Czech Republic

Přijmout sebe sama s veškerou temnotou. Equus míří daleko za běžná tabu

Sugestivní drama napsal populární britskı dramatik Peter Schaffer už zaèátkem sedmdesátıch let, po úspìchu na Broadwayi následovala v roce 1977 filmová adaptace s Richardem Burtonem.

V Èinoherním klubu režíruje Schafferùv kus Martin Èièvák. Do hlavní role podivného mladíka obsadil Ondøeje Rychlého. „Diváci se s ním seznamují na psychoterapiích s doktorem Dysartem, jehož ztváròuje Pavel Kikinèuk,“ uvádí do dìje Rychlı. „Alan je mladı kluk, kterı se vyrovnává se svım komplikovanım dìtstvím, tajnımi touhami, hledá své místo ve svìtì a koneènì potkává nìkoho, komu mùže otevøít své uzavøené nitro a tím je právì doktor Dysart,“ popisuje.

Podle Rychlého vypráví Schafferùv text pøedevším o tom, jak køehkı je vztah mezi rodièem a dítìtem. „Jak moc rodièe ovlivòují život dítìte tím, co do nìj zasejí. Zároveò je o extremismu a fanatickém pojetí víry,“ upøesòuje.

„Pro mì je silné téma pøijetí sebe sama s veškerou temnotou, kterou v sobì mám. I ty temnìjší stránky je tøeba pøijmout i když je to nepøíjemné, nikoli potlaèit. Pokud je nepøijmu, nevyslyším, mohou mì dovést k uzavøení, blokaci a vnitøní nesvobodì a neštìstí,“ uvažuje dále herec nad nastínìnım tématem dramatu.

Ve Schafferovì høe se vystøídalo množství populárních hercù. Vedle již zmínìného Burtona si v jedné z broadwayskıch inscenací zahrál i Anthony Hopkins. Pøed lety pak vzbudilo novı zájem o kus londınské obsazení Daniela Radcliffa.

Equus se dodnes nezbavil nádechu jisté kontroverze. „Alanovi touhy jsou za hranicí bìžnıch tabu. V dnešní otevøené dobì se už mohou lidé s rùznou orientací cítit svobodnì. Ovšem Alan je ve svıch touhách opravdu sám,“ naznaèuje Rychlı. Divákùm by však nerad prozrazoval více. „A si tajemství hry i Alanovy vnitøní touhy a modly pøijdou do Èinoherního klubu odhalit sami,“ láká.

Tìžko ovšem øíci, kdy to bude. Equus mìl mít pùvodnì premiéru na jaøe, následnou záøíjovou variantu zhatila nákaza v souboru, øíjnovou náhradu pak aktuální omezení. Pøesto v Èinoherním klubu doufají, že se nazkoušená novinka dostane k divákùm co nejdøíve.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net