Czech Republic

Přírůstek v Česku přesáhl dosavadní maxima, v pátek přibylo 15 252 nakažených

Vyplıvá to z údajù na webu ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích bylo ke ètvrtku 5 044 nakaženıch, ve vážném stavu 751 z nich. Hospitalizovanıch za poslední tıden pøibylo témìø o dvì tøetiny, poèet pacientù s intenzivní péèí stoupl o víc než tøetinu. 

Koronavirem se dosud v Èesku nakazilo 238 323 lidí a vyléèilo se 91 651 z nich. S nemocí covid-19 zatím zemøelo 1 971 pacientù, za poslední tıden poèet vzrostl témìø o polovinu. 

Èísla se pøed koncem pracovního tıdne opakovanì zvyšují zároveò s rostoucím poètem testù. Páteèní pøírùstek je za tento den v tıdnu rekordní poètvrté za sebou.

Množství testù pak vùbec poprvé ve støedu i ve ètvrtek pøekroèilo 45 tisíc. Kolik jich laboratoøe provedly bìhem pátku, oznámí ministerstvo zdravotnictví v sobotu v podveèer.

Aktuální poèet nakaženıch covid-19 v ÈR

Nejvíc se v posledním tıdnu nákaza šíøila na Zlínsku, kde bylo za tu dobu potvrzeno zhruba 1 004 pøípadù na 100 tisíc obyvatel. Následují okresy Pøíbram s 936 nakaženımi a Plzeò-jih s 929 pøípady na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Pod 300 má tento údaj jako jedinı okres Cheb.

Stát postupnì zavádí opatøení, která mají zabránit zahlcení zdravotnického systému pacienty s covidem-19. Po posledním zpøísnìní je od ètvrtka až na vıjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Domovy mohou opouštìt jen pøi nezbytnıch cestách do práce, na nákupy, k lékaøi èi za rodinou, setkávat se mohou maximálnì ve dvou, pokud nejde o èleny jedné domácnosti.

Dùvìru veøejnosti v restrikce by mohla narušit situace kolem ministra zdravotnictví Romana Prymuly, kterı omezení vyhlašoval a opakovanì žádal lidi, aby je dodržovali.Deník Blesk zveøejnil fotografie Prymuly odcházejícího bez roušky v noci z restaurace, která mìla bıt v tu dobu podle vládního naøízení zavøená. 

