Czech Republic

Příspěvek k nemocenské mají lidé v karanténě dostávat do konce června

Na bonus k nemocenské mají nárok lidé, kteøí šli do karantény nebo izolace kvùli covidu po 1. bøeznu. Dostávají náhradu 60 procent denního vymìøovacího základu, ke které mají v prvních dvou tıdnech ještì pøíspìvek až 370 korun na den. Vıše nemocenské plus bonusu pøitom nemá pøekraèovat vıši platu.

Takzvaná „izolaèka“, jak to nazıvá sama Maláèová, podle ministrynì pomohla zvıšit poèet lidí, kteøí se pøi nákaze izolovali, o desetinu, a pomohla tak dostat epidemii v ÈR pod kontrolu.

Plaga navrhl obnovit praktickou vıuku 26. dubna

Praktická vıuka ve støedních školách a v posledních roènících vysokıch škol se zøejmì obnoví od pondìlí 26. dubna. Ministr školství Robert Plaga to navrhl v pondìlí vládì.

S otevøením školek chce ministerstvo školství v souladu s doporuèeními epidemiologù poèkat, až bude pøibıvat ménì než 100 pøípadù lidí s nemocí covid-19 na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. Situace v okresech se nyní liší, nìkde je vıskyt nemoci i trojnásobnı.

Po konci nouzového stavu od 12. dubna už neplatí zákaz cestování mezi okresy a noèního vycházení. Do škol se vrátili žáci prvního stupnì a do školek pøedškoláci.

Studenti závìreènıch roèníkù støedních škol a støedoškoláci ohrožení školním neúspìchem mohou od tohoto pondìlí zaèít chodit na konzultace ve skupinách do šesti lidí.

Laboratoøe v Èesku v nedìli odhalily 823 novıch pøípadù nákazy koronavirem. Je to nejménì od 13. záøí. Za celou epidemii je ve statistikách už 1,6 milionu nakaženıch, 28 532 lidí zemøelo. Reprodukèní èíslo, ukazující rychlost šíøení nákazy, se k pondìlí oproti nedìli nezmìnilo a dál se drží pod zlomovou hodnotou jedna.

Football news:

Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final