Czech Republic

Průzkum: jeden ze sta Čechů má roušku za zbytečnou, pětina za nutnou povinnost

Tendenci nedodržovat opatøení mají pøedevším mladí lidé do 35 let, dále pak lidé v obcích, menších mìstech nebo s nižším dosaženým vzdìláním. Naopak více než polovina obyvatel opatøení dodržuje, svùj osobní lodckdown pøijalo podle prùzkumu 46,9% lidí. Lidé, kteøí se takto izolovali jsou starší a nejèastìji s vysokoškolským vzdìláním.

Pouze tøetina Èechù (31,5 %) sleduje v tìchto dnech zdravotní stav svùj i svých blízkých a používá ochranné pomùcky dýchacích cest i venku, kde to do støedy ještì není povinné.

Pìtina populace však poøád považuje nošení roušky nebo respirátoru za vynucenou povinnost. Jeden Èech ze sta ji dokonce považuje za úplnì zbyteènou. Procentní zastoupení mají také lidé, kteøí se nechrání vùbec.

Postoje, zpùsob a intenzitu používání osobních ochranných prostøedkù dýchacích cest nezmìnila v reakci na aktuální vývoj více než polovina populace (54 %) – pøedevším pak vysokoškolsky vzdìlaných Èechù. 

„Výsledky prùzkumu ukazují na frustraci, rezignaci a únavu pøedevším u mladší generace do 26 let. Stejný trend je pak viditelný u starší generace (45-53 let). Pokud jde o pozitivní aspekty – jen necelá polovina Èechù (46,5 %) vnímá nošení ochranných prostøedkù dýchacích cest za „projev ohleduplnosti.“ Vnímají je spíše jako „ochranu lidí v mém okolí“ (43,5 %) než „ochranu osobní“ (41,8 %),“ reaguje na výsledky prùzkumu Jana Zimová, výkonná øeditelka firmy Respilon.

Témìø pìtina Èechù je smíøená s tím, že roušky budou souèástí jejich života do bøezna 2021. Jedenáct procent dotázaných pak uvedlo, že stìžejním momentem pro sundání roušky pro nìj bude, až bude k dispozici úèinná vakcína. V rychlejší ukonèení povinnosti nošení ochranných pomùcek dýchacích cest doufají pøedevším starší generace.

„Z prùzkumu taky vyplývá, že textilní roušky jsou sice stále nejèastìjší formou ochrany – využívají je témìø dvì tøetiny obyvatel ÈR (55,1 %), lidé je ale postupnì nahrazují jinou formou ochrany. 

Druhé nejpopulárnìjší jsou chirurgické jednorázové roušky (28,7 %), v posledních dnech se zvýšilo používání kvalitnìjších respirátorù (9,6 % populace ÈR) – je to až dvojnásobek od posledního mìøení. Nákrèník nebo jiný kus odìvu využívá jako ochranu 3,5 % obyvatel,“ dodává Zimová.

Lidé jsou skeptiètí i pokud jde o úèinnost roušek. Témìø pìtina populace (17,8 %) si myslí, že nošení ochranných prostøedkù dýchacích cest „nemùže pomoci ani jen zmírnit šíøení epidemie covid-19.“ Naopak pøibližnì tøetina respondentù (28,5 %) si myslí, že kvalitní roušky a respirátory nám “rozhodnì pomohou“ zvládnout situaci. Pesimistiètìjší pøístup mají lidé, kteøí žijí na vesnici nebo mají nižší dosažené vzdìlání.

„Zdá se, že edukace a vysvìtlování zabralo. Co se týèe „zlepšení osobní ochrany v rámci boje s epidemií“ témìø polovina Èechù (49,5 %) sází na „èastìjší výmìnu roušek, aby nevlhly, a tak neztrácely úèinnost“ respektive na jejich „peèlivìjší hygienu“ formou pravidelné dezinfekce a sterilizace (49,1 %),“ vyjmenovává závìry bleskového prùzkumu agentury IPSOS Zimová.

„To, že osvìta posledních dnù zabrala dokazuje i zjištìní, že témìø tøetina Èechù (28 %) preferuje a chce nadále používat „kvalitnìjší prostøedky napø. vyrobené z nanovláken,“ respektive poøídit si „roušku/respirátor s auto-dezinfekèními pøísadami,“ dodává Zimová.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona