Czech Republic

Přijďte se podívat na pacienty na oddělení, vzkazuje odpůrcům roušek sestra

Kdy jste se naposledy poøádnì vyspala?
To už nìjaká doba bude. Snad nìkdy bìhem èervna a èervence, kdy jsme mìli normálnìjší režim a situace u nás byla klidnìjší. Mimo tìchto dvou mìsícù je u nás na oddìlení od jara speciální režim kvùli koronaviru.

O kolik pacientù se nyní staráte?
Na našem oddìlení jsme mìli devìt pacientù ve vážném stavu (pondìlí 19. øíjna 2020, pozn. red.). Nyní už ale mùže bıt všechno jinak, situace se u nás mìní z hodiny na hodinu. Je možné, že nyní máme tìch lùžek obsazenıch daleko více. 

Jak reaguje vaše okolí na to, že pracujete s covidovımi pacienty?
Snažím se okolí vysvìtlit, co moje práce obnáší. Na jednu stranu zmírnit strach a na stranu druhou edukovat o nutnıch hygienickıch opatøeních, které je dùležité dodržovat. Doufám, že se nás zdravotníkù okolí nebojí.

Tìžké období

Na jaøe jste kvùli koronaviru museli klasické nemocnièní obleky vymìnit za ty ochranné. Máte za ty mìsíce už nìjakou vychytávku, napøíklad proti otlakùm od respirátorù?
Už jsme si našli nìjaké vychytávky, to je pravda. Víme, jak si dobøe uvázat cop a jak si dát správnì respirátor. Navíc respirátory máme od více rùznıch firem, takže už nyní víme, kterı respirátor jak si dát a jak si nalepit ochranu nosu. Nakoupili jsme si zahradnickou obuv, abychom boty mohli opakovanì dezinfikovat. Mnoho postupù jsme zefektivnili tak, aby ochranné pomùcky fungovaly správnì a pro nás to bylo alespoò trochu komfortnìjší.

Jak se vám v nich pracuje?
Práce v ochranném odìvu je samozøejmì fyzicky daleko nároènìjší. Máme speciální obleèení, které se skládá z respirátoru, oblièejového štítu, brılí, pokrıvky hlavy, overalu nebo pláštì a nìkolika vrstev rukavic. Také nosíme speciální boty. Práce zdravotní sestry za normálních podmínek je nároèná sama o sobì. V souèasném infekèním režimu se nám daleko hùøe dıchá, mnohem více se potíme a celkovì je náš diskomfort vìtší. Nechci samozøejmì øíct, že jsme na tom hùøe než samotní pacienti, o které se staráme, ale je to fyzicky i psychicky tìžké období.

Hana Žemlová

Je zdravotní sestrou z anesteziologicko resuscitaèní kliniky Hana Žemlová z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brnì. V nemocnici pracuje jako sestøièka na ARO 7 let. 

Má vystudovanı bakaláøskı obor Všeobecná sestra a magisterskı stupeò vzdìlání se specializací Intenzivní péèe.

Zdravotní sestra z anesteziologicko resuscitaèní kliniky Hana Žemlová z...

Mìla jste v nìkdy v posledních tıdnech už pocit, že to nezvládnete, že jste na konci svıch sil?
To zatím naštìstí ještì ne. Mám velkou oporu i podporu v rodinì a i díky ní vše zvládám. Snažím se v osobním i profesním životì udržet, abych nepropadala beznadìji. Takže je to nároèné, ale na pokraji sil ještì nejsem. Snažím se to vše ustát, aby to nedoléhalo na pacienty.

S pozitivními pacienty na koronavirus pracujete už od jara. Jak se situace za ty mìsíce zmìnila?
Na jaøe bylo všechno nové. Postupy se aktualizovaly, vznikala doporuèení odbornıch spoleèností a za pochodu se všechno upravovalo. Všichni jsme mìli strach z neznámé nemoci a nevìdìli jsme o koronaviru mnoho. Rozdílnı byl pøíliv pacientù, kterı byl pozvolnı. Teï na podzim se lidé už tolik nebojí, možná až zbyteènì rychle jsme se pøestali bát a získali jsme falešnı dojem, že vše zlé je za námi. 

Na jaøe jsme ještì mohli doufat, že koronavirus bude jen sezonní záležitost. Nyní víme, že tomu tak nebude. Já nevím, kdy si budu moci vzít dovolenou, kdy si odpoèinu. A nemluvím jen za sebe, ale vìtšina zdravotníkù si letos skoro žádnou dovolenou vybrat nestihla. Takže nebyla v podstatì možnost naèerpat nové síly. A proto naše fyzické i psychické síly balancují na hranì.

Bude hùø

Pøedpokládám, že i v poètu pacientù je ta situace horší.
Máme nyní mnohem více tìžkıch pøípadù. Pacienti rychleji pøibıvají. Na jaøe to bylo pozvolnìjší. Mùže se stát, že bìhem jedné chvíle máme dva až tøi nové pacienty v tìžkém stavu. Obecnì jsme ale oproti jaru více pøipraveni, máme více lùžek, oèekává se vìtší nárùst.

