Czech Republic

Projednávání stavebního zákona neproběhlo legálně, tvrdí obce

Vláda zákon, kterı má vıraznì zrychlit a zjednodušit stavební øízení, schválila na konci srpna. Za pøípravu normy odpovídá ministerstvo pro místní rozvoj. Podle ministrynì Kláry Dostálové její úøad veškeré pøipomínky øádnì vypoøádal.

„Procesní zmìny a digitalizaci stavebního øízení vnímáme od zaèátku jako nutnost. Jsme ale znepokojení zpùsobem projednávání návrhu a máme také obavy z možného kolapsu systému, pokud bude návrh prosazován dále tímto zpùsobem,“ uvedl v pátek na tiskové konferenci Lukl.

Experti svazu se podle nìj shodují na tom, že byla porušena legislativní pravidla vlády. „Nebyl projednán s pøipomínkovımi místy, mezi která patøí právì náš svaz,“ podotkl Lukl. Podle nìj se svaz proti postupu vlády pøi projednávání zákona ohradil už døíve.

Dostálová upozornila, že novı stavební zákon doporuèila vládì schválit Legislativní rada vlády. Jak ministrynì uvedla již døíve, pøipomínek ke stavebnímu zákonu pøišlo pøes pìt tisíc. 

„Vzhledem k tak vysokému poètu pøipomínek a snaze peèlivì všechny pøipomínky vypoøádat s dotèenımi subjekty, jsme termín koneèného vypoøádání pøipomínek dvakrát posunuli. Udìlali jsme to kvùli tomu, aby opravdu každı dostal pøíležitost, navíc opakovanì, se k návrhu paragrafového znìní a jeho zmìnám vyjádøit,“ sdìlila Dostálová.

V pøípadì nového pøipomínkového øízení by podle ministrynì šlo v zásadì o pouhou formalizaci procesu, kterı fakticky trval celı pùlrok. „Nové øízení by ovšem vypoøádání pøipomínek znovu znaènì prodloužilo. Zároveò jsme si uvìdomovali, že u takto složitého zákona, ve kterém se potkává øada èasto protichùdnıch zájmù, nelze stejnì nikdy dosáhnout stoprocentního konsensu,“ doplnila Dostálová.

Vláda schválila stavební zákon 24. srpna a pøedložila ho k projednání do Snìmovny. „Podle našich informací se už pøipravuje pozmìòovací návrh napøíè politickım spektrem. Vìøím, že naše pøipomínky v nìm budou zapracovány,“ doplnil Lukl.

Hlavními principy jsou podle døívìjšího vyjádøení Dostálové jedno øízení pøed jedním stavebním úøadem, integrace dotèenıch orgánù do stavebních úøadù, pevnì dané lhùty, opatøení proti neèinnosti nebo apelaèní princip, kdy nadøízenı úøad nebude vracet vìc zpìt k novému projednání. Ministerstvo plánuje, že zákon bude platit od jara pøíštího roku. Úèinnost by mìla nabíhat postupnì do poloviny roku 2023.

Podle analytikù novı stavební zákon sice není ideální, ale øízení urychlí. Velkı pøínos je podle nich v digitalizaci, dùležitá bude odbornost úøedníkù na stavebních úøadech i jejich dostateèná kapacita.

Svaz mìst a obcí Èeské republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Jeho èleny je více než 2 700 mìst a obcí. Mezi hlavní cíle organizace patøí obhajoba spoleènıch práv mìst a obcí a vytváøení pøíznivıch podmínek pro jejich rozvoj, podpora samosprávné demokracie ve veøejné správì nebo spolupráce na pøípravì zákonù a dalších opatøení, které mají dopad na místní samosprávu.

Football news:

Barcelona have 14 points after 10 rounds - the worst start in La Liga in 33 years
The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list