal Krèmáø bìhem mužské štafety v Hochfilzenu.

KDY SE VRÁTÍ? Michal Krèmáø bìhem mužské štafety v Hochfilzenu.

Nyní èekají PCR testy po onemocnìní covidem juniory Vítìzslava Horniga a Tomáše Mikysku. Adam Václavík absolvoval kontrolní test také v pondìlí, ale ještì zùstává pozitivní. Další test ho èeká pøíští pondìlí.

„Byli bychom rádi, aby se všichni kluci co nejrychleji vrátili do závodního procesu, ale u covidu je velkou neznámou, jak rychle to kdo zvládne,“ poukazuje Rybáø.

Také proto je stále nejistá nominace na evropskı šampionát v Polsku.

„Ve høe jsou junioøi, urèitì by tam mìl jet i Milan Žemlièka a je možné, že si do Polska na nìjakı závod pøed mistrovstvím svìta odskoèí i nìkdo z A-tımu, a už Tomáš Krupèík nebo Michal Krèmáø, aby si zkusil rychlejší závod, pokud by jeho tìlo na návrat do tréninku reagovalo dobøe,“ plánuje Rybáø. „Ale musíme zvážit i to, že prolínání skupin lidí mùže bıt pøed mistrovstvím svìta riskantní.“

Kdo pojede na mistrovství svìta?

Nominaci pìti mužù a pìti žen na svìtovı šampionát v Pokljuce udìlají trenéøi až po mistrovství Evropy.

Jasné by mìlo bıt ètyøèlenné jádro tımu žen Davidová, Charvátová, Puskarèíková a Jislová, k nim by mohla pøibıt jako pátá Tereza Voborníková nebo Tereza Vinklárková

Ve støedu si ve vytrvalostním závodì IBU Cupu v Arberu vedla lépe Voborníková, se dvìma trestnımi minutami coby nejlepší z Èešek na 21. místì.

V mužské nominaci pro Pokljuku by mìli bıt Ondøej Moravec, Jakub Štvrteckı a pokud se mu podaøí návrat po covidu tak pochopitelnì i èeská jednièka Michal Krèmáø

Kdo k nim? Aspirantù je stále dlouhá øada. Ve frontì na dvì zbylá místa stojí mladíci Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska a Vítìzslav Hornig i starší závodníci Tomáš Krupèík, Adam Václavík a Milan Žemlièka.

„Roli sehraje také zdravotní stav,“ øíká Rybáø. „Obávám se, že nìkteøí se nebudou schopni vrátit tak rychle, jak bychom chtìli. Takže budeme vaøit z toho, co budeme mít k dispozici.“

Football news:

The modern top-match of the Premier League is a pressing battle (but not a show). Tuhelj and Solskjaer again proved it
Manchester United will ask for Lingard 20+ million pounds. He may be included in the transfer of Rice
Manchester United and Leeds are Interested in 30-year-old defender Torino Nkulu
The only time he got mad at me was when I put the kettle whistle on the tailpipe of his car. English coach Glen Roeder has died
Mark Clattenburg: I am amazed that Manchester United were not allowed to kick a penalty for an obvious play by the hand of Hudson-Odoi. How not appointed after VAR-a mystery
Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%
Arteta can lead Barcelona. He is Laporte's candidate