Takže to nejhorší vás ještì èeká?
Bojím se, že ano.

Kolik sestøièek se stará o jednoho pacienta v tìžkém stavu?
Optimální situace je, že je vždy jedna sestra na jednoho pacienta. V souèasné situaci ovšem není v našich silách nìco takového zajistit, takže vìtšinou peèujeme o dva pacienty zároveò. Vždy je pro nás vıhodou, pokud je jeden kolega venku, mimo infekèní prostøedí, protože dokumentaci nemáme pøímo u pacientù. Což samozøejmostí není, takže potom si kompletujeme dokumentaci samy zpìtnì.

Pomáhají vám v nemocnici medici?
Teï nám zaèaly chodit na pomoc anesteziologické sestry. V jarních mìsících nám také pomáhaly a musím øíct, že jsme mìli štìstí i na velmi šikovné pomocníky z øad medikù a studentù zdravotnickıch oborù. Byli to úžasní lidé, strašnì nám tehdy pomohli. Za to jim patøí velkı dík. Nìkteré z nich si naše vedení pak vybralo, aby poté, co dokonèí studium, k nám šli pracovat.

Na jaøe jsme ještì mohli doufat myslet, že to koronavirus bude jen sezónní záležitost. Nyní víme, že tomu tak nebude. Já nevím, kdy si budu moci vzít dovolenou, kdy si odpoèinu. A nemluvím jen za sebe.

Co kolegové z jinıch oddìlení, pomáhají i oni u covid pacientù?
Snažíme se nyní zaškolovat právì i zdravotníky z jinıch nemocnièních úsekù, aby nám pomohli. Je problematické, že samotné školení pro zdravotníka z jiného oddìlení, než je ARO a JIP, v bìžném provozu probíhá asi pùl roku až rok tak, aby byl schopen vykonávat velmi specifické úkony u lùžka pacienta. Teï ten èas nemáme, všechny se snažíme zaškolit ve zkráceném režimu, aby byli co nejdøíve plnohodnotnımi èleny našeho tımu. 

Když jsme si domlouvaly rozhovor, velmi mì pøekvapilo, že jste zaèínala službu v pátek, konèila v pondìlí a v podstatì jste øekla, že mezi dny máte „pøestávku na spaní“. Co tedy vaše práce obnáší?
Není tím myšleno, že bych pracovala nonstop od pátku do pondìlí, ale je bohužel bìžnou praxí u zdravotních sester, že v pøípadnì vìtšího poètu smìn mají volno pouze po noèní smìnì tedy na vyspání. Pracujeme ve dvanáctihodinovıch smìnách v režimu denního a noèního provozu. Co se tıká našeho režimu na oddìlení, tak zaèínáme vždy pøedávkou smìny, kdy se podávají informace o celkovém stavu pacienta a o plánu co s ním dál v danı den. 

Pokud jde o denní službu, tak zaèínáme celkovou toaletou pacienta a úpravou lùžka. Dopoledne trávíme vždy u pacienta bez pøestávky, protože tìch èinností je opravdu hodnì. Pøipravujeme a podáváme ordinovanou medikaci, zajišujeme odbìry krve, provádíme ošetøovatelskou péèi, podílíme se na rehabilitaci pacienta a pomáháme pøi specializovanıch vyšetøeních v rámci pokoje. Pøípadnì doprovázíme pacienta i mimo oddìlení. Pracujeme v kuse pøibližnì ètyøi hodiny, než máme nìjakou pøestávku. Noèní služba probíhá obdobnì.

Až šest pracovníkù na jednoho pacienta

Vìtšina lidí, kteøí jsou covid pozitivní mají nadváhu. Jak manipulujete s èlovìkem, kterı  váží tøeba dvakrát více než vy?
Péèe o pacienta s nadváhou je personálnì nároènìjší. Je nutné zajistit dostatek zdravotníkù na polohování a jinou manipulaci s pacientem, a to v minimálním poètu ètyø nebo lépe šesti pracovníkù, což v dnešní situaci nedostatku zdravotníkù není vùbec lehké.

Co nìjaká komunikace s rodinou, probíhá u nejt잚ích pacientù?
Samozøejmì se ji snažíme pacientùm zprostøedkovat napø. skrze skypové hovory nebo jiné aplikace. Dáváme rodinám na sebe e-mailové adresy, aby nám poslali dopis pro pacienta, kterı jim pak èteme a necháváme u lùžka. Snažíme se, aby to prostøedí pro pacienty bylo pøíjemnìjší a aby oni tolik psychicky nestrádali. Bìžnì se s rodinou domlouváme na zasílání fotografií, kterımi pacientovi vyzdobíme pokoj a nejbližší okolí, tak, aby se cítil lépe. Nebo rodinu požádáme, aby pøinesli nìco, co je danému èlovìku blízké. Pacientovi se snažíme vytvoøit prostøedí, které by mu pøipomínalo domov.

V extrémních pøípadech, kdy to nevypadá dobøe, tak samozøejmì umožníme návštìvu rodiny. To za pøísnıch hygienickıch podmínek.

