Czech Republic

Přibývá podvodných pokusů o tunelování společenství vlastníků jednotek

„Zcela náhodou jsem se dozvìdìl, že se v rámci našeho SVJ nìco dìje. Pro více informací jsem zašel na pøíslušnı rejstøíkovı soud, kde jsem nahlédl do spisu vedeného pro SVJ. Zde jsem zjistil pokus o pøevzetí vedení SVJ pomocí zfalšovaného per rollam hlasování. Byly doloženy listiny a podána žádost o zmìnu v OR s pøepisem èlenù vıboru na firmu s.r.o. Naštìstí pracovníci soudu tuto zmìnu zamítli (dùvody nechci popisovat pro pøípadnı návod k dalším podobnım podvodùm),“ øekl Martin Nekvapil z jednoho brnìnského SVJ, kterého se kauza dotıká 

Pan Nekvapil však nechtìl nic ponechat náhodì. „Pøestože soud žádost zamítl, obrátil jsem se na právního zástupce našeho správce, pro ujištìní, že proces je skuteènì zastaven. A dohodli jsme se na spoleèném podání trestního oznámení, což je uèinìno.“

Vzhledem k závažnosti a složitosti trestné èinnosti je opravdu rozumné poradit se s advokátem. Jak se bránit? „Ano, i k nám doputovalo nìkolik pøípadù našich klientù. Øešením je, kromì sledování všech smysluplnıch veøejnıch rejstøíkù, do kterého patøí i rejstøík spoleèenství, také kontrola pøedevším poštovní a pøípadnì datové schránky, pokud ji spoleèenství má,“ radí Michal Klusák, partner Klusák Advokátní Kanceláø, která se dlouhodobì specializuje na problematiku SVJ.

„Rejstøíkovı se totiž v øízení zabıvá pouze tím, zda je návrh na zápis zmìn do rejstøíku doložen patøiènımi listinami, ovšem nezkoumá pravdivost obsahu pøiloženıch listin. Pokud má tedy rejstøíkovı soud (rejstøíky vedou krajské soudy a Mìstskı soud v Praze, pozn. aut.) z pøedloženıch listin za osvìdèené, že tyto listiny jsou podkladem pro navrhovanı zápis zmìny ve veøejném rejstøíku, vydá usnesení, kterım návrhu vyhoví, a to tedy i pøesto, že se mùže jednat o návrh podvodnı,“ pokraèuje.

„Usnesení doruèuje soud navrhovateli (SVJ), a to poštou nebo datovou schránkou (má-li SVJ datovou schránku zøízenou). V této fázi lze ještì takovı návrh vzít zpìt, tedy pokud SVJ zachytí takovı dokument, doporuèuji obratem kontaktovat soud nebo advokátní kanceláø, která zpìtvzetí podvodného návrhu zajistí,“ uzavírá Klusák.

Neménì úèinnou pomocnou rukou je specializovaná služba RejstrikySVJ.cz, která pro vıbory kontroluje mimo standardních exekucí, insolvencí, dražebních vyhlášek a likvidací také rejstøíky spoleèenství, kam rejstøíkové soudy èleny statutárních orgánù zapisují.

„I my o podvodech víme a ví o nich i našich bezmála 2 220 SVJ, pro které pravidelné kontroly všech rejstøíkù provádíme. Rejstøík Spoleèenství kontrolujeme na denní bázi, tedy informaci o tom, že došlo k nežádanému zápisu pøedáváme stávajícím èlenùm vıborù opravdu bleskovì. V tento moment je nutné, aby vıbor kontaktoval bez odkladu svùj bankovní dùm a Polici ÈR,“ øíká Dalibor Šimáèek.

Problém je v tom, že mnohá SVJ opomenou vybírat poštu, podvod neodhalí vèas, statutár je novì zapsán a mùže disponovat financemi SVJ. Takhle napøíklad vypadá odpovìï Mìstského soudu pro nejmenované SVJ (používejme pro jeho oznaèení XY), ve kterém tentokrát mìli štìstí: 

„Ve vìci podaného návrhu na zápis zmìn v SVJ XY nedošlo k žádné administrativní chybì, ale s vysokou pravdìpodobností se SVJ XY stalo, jako mnoho dalších SVJ, obìtí podvodu. Naštìstí pro Vás rejstøíkovı soud o návrhu nerozhodl a ke zmìnì ve statutárním orgánu nedošlo (návrh byl odmítnut). Do rejstøíkového øízení vstoupilo již Mìstské státní zastupitelství, doklad o tom byl SVJ XY zaslán poštou dne 12.øíjna 2020 a vìc øeší i Policie Èeské republiky,“ píše vyšší soudní úøednice Kamila Nádherná.

Mùže to však dopadnout jinak, pøièemž nejhorším scénáøem je osvojení si úètu SVJ šejdíøi. Všechno totiž ukazuje na velice sofistikovanı plán, kterı není radno podceòovat. V tomto duchu se vyjádøil také vedoucí tiskového oboru Policie ÈR plk. PhDr. Ondøej Moravèík. 

„Mùžeme potvrdit, že Policie Èeské republiky eviduje a aktuálnì též provìøuje ve smyslu § 158 odst. 3 trestního øádu èi šetøí (ve smyslu § 158 odst. 1 trestního øádu), desítky pøípadù, v nichž se dosud neznámí pachatelé pokusili o neoprávnìnı zápis do veøejného rejstøíku, konkrétnì provést zmìny stanov a ustanovení nového statutárního orgánu–pøedsedy SVJ, jímž mìla bıt právnická osoba. V jednotkách pøípadù se jim zmìny v rejstøíku podaøily zrealizovat,“ øekl Moravèík.

„Šetøené èi provìøované pøípady se konkrétnì tıkají neoprávnìného ovládnutí SVJ, útoky na neoprávnìné ovládnutí BD dosud neevidujeme. Pøesné údaje k poètùm tìchto pøípadù nejsou zatím k dispozici. Pokud je nám známo, u pøípadù, kde byl zápis u SVJ na základì nepravdivıch podkladù proveden, již pøíslušné soudy takovı zápis zrušily a uvedly do pùvodního stavu. Aktuálnì se vede trestní øízení pro podezøení ze spáchání trestného èinu podvodu podle 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku ve stádiu pøípravy podle § 20 odst. 1 trestního zákoníku, v jednoèinném soubìhu s pøeèinem padìlání a pozmìnìní veøejné listiny podle § 348 odst. 1 trestního zákoníku a pøeèinu zkreslování údajù o stavu hospodaøení a jmìní podle § 254 odst. 2 alinea 1 trestního zákoníku. Pøesná škoda, k níž mìlo dojít, jakož i další podrobnosti k jednání pachatelù, jsou nadále pøedmìtem provìøování,“ doplnil.

Jelikož se v dané vìci vede pøípravné trestní øízení, podrobnosti ke konkrétním pøípadùm, jejich pachatelùm a podrobnostem ke zpùsobu páchání, jakož k celkové škodì, Policie ÈR nemùže dále komentovat.

Football news:

Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation
Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January
Klopp on the Premier League calendar: No matter what I say, it won't help. Waste of time
Barcelona paid tribute to Maradona with a minute of silence before training