Czech Republic

První covidový advent: žádné rozsvěcování stromků, zpěv, ani setkávání

RozsvìceníSlavnostní akce naživo nebudou

Slavnostní rozsvìcení vánoèních stromkù je pro øadu mìst i obcí velkou spoleèenskou událostí. Letos se ale stejnì jako vìtšina podobných akcí neobejde bez omezení. Klasické rozsvìcení vánoèních stromù nebude. Platí ètvrtý stupeò PES, který omezuje shromažïování maximálnì na šest lidí. Napøíklad v hlavním mìstì je rozsvìcení stromku na Staromìstském námìstí událostí, které se každoroènì úèastní tisíce lidí. 

Letos se tak Pražané mohli na rozsvìcení stromku podívat jen ze záznamu.

Pùvodnì šlo jen o zkoušku nasvícení vánoèního stromku, ale vše probìhlo bez problémù, takže se nakonec rozhodlo, že rozsvícený zùstane po nìkolik následujících týdnù a zhasínat se nebude. 

MšeMaximálnì 20 lidí v kostele

V kostelech podle platného naøízení bude moct být první adventní nedìli nanejvýš 20 lidí. Vzhledem k šíøení kapének je zpìv považovaný za rizikovou èinnost, proto nemùže zpívat víc než pìt lidí. 

Zakázané jsou také už od 5. øíjna koncerty, divadelní pøedstavení a jiná umìlecká pøedstavení èi slavnosti, pøi kterých se pøevážnì zpívá a to vèetnì zkoušek. Zpívat mùže nanejvýš pìt lidí dohromady. To samé tedy platí i pro církevní zpìv. Koledy tak v ulicích budou znít maximálnì z rádií. 

TrhyVánoèní stromky i kapøi za zvláštních opatøení

„Vánoèní trhy nedoporuèujeme. Pokud už se otevøou, pak pro nì bude platit specifický režim. A to napøíklad, že se obsadí každé druhé stanovištì pro stánek s minimálním rozestupem ètyø metrù. Zároveò bude platit zákaz prodeje obèerstvení ke konzumaci na místì,“ øekl v rozhovoru pro MF DNES ministr prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek. 

Prodej vánoèních stromkù ve Žïáru nad Sázavou u obchodního domu Kinských (28....

Prodej vánoèních stromkù ve Žïáru nad Sázavou u obchodního domu Kinských (28. listopadu 2020)

Prodej vánoèních stromkù ve Žïáru nad Sázavou u obchodního domu Kinských (28....

Prodej vánoèních stromkù ve Žïáru nad Sázavou u obchodního domu Kinských (28. listopadu 2020)

Venku bude možné prodávat kapry i vánoèní stromky, ale u kaprù budou platit zvláštní pravidla. Stejná jako pro poøádání jiných trhù - rozestupy a vynechaná stanovištì na trzích. 

NávštìvyOmezení v rodinì i domovech pro seniory

Pro první adventní nedìli stále platí zákaz návštìv ve zdravotnických zaøízeních a zaøízeních sociálních služeb. Až na vymezené výjimky. Lidé tak budou muset oželet návštìvy svých blízkých, kteøí jsou napøíklad v domovech pro seniory nebo v nemocnici. 

Vláda také dlouhodobì doporuèuje minimální cestování po republice èi návštìvy v rámci rodiny. Jde o snahu omezit sociální kontakt mezi lidmi, aby se virus v populaci pøenášel co nejménì. 

HøbitovyZapálit svíèku a jít

Ve ètvrtém stupni PES je prodloužená doba noèního vycházení. Lidé mohou být venku do 11. hodiny veèer. Pokud nejdou do práce, mohou vyjít zase ráno po páté. Na høbitov ale mohou lidé i v dobì, kdy platí zákaz vycházení. Jiná zvláštní omezení na nich nejsou. Platí ale stejná pravidla, jako pro shromažïování lidí. S dvoumetrovým distancem se mùže hromadnì sejít maximálnì šest lidí.

Roušky jsou povinné ve všech vnitøních prostorách. Venku jen na vybraných místech, jako je napøíklad zástavba ve mìstech nebo zastávky. Nošení roušky nebo respirátoru se doporuèuje všude pod heslem „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mì“.

Football news:

Messi is in Barca's bid for the Cup game with Rayo Vallecano. Dest will not play due to muscle problems
Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)