Czech Republic

Projít se a udělat ještě něco užitečného, nápad na pytlomaty se osvědčil

V Plzni se už nápad osvìdèil kromì Nové Hospody ještì na Valše nebo ve Slovanském údolí. Za Plzní je vyzkoušeli ve Vejprnicích.

Starosta mìstského obvodu Plzeò 3 David Procházka upozoròuje, že úspìch pytlomatù je založen na aktivitì dobrovolníkù. „A pokud by o nì zájem byl, jsme schopni poskytnout pytlomatù vıraznì víc. Jsme ochotni se domluvit se zástupci Èisté Plznì, aby spoleènost pomohla se svozem podobnì jako pomohla na Nové Hospodì,“ øekl Procházka. 

Starosta tvrdí, že když se dost zájemcù ozve, pak se s nimi zástupci obvodu dohodnou. „Zatím mì aktivita obyvatel v tomto ohledu tìší. Shánìli jsme dobrovolníky na úklid dìtskıch høiš a pøihlásilo se asi deset lidí. Je vidìt, že o veøejnı prostor je vìtší zájem,“ uvedl Procházka. Starosta uvažuje o možnosti umístit pytlomaty podél Radbuzy od centra smìrem k Doudlevcùm a oblasti Borského parku.

Místostarosta Stanislav Šec pøiznal, že zpoèátku byl k použití pytlomatù pomìrnì skeptickı. Obával se napøíklad, že lidé budou pytle odnášet. „Ale ukazuje se, že ten nápad byl zøejmì dobrı,“ uvedl.

K èemu jsou pytlomaty užiteèné, si vyzkoušeli už v sousedních Vejprnicích, kde si pøed èasem dva od tøetího mìstského obvodu vypùjèili. Starosta Vejprnic Pavel Karpíšek øekl, že dosavadní zkušenost byla mimoøádnì dobrá. 

„Odezva lidí byla velká. Když jsme zveøejnili informace o pytlomatech, vyrazili k nim i lidé, kteøí tam nechodí pravidelnì. Pøišli i jiní, pro které to by dùvod jít ven – projít se a ještì pøitom udìlat nìco užiteèného. Zafungovalo to až neèekanì dobøe a lidí se zapojila spousta. Pøekvapilo mì, kolik odpadu jsme sesbírali,“ sdìlil Karpíšek. 

Když budou pytle, lidé s odpadky pomohou

Ten se domnívá, že akce s pytlomaty by se mohla opakovat pravidelnì, napøíklad po ètvrt roce v oblastech, které lidé navštìvují. Pokud lidé mají kam odhozené vìci dát, pak s nepoøádkem pomohou, je pøesvìdèenı.

Starosta mìstského obvodu Plzeò 4 Tomáš Soukup øekl, že na úøadì už otázku pytlomatù probírali a zajímají se o dosavadní zkušenosti s jejich používáním.

„Vnímám, že to má pozitivní odezvu. Vytipovali jsme oblasti podél Úslavy nebo v okolí Chlumu, kam chodí hodnì lidí a kde bychom to mohli využít. Rádi bychom k tomu pøistoupili. Lidé už se na to pomìrnì èasto ptají,“ konstatoval. 

Podle námìstka primátora pro životní prostøedí Michala Vozobuleho jsou pytlomaty super nápad. „V nedìli jsme jeli s dìtmi na Valchu a prošli se. Dìti si vzaly pytel a sbíraly odpadky po lese. Na hodinu se bezvadnì zabavily a nasbíraly pùl pytle,“ prohlásil. 

Domnívá se, že myšlenku by bylo možné využít i na úrovni mìsta napøíklad v rekreaèních oblastech.

Zástupci mìstského obvodu Plzeò 2 se k využití pytlomatù staví zatím odmítavì. Místostarostka Eva Trùková uvedla, že vedení obvodu nepovažuje pytlomaty za vhodné øešení nakládání s komunálním odpadem.

„Øešením mùže bıt v pøípadì zájmu pøedání pytlù dobrovolníkùm osobnì a následné domluvení místa uložení naloženıch pytlù,“ sdìlila Trùková.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude