Czech Republic

Přibylo 2 667 případů covidu, za víkend nejméně od začátku října

 Znamenalo by to napøíklad znovuotevøení restaurací, všech obchodù i provozovny služeb nebo zrušení omezení volného pohybu osob v noèních hodinách. V sobotu testy potvrdily nákazu novım koronavirem u 2667 lidí, což je nejnižší hodnota za první víkendovı den od 3. øíjna.

Bodové skóre systému PES, od kterého se odvíjí plán rozvolòování, se pro jednotlivé kraje znaènì liší. Nejlépe je na tom se 42 body Praha, která se drží pøi dolním okraji prostøedního z pìti pohotovostních stupòù. Šest krajù má index PES 57 bodù, což odpovídá celostátní hodnotì. 

V Karlovarském kraji je index o dva body vyšší a Olomouckı a Pardubickı kraj dosahují 62 bodù. Zbylé ètyøi kraje mají 67 bodù. Hranicí pro sestoupení ze ètvrtého do tøetího pohotovostního stupnì je 60 bodù. Opatøení ale musí bıt podle døívìjšího vyjádøení ministra Jana Blatného (za ANO) dál platná pro celou zemi.

Od zaèátku epidemie se novım koronavirem v Èesku prokazatelnì infikovalo 518 649 lidí, z toho pøes 183 500 od zaèátku listopadu. Pøibližnì 85 procent z nich už se uzdravilo, v souèasnosti je nemocnıch 68 268.

Skóre PES se mezi kraji liší

Denní nárùsty poètu novì prokázanıch pøípadù postupnì klesají. V prvním listopadovém tıdnu opakovanì pøesáhly 10 tisíc, pøièemž maximem bylo 15 725 pøípadù 4. listopadu. V tomto tıdnu je denní prùmìr 4 391 potvrzenıch pøípadù. Politici i odborníci ale v minulıch dnech mluvili o tom, že epidemie nebrzdí tak rychle, jak se oèekávalo.

Nejvíce nyní epidemie covidu-19 zasahuje Havlíèkobrodsko, kde za uplynulıch sedm dní zaznamenali 651 nakaženıch na 100 tisíc obyvatel. Na Svitavsku zdravotníci zaznamenali v posledním tıdnu 440 novì nakaženıch na 100 tisíc obyvatel. Na Chrudimsku a Kutnohorsku se tento ukazatel blíží 391 pøípadùm.

U vìtšiny nakaženıch má onemocnìní mírnı prùbìh. V nemocnicích je podle posledních údajù 5 087 lidí s covidem, tedy asi sedm procent z aktuálnì nemocnıch.

Od zaèátku epidemie zemøelo s covidem 8 054 lidí, z toho 49 tuto sobotu. Od zaèátku listopadu zemøelo pøes 4 500 lidí s prokázanım koronavirem. I nárùst poètu zemøelıch ale zpomaluje.  

Aktuální hodnota indexu PES pro jednotlivé kraje:
Praha42
Jihomoravskı57
Libereckı57
Moravskoslezskı57
Plzeòskı57
Støedoèeskı57
Ústeckı57
Karlovarskı59
Olomouckı62
Pardubickı62
Jihoèeskı67
Královéhradeckı67
Vysoèina67
Zlínskı67

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)