Z vašeho popisu to zní, jako kdyby pacienti v tìžkém stavu vnímali svìt okolo sebe. Já mìla pøedstavu trochu jinou.
Je tìžké øíct, zda pacienti vnímají, nebo nevnímají. Nìco vnímat samozøejmì mohou. My se ke všem pacientùm, ale chováme stejnì, jako kdyby byli plnì pøi vìdomí a normálnì s námi komunikovali. Mluvíme s nimi, popisujeme, co je ten den èeká a vše co dìláme doprovázíme slovním komentáøem a vysvìtlením dané vìci.

Jak dlouho u vás pacienti leží na oddìlení pro nejt잚í pøípady?
Zrovna nedávno jsme se dívala do našich statistik, samozøejmì to není úplnì pøesné, ale doba hospitalizace na našem oddìlení se pohybuje okolo 10 dní.

Jakı scénáø nastává èastìji?
Obecnì na lùžkách ARO je úmrtnost zhruba 30 procent, což je dost vysoké èíslo. V tomto èísle se odráží i skuteènost, že se k nám dostávají ty nejt잚í pøípady. Ale pøesnou statistiku pacientù s covidem neznám.

Pøilnou vám nìkteøí pacienti k srdci natolik, že sledujete jejich stav i poté, co odejdou z vašeho oddìlení?
Nìkteøí pacienti se sami ozıvají, což je pro nás velmi milá zpìtná vazba. Na pobyt na ARU se totiž vìtšina pacientù snaží zapomenout. Pacienti se k tomuto období nechtìjí vracet,ale nìkteøí pacienti, kteøí u nás leželi dlouhou èas od èasu pøijdou na kávu. Mìli jsme jednoho pacienta, kterı u nás ležel tak dlouho, že už svoji hospitalizaci pojmenoval jako „u nás doma na ARU“. Tento pacient za námi chodí pravidelnì. Bìžnì pacienty po propuštìní nekontaktujeme. Pokud se ale ozvou, je to pro nás povzbuzující a je to ten dùvod, proè to všichni vlastnì dìláme – tedy proto, aby se pacienti vrátili do normálního života. Pro každého zdravotníka, kterı se pak setká se svım bıvalım pacientem, je to takové zahøátí u srdce.

Koronavirus se stále podceòuje

Staráte se i o pacienty, kteøí jsou na mimotìlním obìhu. Je u nich nìjakı rozdíl, co se starosti o pacienta tıèe?
Mimotìlní obìh je jedna z možností léèby, kterou pacientùm mùžeme nabídnout. Je opravdu pro ty, co jsou na tom nejhùøe. Pro nás to na druhou stranu znamená více specializované práce, sledování a pøedcházení možnıch komplikací provázející prùbìh terapie. Práce s ECMO (mimotìlní obìh, pozn. red.) je vysoce specializovaná a je nutné zaškolení, teoretické znalosti i praktické nácviky pro zdravotní sestry, které tuto péèi poskytují.

Jak moc rozdílná by byla vaše práce, pokud by nebylo koronaviru?
Práce by byla ménì nároèná, co se tıèe infekèního režimu. A byla by rozmanitìjší, protože v rámci ARA máme bìžnì pacienty z rùznıch oborù. Nyní máme pacienty pouze s onemocnìním COVID-19. Jinak by se má práce pøíliš nelišila, jsem zdravotní sestra na oddìlení ARO, takže bych se starala o nejt잚í pøípady, mìla bych i pacienty na EMCO jen s jinımi diagnózami. V osobním životì bych možná mìla i dovolenou (smích).

Takže pro vás koronavirus neznamenal moc velkou pracovní zmìnu.
V podstatì kromì režimu v infekèním prostøedí a nedostatku personálu tak asi ne. My jsme zvyklí se starat o velmi tìžké pøípady.

Myslíte si, že se koronavirus v dnešní dobì stále podceòuje?
Ano. Stále se najdou lidé, kteøí mají pocit, že je to vymyšlená nemoc, popírají existenci koronaviru a mají pocit, že nemusí nosit roušku a dodržovat naøízení stanovené vládou.

Co byste vzkázala lidem, kteøí napøíklad odmítají nosit roušku, nebo si myslí, že koronavirus je vymyšlenı?
Tìmto lidem by pomohlo, kdyby se podívali k nám. My bychom jim klidnì ukázali naši práci a mìli by možnost se podívat realitì do oèí. A vidìli by pacienty, kteøí na pokraji sil bojují s tímto invazivním onemocnìním, které èlovìka dokáže zahubit bìhem velmi krátké doby.

Mám na vás poslední dotaz. Co vám v souèasné dobì dìlá radost?
Snažím se si dìlat radost malımi dárky, pravidelnì cvièím, ètu knihy a pokud to jde, tak ve volném èase neøeším koronavirus a svou práci.

Football news:

Berg reached the Champions League group at 34 - probably the last one in his life. And I chewed out that very victory for Krasnodar
Ronaldo scored the 750th goal of his career. 450 of them are for real
Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries