Czech Republic

Průzkum CVVM: u voličů jednoznačně vede ANO, získalo by dvakrát více hlasů než ODS

ANO si udržuje ve volebních modelech CVVM velkı náskok pøed ostatními stranami už od roku 2017, kdy vyhrálo volby do Snìmovny. Oproti minulému prùzkumu ale podpora hnutí mírnì klesla, a to z bøeznovıch 33 procent na nynìjších 29 procent.

Naopak vıraznì stoupla podpora ÈSSD, vládního partnera ANO. V bøeznu by dalo sociálním demokratùm hlas 8,5 procenta potenciálních volièù, kdežto v èervnu už 13 procent. ÈSSD je tak ve volebním modelu na ètvrtém místì tìsnì za Piráty s 13,5 procenta hlasù a ODS se 14 procenty.

V bøeznu se zaèal v Èesku šíøit koronavirus. Koncem bøezna stanul v èele Ústøedního krizového štábu, kterı se zabıval øešením situace kolem koronaviru, ministr vnitra a pøedseda ÈSSD Jan Hamáèek.

Kromì ANO, ODS, Pirátù a ÈSSD by se nyní dostali do Snìmovny zøejmì už jen komunisté a hnutí STAN. V modelu CVVM mají komunisté podporu 7,5 procenta a STAN rovnıch pìt procent. Pod pìtiprocentní hranicí potøebnou pro vstup do Snìmovny zùstali lidovci a TOP 09 shodnì s 4,5 procenta hlasù nebo SPD se ètyømi procenty. Trikolóru by volila dvì procenta lidí a Stranu zelenıch 1,5 procenta.

Prùzkum provádìlo CVVM od 20. èervna od 2. èervence. Zúèastnilo se ho 1013 obyvatel Èeské republiky starších 15 let. K volbám by pøišlo 61 procent z dotázanıch s volebním právem. Úèast by tak byla stejná jako pøi posledních snìmovních volbách v øíjnu 2017. Volební model CVVM zohledòuje i pravdìpodobnost volební úèasti jednotlivıch dotázanıch a váhání lidí mezi více stranami.

Volební modely CVVM ve srovnání s vısledkem voleb z øíjna 2017 (v pct.):

Strana Èerven 2020 Bøezen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Øíjen 2019 Záøí 2019 Èerven 2019 Volby v øíjnu 2017

ANO 29 33 33 32 29,5 30 33,5 30 29 29,64

ODS 14 14,5 14 15 12,5 14 13,5 12 15 11,32

Piráti 13,5 12,5 13 13,5 14 13,5 14 13 17 10,79

ÈSSD 13 8,5 9 8,5 10 9 10 9,5 7,5 7,27

KSÈM 7,5 7 8 7,5 8 9 8,5 8,5 9 7,76

STAN 5 4,5 3,5 5,5 4 4 2,5 4,5 4,5 5,18

KDU-ÈSL 4,5 7 6 5,5 6,5 5,5 5 4,5 5 5,8

TOP 09 4,5 4,5 3,5 5 3,5 3,5 4 4 3 5,31

SPD 4 4,5 5 4 5,5 5,5 4,5 8,5 6,5 10,64

Zdroj: CVVM

Football news:

Giovane Elber: Lewandowski is better than Messi now. Lionel is a genius, but this year Robert is unattainable
The head of the Belarusian Tribune was detained in Minsk. Max, we're with you
Karl-Heinz Rummenigge: FIFA is seriously thinking about awarding the Golden ball. I want Lewandowski to win
One Barca player among those starting the pre-season has contracted a coronavirus
Malinovsky settled in Italy: after the quarantine, he scored against Lazio and Juve, ahead of Mertens, Higuain and De Ligt in the ranking of the best players in Serie A
City are ready to give Coulibaly a 5-year contract with a salary of 10 million euros. Napoli wants 80 million for him^. Manchester City are working on the transfer of defender Kalidou Coulibaly from Napoli
PSG have a lot of injuries before the Champions League (even Tuchel!). Kerer broke his ear, but Mbappe is recovering furiously