Czech Republic

Příjmy posiloven se propadají. Zavedení roušek je může zničit, tvrdí průzkum

Hlavními dùvody propadu pøíjmù je strach klientù z nákazy, ale také velké procento lidí pracujících z domu. Vyplıvá to z aktuálního prùzkumu Èeské komory fitness mezi 679 respondenty, jehož vısledky komora zveøejnila v úterı v tiskové zprávì.

Znatelnı je podle Roberta Lukáše z Fitness Clubu Luky v Karlovıch Varech úbytek starších klientù. „Pøes letní mìsíce je vždy vidìt útlum, kterı byl letos ještì umocnìn chováním lidí ovlivnìnıch strachem z covidu. Ani èísla za záøí nejsou taková, na jaká jsme byli zvyklí v minulıch letech,“ uvedl.

Podle prezidentky Èeské komory fitness Jany Havrdové nižší návštìvnost zpùsobuje sílící trend home office. Lidé podle ní necestují do mìsta a nenavštìvují tak ani fitness centra.

Náklady stejné jako loni má zhruba 60 procent provozovatelù fitness. Vyšší vıdaje o desetinu zaznamenala podle prùzkumu zhruba pìtina fitness center a asi 11 procentùm vzrostly náklady o 20 procent.

Aktuální opatøení omezují zhruba sedm procent fitness, ale pøibližnì 87 procent provozovatelù vyjádøilo obavy ze znovuzavedení povinnosti zakrytıch úst a nosu. Povinné odstupy mají negativní dopad podle pøibližnì dvou pìtin provozovatelù. Stìžují si hlavnì trenéøi, kteøí potøebují mít s klientem kontakt bližší.

Pro další fungování by vìtšina fitness center uvítala podporu aktivního životního stylu a doporuèení místo zákazù. Odpuštìní sociálního a zdravotního pojištìní by pomohlo zhruba polovinì provozovatelù, 44 procent respondentù by bylo pro zrušení tøetí a ètvrté vlny elektronické evidence tržeb (EET). Situaci by podle zhruba dvou pìtin fitness center usnadnil i jasnı pandemickı plán vlády. V Èesku podle Havrdové funguje kolem 1 200 fitness center.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude