Czech Republic

Propad v dopravě je značný. Kamiony se z krize otřepaly rychleji

Tuzemští kamionoví dopravci navíc ve statistikách za uplynulých prvních šest mìsícù v ­roce zaznamenali i ojedinìlý pozitivní trend. Podle výsledkù sesbíraných ministerstvem dopravy se ve srovnání s loòským pololetím podaøilo navýšit objem pøeprav smìøujících z Èeska do ciziny, nebo naopak importu zboží do zemì.

Pøestože se na poèátku karantény zdálo, že bude mít nákladní železnièní doprava proti kamionùm paralyzovaným v­ dlouhých kolonách na hranicích výhodu, nakonec ze srovnání vyšla silnièní doprava výraznì lépe. Zatímco nákladní vlaky ztratily meziroènì pìtinu pøepraveného zboží, kamionová doprava pøi srovnání objemu pøepraveného materiálu ztratila necelých deset procent z pøevezených tun. 

Kolik lidí a zboží se vozilo ve srovnání s loòskem

Kolik lidí a zboží se vozilo ve srovnání s loòskem

„Kamiony vozí více spotøebního zboží a potravin než vlaky,“ uvedl výkonný øeditel Sdružení železnièních nákladních dopravcù Žesnad.cz Oldøich Sládek.

Podpora státu pomohla

Zatímco o komodity pøevážené po silnici byl zájem i bìhem jarního zastavení ekonomiky, uhlí, rudy a další materiály pøepravované tradiènì po kolejích tuzemský prùmysl kvùli odstávkám potøeboval v mnohem menším množství.

Vliv podle Sládka mìla i podpora, které se kamionovým dopravcùm od vlády dostalo. Zatímco na železnici mohli dopravci využít odklad v platbì za dopravní cestu, kamiony dostaly napøíklad ètvrtinovou slevu z plateb silnièní danì.

Po odeznìní prvotního šoku se znovuzavedením kontrol na hranicích se situace v kamionové dopravì uklidnila. „Byla vìtší propustnost silnic. Øidièi si pochvalovali, že nemusí stát v kolonách, na druhé stranì byl menší objem zakázek a pøepravy,“ uvedl Vojtìch Hromíø, generální tajemník Èesmadu zastupujícího silnièní dopravce. Mimoøádná situace bìhem uzávìry podle nìj rovnìž vedla k tomu, že šoféøi najezdili mnohem více jízd s ­prázdnými kamiony.

Tøetinový pokles poètu cestujících už døíve pøipustily státem ovládané Èeské dráhy. Nyní ze statistik vyplývá, že prakticky totožný propad cestujících mìli i všichni ostatní hráèi na tuzemské železnici. Ve srovnání s loòskem totiž celkový poèet cestujících za pùl roku poklesl o­ bezmála 34 procent na pøibližnì 65 milionù pasažérù. Nejvýznamnìjší propad pøitom pøipadá na druhé letošní ètvrtletí, což koresponduje s ­bøeznovým zavedením výjimeèného stavu, který poté trval až do 18. kvìtna. Pro železnièní dopravce tak druhé ètvrtletí skonèilo propadem poètu cestujících o polovinu.

Už bude líp

Nìco podobného by se teï na podzim opakovat nemìlo, vìøí dopravci i pøesto, že je opìt ve høe výjimeèný stav a øada omezení. „Poptávka po vnitrostátní pøepravì je stabilní, poklesy jsme zaznamenali pouze v souvislosti s omezením možnosti cestovat na sousední Slovensko,“ øekl MF DNES mluvèí spoleènosti RegioJet Aleš Ondrùj. 

Zatímco tak pøeshranièní dopravu k východním sousedùm komplikuje povinný test na koronavirus nebo karanténa, cesty po Èesku se alespoò nyní vyvíjí slibnì. Bìhem posledního prodlouženého víkendu nebyl problém na lince mezi Prahou a Ostravou vyprodat dvanáctivozové soupravy, dodal Ondrùj.

Jiná situace by nastala, pokud by se ve velkém zaèaly zavírat školy, protože žáci tvoøí významnou èást cestujících.

Podobnì jako na železnici, tak i v ­autobusové dopravì byla karanténními opatøeními postižena nejvíce pøeshranièní doprava. Zatímco vloni mezi lednem a èervnem cestovalo linkovým autobusem za hranice témìø dva miliony lidí, letos šlo pouze o 814 tisíc. 

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury