logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Protivzdušnou obranu v Kaliningradu zničíme dle potřeby, řekl generál USA

Americkı generál Jeffrey Harrigian v úterı prohlásil, že pokud by bylo zapotøebí napøíklad znièit integrovanı systém protivzdušné obrany v kaliningradské oblasti, nemìl by nikdo bıt na pochybách o tom, že pøíslušnı plán pro splnìní takového to cíle samozøejmì existuje.

Na vıroky velitele vzdušnıch sil USA v Evropì, které zveøejnil èasopis Breaking Defense, reagovala v pátek mluvèí ruského ministerstva zahranièí Marija Zacharovová.

„Za prvé to považujeme za hrozbu. Za druhé považujeme takováto prohlášení za naprosto nezodpovìdná,“ øekla.

Ruské ministerstvo obrany na Harrigianovo prohlášení uvedlo, že „region je dobøe chránìn“ pøed americkımi „agresivními plány“.

Kaliningradská oblast je území, které Rusko dobylo na Nìmecku v druhé svìtové válce. V zásadì slouží jako mohutné vojenské pøedmostí.

Oblast je i v hledáèku letcù NATO, vèetnì èeskıch, kteøí v regionu hlídkují a chrání v nìm vzdušnı prostor pobaltskıch republik.

Themes
ICO