Aktivní pøípady pacientù s covid-19

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 20411 1541,3
Pøípadù 23. 10. 1160
Potvrzené pøípady 35961 2715,5
Vyléèenıch 15292 1154,7
Mrtvıch 258 19,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1615 1624,5
Pøípadù 23. 10. 136
Potvrzené pøípady 2684 2699,8
Vyléèenıch 1051 1057,2
Mrtvıch 18 18,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1134 1193,0
Pøípadù 23. 10. 47
Potvrzené pøípady 1970 2072,4
Vyléèenıch 830 873,2
Mrtvıch 6 6,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1700 1021,1
Pøípadù 23. 10. 179
Potvrzené pøípady 3257 1956,4
Vyléèenıch 1545 928,0
Mrtvıch 12 7,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1343 1308,7
Pøípadù 23. 10. 96
Potvrzené pøípady 2431 2368,9
Vyléèenıch 1065 1037,8
Mrtvıch 23 22,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 758 999,6
Pøípadù 23. 10. 79
Potvrzené pøípady 1247 1644,5
Vyléèenıch 472 622,5
Mrtvıch 17 22,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1434 1312,0
Pøípadù 23. 10. 66
Potvrzené pøípady 2203 2015,5
Vyléèenıch 761 696,2
Mrtvıch 8 7,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1604 1230,4
Pøípadù 23. 10. 117
Potvrzené pøípady 2614 2005,1
Vyléèenıch 985 755,6
Mrtvıch 25 19,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1356 1344,1
Pøípadù 23. 10. 98
Potvrzené pøípady 2153 2134,1
Vyléèenıch 771 764,2
Mrtvıch 26 25,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2356 1272,3
Pøípadù 23. 10. 179
Potvrzené pøípady 4005 2162,8
Vyléèenıch 1632 881,3
Mrtvıch 17 9,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2051 1373,4
Pøípadù 23. 10. 134
Potvrzené pøípady 3419 2289,4
Vyléèenıch 1352 905,3
Mrtvıch 16 10,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1974 1715,0
Pøípadù 23. 10. 165
Potvrzené pøípady 3123 2713,2
Vyléèenıch 1140 990,4
Mrtvıch 9 7,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 661 1189,7
Pøípadù 23. 10. 88
Potvrzené pøípady 987 1776,4
Vyléèenıch 318 572,3
Mrtvıch 8 14,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2837 1448,2
Pøípadù 23. 10. 303
Potvrzené pøípady 4199 2143,4
Vyléèenıch 1342 685,0
Mrtvıch 20 10,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 499 810,6
Pøípadù 23. 10. 24
Potvrzené pøípady 820 1332,1
Vyléèenıch 316 513,4
Mrtvıch 5 8,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1006 1109,2
Pøípadù 23. 10. 108
Potvrzené pøípady 1318 1453,3
Vyléèenıch 299 329,7
Mrtvıch 13 14,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1014 1416,5
Pøípadù 23. 10. 85
Potvrzené pøípady 1472 2056,2
Vyléèenıch 450 628,6
Mrtvıch 8 11,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 547 1073,0
Pøípadù 23. 10. 22
Potvrzené pøípady 847 1661,5
Vyléèenıch 290 568,9
Mrtvıch 10 19,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 854 1206,7
Pøípadù 23. 10. 15
Potvrzené pøípady 1184 1673,0
Vyléèenıch 324 457,8
Mrtvıch 6 8,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1352 1317,8
Pøípadù 23. 10. 84
Potvrzené pøípady 2149 2094,6
Vyléèenıch 782 762,2
Mrtvıch 15 14,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 798 1285,8
Pøípadù 23. 10. 93
Potvrzené pøípady 1344 2165,6
Vyléèenıch 536 863,7
Mrtvıch 10 16,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1152 1333,3
Pøípadù 23. 10. 133
Potvrzené pøípady 1649 1908,5
Vyléèenıch 491 568,3
Mrtvıch 6 6,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3519 1811,3
Pøípadù 23. 10. 270
Potvrzené pøípady 5324 2740,4
Vyléèenıch 1783 917,7
Mrtvıch 22 11,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1119 1762,5
Pøípadù 23. 10. 101
Potvrzené pøípady 1618 2548,5
Vyléèenıch 483 760,8
Mrtvıch 16 25,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1549 1936,8
Pøípadù 23. 10. 95
Potvrzené pøípady 2207 2759,5
Vyléèenıch 651 814,0
Mrtvıch 7 8,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 608 1232,0
Pøípadù 23. 10. 53
Potvrzené pøípady 921 1866,3
Vyléèenıch 313 634,3
Mrtvıch 0 0,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 553 1017,7
Pøípadù 23. 10. 30
Potvrzené pøípady 728 1339,8
Vyléèenıch 167 307,3
Mrtvıch 8 14,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 543 592,6
Pøípadù 23. 10. 33
Potvrzené pøípady 1495 1631,5
Vyléèenıch 889 970,2
Mrtvıch 63 68,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 948 825,7
Pøípadù 23. 10. 86
Potvrzené pøípady 1584 1379,6
Vyléèenıch 619 539,1
Mrtvıch 17 14,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 854 968,1
Pøípadù 23. 10. 90
Potvrzené pøípady 1192 1351,3
Vyléèenıch 325 368,4
Mrtvıch 13 14,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1048 809,0
Pøípadù 23. 10. 86
Potvrzené pøípady 1699 1311,5
Vyléèenıch 630 486,3
Mrtvıch 21 16,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1670 1336,6
Pøípadù 23. 10. 238
Potvrzené pøípady 2179 1744,0
Vyléèenıch 496 397,0
Mrtvıch 13 10,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1773 1481,6
Pøípadù 23. 10. 128
Potvrzené pøípady 2752 2299,7
Vyléèenıch 950 793,9
Mrtvıch 29 24,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1017 1173,1
Pøípadù 23. 10. 114
Potvrzené pøípady 1314 1515,7
Vyléèenıch 286 329,9
Mrtvıch 11 12,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 842 753,8
Pøípadù 23. 10. 165
Potvrzené pøípady 1232 1102,9
Vyléèenıch 383 342,9
Mrtvıch 7 6,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1043 808,1
Pøípadù 23. 10. 121
Potvrzené pøípady 1588 1230,3
Vyléèenıch 536 415,3
Mrtvıch 9 7,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1388 1163,1
Pøípadù 23. 10. 146
Potvrzené pøípady 2197 1841,0
Vyléèenıch 799 669,5
Mrtvıch 10 8,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 928 898,4
Pøípadù 23. 10. 91
Potvrzené pøípady 1230 1190,7
Vyléèenıch 302 292,4
Mrtvıch 0 0,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1189 1311,4
Pøípadù 23. 10. 83
Potvrzené pøípady 1761 1942,3
Vyléèenıch 562 619,9
Mrtvıch 10 11,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2761 1572,1
Pøípadù 23. 10. 177
Potvrzené pøípady 4600 2619,2
Vyléèenıch 1826 1039,7
Mrtvıch 13 7,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1135 1531,8
Pøípadù 23. 10. 169
Potvrzené pøípady 1591 2147,2
Vyléèenıch 451 608,7
Mrtvıch 5 6,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2779 1691,6
Pøípadù 23. 10. 201
Potvrzené pøípady 3581 2179,8
Vyléèenıch 788 479,7
Mrtvıch 14 8,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 747 933,2
Pøípadù 23. 10. 53
Potvrzené pøípady 1101 1375,5
Vyléèenıch 347 433,5
Mrtvıch 7 8,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1787 1625,2
Pøípadù 23. 10. 240
Potvrzené pøípady 2838 2581,0
Vyléèenıch 1033 939,4
Mrtvıch 18 16,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 905 1140,0
Pøípadù 23. 10. 141
Potvrzené pøípady 1206 1519,2
Vyléèenıch 299 376,7
Mrtvıch 2 2,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1698 1439,3
Pøípadù 23. 10. 237
Potvrzené pøípady 2237 1896,1
Vyléèenıch 530 449,2
Mrtvıch 9 7,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1285 1228,3
Pøípadù 23. 10. 160
Potvrzené pøípady 2021 1931,9
Vyléèenıch 718 686,3
Mrtvıch 18 17,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1889 1076,7
Pøípadù 23. 10. 231
Potvrzené pøípady 3114 1775,0
Vyléèenıch 1204 686,3
Mrtvıch 21 12,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1360 1303,5
Pøípadù 23. 10. 121
Potvrzené pøípady 2104 2016,6
Vyléèenıch 729 698,7
Mrtvıch 15 14,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1840 1330,7
Pøípadù 23. 10. 136
Potvrzené pøípady 2576 1863,0
Vyléèenıch 728 526,5
Mrtvıch 8 5,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1015 1069,4
Pøípadù 23. 10. 125
Potvrzené pøípady 1705 1796,3
Vyléèenıch 680 716,4
Mrtvıch 10 10,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1462 1286,7
Pøípadù 23. 10. 38
Potvrzené pøípady 2279 2005,7
Vyléèenıch 801 704,9
Mrtvıch 16 14,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1007 1392,8
Pøípadù 23. 10. 106
Potvrzené pøípady 1660 2295,9
Vyléèenıch 635 878,3
Mrtvıch 18 24,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1311 1183,1
Pøípadù 23. 10. 143
Potvrzené pøípady 2176 1963,7
Vyléèenıch 841 759,0
Mrtvıch 24 21,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1952 1652,0
Pøípadù 23. 10. 151
Potvrzené pøípady 2808 2376,5
Vyléèenıch 845 715,1
Mrtvıch 11 9,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1317 1206,8
Pøípadù 23. 10. 109
Potvrzené pøípady 1987 1820,7
Vyléèenıch 653 598,3
