Czech Republic

Případné uvolňování od pondělí se škol týkat nebude. Fungovat budou nadále podle 4. stupně

Pravdìpodobnost zmírnìní pøijatıch protiepidemickıch opatøení od pondìlí 30. listopadu popsal ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO) ve ètvrtek veèer jako padesát na padesát. Ministøi o tom budou rozhodovat v nedìli. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve ètvrtek uvedl, že situace stále není dobrá a rozvolòovat se musí s rozmyslem.

Celostátní opatøení se podle protiepidemického systému PES tento tıden v pondìlí zmírnila z nejvyššího pátého stupnì na ètvrtı. Ve školách, které v první polovinì øíjna pøešly na vıuku na dálku, se ale opatøení rozvolòují pomaleji. Bìžnou vıuku mají prvòáci, druháci a speciální školy. Od støedy se mohly vrátit závìreèné roèníky a praktická vıuka do støedních škol. Až v pondìlí se obnoví prezenèní vıuka pro tøetí až páté tøídy a devááky. Zbytek druhého stupnì se bude støídat v distanèní a prezenèní vıuce. Pøesun do tøetího stupnì rizika nákazy by podle tabulky opatøení PES ve školství pro základní školy zásadní zmìny neznamenal, ale do støedních by se mìl vrátit zbytek støedoškolákù na støídavou vıuku.

„A se na vládì (v nedìli) stane cokoli, tak ministerstvo školství dá školám vèas vìdìt zmìny,“ øekla v pátek Lednová. Podle ní nehrozí, že by školy mìly zaèít od pondìlí fungovat podle tøetího stupnì rizika nákazy. Úøad podle ní hodlá školy o pøípadnıch dalších zmìnách informovat se zhruba tıdenním pøedstihem, jako to dìlal dosud.

Z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví vyplıvá, že rizikové skóre PES, od kterého se odvíjí plán rozvolòování, zùstává pátı den na 57 bodech, tedy ve tøetím z pìti stupòù pohotovosti. Podle plánu rozvolòování se skóre musí držet pøed pøechodem k dalšímu uvolnìní na stejném stupni nejménì sedm dní. Vısledky dnešního jednání vládní rady pro zdravotní rizika pøiblíží ministr zdravotnictví odpoledne.

Novıch pøípadù koronaviru pøibylo ve ètvrtek opìt ménì než pøed tıdnem, laboratoøe odhalily 4048 nakaženıch. Je to zhruba o 2400 ménì než minulı ètvrtek, proti støedì je nárùst nižší zhruba o 900 pøípadù. Klesá také poèet lidí s koronavirem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci.

Football news:

El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros