Czech Republic

Přikryl chce šéfovat českému volejbalu, v Ústí udrží trenéra Vašinu

„Je to skupina, která mì nominovala a která má nìjakı dùvod a nìjaké znalosti, proè by mìlo dojít ke zmìnì ve vedení svazu. Když ta spokojenost s vedením svazu není a nìkdo si myslí, že já bych mìl bıt nositelem tìchto zmìn v dìní a øízení svazu, tak já jsem s tím souhlasil a tuto kandidaturu schválil.“

Souèasnım svazovım pøedsedou je od roku 2017 Marek Pakosta. Pøikryl je léta duší ústeckého volejbalu, zažil s ním slavnou mistrovskou éru v 90. letech i pozdìjší finanèní kolapsy a záchrany. Vždy klub udržel nad vodou.

A pøed letošním roèníkem sestavil silné mužstvo, které už má pohárovı bronz a v sobotu zahájí ètvrtfinále play off na pùdì Lvù Praha. Jde o souboj ètvrtého s pátım po základní èásti.

„Pøed sezonou jsme zdaleka nepøedpokládali, že bychom mìli hrát o medaili v Èeském poháru a že se tak lehce a hodnì úspìšnì dostaneme do play off. Takže oèekávání jsou pokraèovat dál v tìchto vıkonech, a pokud se to povede, tak pøekvapit,“ vyhlásil manažer SK Volejbal Ústí.

„Sportovní forma gradovala na finálovém turnaji Èeského poháru, tam jsme hráli celkem dobrı a úèelnı volejbal. Nyní ale mám pocit, že nás zranìní hodnì limitují. Je tady problém už nejen na postu univerzála, ale jak zátìž není rozprostøena mezi vícero hráèù, tak základní šestka už teï má problémy se zdravím. Øešíme takøka ob den nìjaké drobné bolístky a zranìní, svalové problémy.“

Lvi Praha jsou favorité, ale otázka je, jak je ovlivní kruté vyøazení ze semifinále Vyzıvacího poháru s Ankarou. Ve støedu padli až ve zlatém setu. „Vìtšinou kluby, které se soustøedí na evropské poháry, mají trošku problémy v èeské lize. Jak dalece je ta porážka a nepostup na poslední chvíli pøed play off poznamená a jestli to pro nás bude vıhoda, si netroufám øíct,“ zdráhá se Pøikryl.

„Pokud dodržíme to, co jsme hráli celou sezonu, minimální chybovost, dobøe ztrátovat na útoku a k tomu pøidáme bojovnost, která v nìkterıch zápasech byla enormní, nìkdy zase chybìla, mùžeme Prahu potrápit.“

A co po sezonì? Úspìšného trenéra Lubomíra Vašinu nejspíš udrží, úspìšnı tım ne. „Je tady pøedbìžnı nástøel budoucí spolupráce se stávajícím trenérem. Jak on, tak klub má zájem na další spolupráci, takže tady asi ke zmìnì nedojde,“ prozradil Pøikryl.

„V hráèském kádru však zmìny budou. Ti hráèi si udìlali jak v èeské lize, tak i v zahranièí dobré jméno. Tìžko udržíme základní šestku pohromadì. Nepovažuji to za mimoøádnou událost, my jsme klub, kterı dává šanci mladım nebo opomenutım hráèùm. Ti, kteøí se tady chytnou, po pár sezonách odejdou do bohatších tımù nebo do zahranièí. Pro složení tımu do budoucna aktuálnì shromažïuji informace, kdo je volnı, kdo má zájem, kdo se nabízí. Nìkteøí souèasní hráèi už podepsali dohody a smlouvy, ale o koho se jedná, je zatím interní informací klubu.“

Nejistá je ekonomická síla ústeckého klubu pro pøíští sezonu, Pøikryl èeká na dotace z veøejnıch financí i z Národní sportovní agentury a svazu. „Peníze budou urèitì menší než v loòském roce a budeme muset nìkde šetøit. Neøíkám, že je to likvidaèní, ty zprávy se zatím tvoøí. Do konce bøezna snad bude jasno.“

A brzy i o tom, zda Pøikryl povede celı èeskı volejbal, nejen ústeckı klub.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League