Mrtvıch 17 15,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 5236 1373,0
Pøípadù 23. 10. 578
Potvrzené pøípady 8253 2164,2
Vyléèenıch 2976 780,4
Mrtvıch 41 10,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2583 1149,8
Pøípadù 23. 10. 331
Potvrzené pøípady 3950 1758,4
Vyléèenıch 1339 596,1
Mrtvıch 28 12,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 883 759,3
Pøípadù 23. 10. 90
Potvrzené pøípady 1387 1192,7
Vyléèenıch 485 417,1
Mrtvıch 19 16,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2484 1613,6
Pøípadù 23. 10. 296
Potvrzené pøípady 3803 2470,4
Vyléèenıch 1287 836,0
Mrtvıch 32 20,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 904 979,6
Pøípadù 23. 10. 94
Potvrzené pøípady 1335 1446,7
Vyléèenıch 423 458,4
Mrtvıch 8 8,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1012 885,0
Pøípadù 23. 10. 137
Potvrzené pøípady 1532 1339,7
Vyléèenıch 503 439,9
Mrtvıch 17 14,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 484 1274,8
Pøípadù 23. 10. 73
Potvrzené pøípady 677 1783,1
Vyléèenıch 188 495,2
Mrtvıch 5 13,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3506 1488,9
Pøípadù 23. 10. 85
Potvrzené pøípady 6050 2569,3
Vyléèenıch 2502 1062,5
Mrtvıch 42 17,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1926 1772,7
Pøípadù 23. 10. 111
Potvrzené pøípady 2609 2401,4
Vyléèenıch 681 626,8
Mrtvıch 2 1,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1835 1416,9
Pøípadù 23. 10. 150
Potvrzené pøípady 2523 1948,1
Vyléèenıch 676 522,0
Mrtvıch 12 9,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1535 1274,7
Pøípadù 23. 10. 123
Potvrzené pøípady 2235 1856,1
Vyléèenıch 686 569,7
Mrtvıch 14 11,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1767 1677,4
Pøípadù 23. 10. 136
Potvrzené pøípady 2646 2511,8
Vyléèenıch 870 825,9
Mrtvıch 9 8,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2861 2011,6
Pøípadù 23. 10. 261
Potvrzené pøípady 4883 3433,3
Vyléèenıch 1982 1393,6
Mrtvıch 40 28,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2306 1608,8
Pøípadù 23. 10. 297
Potvrzené pøípady 2794 1949,3
Vyléèenıch 480 334,9
Mrtvıch 8 5,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3712 1936,8
Pøípadù 23. 10. 284
Potvrzené pøípady 5171 2698,1
Vyléèenıch 1439 750,8
Mrtvıch 20 10,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 829 905,1
Pøípadù 23. 10. 77
Potvrzené pøípady 1244 1358,1
Vyléèenıch 404 441,1
Mrtvıch 11 12,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2565 1194,9
Pøípadù 23. 10. 239
Potvrzené pøípady 4619 2151,8
Vyléèenıch 2025 943,4
Mrtvıch 29 13,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1977 802,6
Pøípadù 23. 10. 223
Potvrzené pøípady 5175 2100,9
Vyléèenıch 3173 1288,1
Mrtvıch 25 10,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1700 1121,5
Pøípadù 23. 10. 168
Potvrzené pøípady 2482 1637,5
Vyléèenıch 770 508,0
Mrtvıch 12 7,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2716 1541,1
Pøípadù 23. 10. 228
Potvrzené pøípady 3859 2189,7
Vyléèenıch 1122 636,6
Mrtvıch 21 11,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3682 1150,1
Pøípadù 23. 10. 341
Potvrzené pøípady 6308 1970,4
Vyléèenıch 2556 798,4
Mrtvıch 70 21,9
Mapa je obarvena podle poètu aktivních pøípadù na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.
Zdroj: Otevøená data ÚZIS.
Poznámka:z dùvodu nekonzistence dat jednotlivıch KHS (tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu) jsme pro obarvování zaèali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po pùlnoci.

Ministr uvedl, že žádné opatøení proti koronaviru neporušil, a odmítl rezignaci, ke které ho vyzval premiér Andrej Babiš. Pøedseda vlády proto navrhl Prymulovo odvolání prezidentu Miloši Zemanovi, kterı ale rozhodnutí odložil na pøíští tıden.

Nemùžeme kázat vodu a pít víno. Požádal jsem ministra Prymulu o rezignaci, øekl Babiš:

Football news:

Solskjaer about Manchester United: We didn't start the Premier League like the others, because of the European Cup and pre-season, which we didn't have
Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all
Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level
Ole Gunnar Solskjaer: Any decision I make is for the good of Manchester United. The main thing is the result